Solide overgangsrecht en 80 miljoen besparing door minder bouwvergunningen

Minister Ollongren heeft vandaag het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Na de behandeling van het besluit door beide Kamers, wordt het Invoeringsbesluit voor advies naar de Raad van State verzonden. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt het ontwerp Invoeringsbesluit mede aan namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dat het Invoeringsbesluit nu richting Kamers gaat is een belangrijke mijlpaal, vindt Rosemarie Bastianen, programmadirecteur Eenvoudig Beter: ‘Het Invoeringsbesluit is opgesteld in samenwerking met de partijen die het in de praktijk gaan gebruiken. In het besluit dat nu voorligt is ook waardevolle inbreng verwerkt die tijdens de consultatieperiode is aangereikt. Ik ben ervan overtuigd dat we een mooi besluit hebben opgesteld dat zorgt voor goed overgangsrecht. Ik ben benieuwd hoe de Kamers er tegenaan kijken.’

Overgangsrecht voor een solide overgang naar het nieuwe stelsel
Het Invoeringsbesluit vormt samen met de Invoeringswet en de Invoeringsregeling het zogenaamde invoeringsspoor van de Omgevingswet. Dit invoeringsspoor is nodig om een zorgvuldige en soepele overgang naar het nieuwe stelsel te waarborgen. Een belangrijk onderdeel van het Invoeringsbesluit is het overgangsrecht. Het overgangsrecht zorgt er bijvoorbeeld voor dat een bedrijf bij inwerkingtreding de activiteit onder dezelfde condities kan voortzetten. Ook geeft het overgangsrecht duidelijkheid of een gestarte procedure volgens de oude of nieuwe regels mag worden afgemaakt. Daarnaast voorziet dit besluit in overgangsrecht voor rijksregels die worden overgedragen aan gemeenten en waterschappen in de vorm van een bruidsschat, bijvoorbeeld milieuregels voor supermarkten. De regels worden overgedragen omdat ze dan beter door gemeenten en waterschappen op de locatie kunnen worden toegespitst. Deze regels worden bij inwerkingtreding automatisch ingevoegd in het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Hiermee wordt een rechtsvacuüm voorkomen en een zorgvuldige overgang naar het nieuwe stelsel geborgd.

Aanvullingen van de basis-AMvB’s
Daarnaast wordt via het Invoeringsbesluit nog een aantal inhoudelijke aanvullingen aangebracht in de basis-AMvB’s: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Een voorbeeld daarvan is de uitwerking van de ´knip´. Dit is de splitsing tussen de bouwtechnische beoordeling van de bouwvergunning en de ruimtelijke beoordeling van het bouwen. Een voordeel hiervan is dat er minder bouwvergunningen nodig zijn vanwege de bouwtechnische beoordeling. Dit kan burgers en bedrijven, bij de huidige bouwvolumes, een besparing opleveren van ongeveer 80 miljoen euro.

Waardevolle consultatiereacties ontvangen
Eind 2018 was de internetconsultatie voor het Invoeringsbesluit; iedereen kon reageren op de inhoud van het besluit. De consultatiereacties waren serieus en kritisch-opbouwend van toon. Zij hebben veel waardevolle inbreng opgeleverd waarvan dankbaar gebruik is gemaakt om de kwaliteit van het Invoeringsbesluit verder te verbeteren. Daarnaast hebben diverse partijen hun waardering uitgesproken over de manier waarop dit besluit tot stand is gekomen. Uit de consultatie blijkt een brede steun voor de bruidsschat en het overgangsrecht. Naar aanleiding van de consultatie zal extra aandacht worden besteed aan het helder uitleggen van het overgangsrecht aan de praktijk.

Zie ook

Bron: Omgevingswetportaal.nl 31-05-2019

Thema's: Omgevingswet