Nieuws juni 2019

Aanbiedingsbrief bij Memorie van Antwoord Invoeringwet Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer Memorie van Antwoord met betrekking tot de Invoeringwet Omgevingswet

Kamerbrief over de uitkomsten van de monitor invoering Omgevingswet

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de monitor Omgevingswet die eind 2018 is uitgevoerd. Eenzelfde brief met rapporten zijn gestuurd aan de Eerste Kamer.

Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht

Per 1 juli 2019 wordt de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. Belangrijkste wijziging is dat de verwijzing naar de set kwaliteitscriteria 2.1 wordt vervangen door een verwijzing naar de geactualiseerde set 2.2. Graag vragen wij daarom uw aandacht voor de mogelijke aanpassing van uw Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. De vernieuwde set vindt u op onze website

Minister informeert Eerste Kamer over participatie

Onlangs informeerde Minister Ollongren de Eerste Kamer over de meest actuele stand van zaken rond participatie in de Omgevingswet.

Veilige afstanden in het Bouwbesluit 2012

De landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid werd in 2016 opgesteld om stappen te zetten richting een veiligere bouw en om meer bewustzijn te creëren. De in de richtlijn genoemde veiligheidsafstanden en bouwveiligheidszones worden per 2020 als vaste wetgeving opgenomen in het Bouwbesluit 2012. We spraken met Vincent Hilhorst, een van de samenstellers van de richtlijn, over deze ontwikkeling en de veiligheid in de bouw. Hilhorst: “Veiligheid moet uit de concurrentie gehaald worden”.

Nieuwsbrief 24 juni 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Oefenen met omgevingswetbesluiten in het previewportaal van de LVBB

Overheden moeten vanaf 2021 omgevingswetbesluiten publiceren via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Om nu al te kunnen oefenen met omgevingswetbesluiten opstellen en publiceren, heeft KOOP een oefenomgeving voor de LVBB ontwikkeld. Zo kunnen bevoegd gezagen vast oefenen met omgevingswetbesluiten zonder koppeling met hun lokale plansysteem.

Nationale omgevingsvisie: samen de inrichting van ons land bepalen

Verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid, natuurbehoud zijn grote, vaak met elkaar verweven vraagstukken die vragen om goede keuzes. Hoe we die keuzes maken bepaalt hoe Nederland er in toekomst uitziet. Minister Ollongren geeft hiervoor een voorzet met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De ontwerp-NOVI wordt vandaag in het bijzijn van de minister gepresenteerd in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen.

Wisseling van de wacht bij het COBc. Joop van Leeuwen neemt afscheid.

Jarenlang was Joop van Leeuwen het gezicht van het COBc (Centraal Overleg Bouwconstructies), maar Joop gaat een stapje terug doen. Hij gaat genieten van zijn pensioen, met meer tijd voor vrouw, zoon en zijn hobby’s. Maar loslaten zal hij het vakgebied waar hij zich zijn leven lang voor heeft ingezet zeker niet.

RTG Breedplaatvloeren Rotterdam en Veldhoven

Op 22 mei zijn de nieuwe rekenregels gepubliceerd voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. De rekenregels zijn gebaseerd op de door bureau Hageman en TU Eindhoven uitgevoerde proeven met prefab breedplaten in diverse uitvoeringen. Om de gevolgen van deze nieuwe rekenregels met elkaar te bespreken organiseren we in juni weer een 4-tal rondetafelgesprekken op verschillende data en locaties. Specifiek voor constructeurs van adviesbureaus en bouw- en woningtoezichten die te maken krijgen met het vervolgonderzoek van bestaande breedplaatvloeren.

Verkenning impact migratie nieuwe Omgevingsloket

Wat is de impact van de migratie van de huidige landelijke voorzieningen naar het nieuwe Omgevingsloket? Om hier een goed beeld van te krijgen liet de programmaraad Omgevingswet in het eerste kwartaal van 2019 een verkenning uitvoeren.

Minister Ollongren slecht te hoge drempels in bouwregelgeving

Minister Ollongren (BZK) wil de bouwregelgeving zo aanpassen dat nieuwe woningen en publiek toegankelijke gebouwen beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Zo wil de minister de eis dat bij nieuwbouwwoningen tenminste één toegang goed toegankelijk is voor mensen met een beperking (drempel met een maximale hoogte van 2 cm) uitbreiden naar alle toegangen. Voor balkons volgt eerst nog onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid van deze eis. Verder komen er voor nieuwe publiek toegankelijke gebouwen aanvullende eisen voor trappen.

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit juni 2019, nummer 3

Verduurzaming van de gebouwde omgeving wordt door het Ministerie van BZK gestimuleerd via verschillende programma’s, regelingen en projecten. In deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal van deze initiatieven: Scholen besparen energie, Programma Aardgasvrije Wijken, Nationaal Energiebespaarfonds, Building Blocks, Platform CB’23 en Green Deal Aquathermie.

Kamerbrief bij Voorhang van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw

Minister Ollongren ( BZK) zendt aan de Tweede en Eerste Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw.

BENG-eisen aangescherpt

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen.

Startbijeenkomst koplopers Wkb

’We weten de bestemming, nu nog de reis…’ Concludeert Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, tijdens de startbijeenkomst van de koplopers Wkb op 22 mei 2019. De koplopers zijn de eersten die proefprojecten met kwaliteitsborging gaan uitvoeren conform de afspraken tussen de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Deze afspraken zijn vastgelegd in Klaar voor Kwaliteit en in het Bestuursakkoord.

Omgevingswet werkt door in gemeentelijke begroting

Onder de Omgevingswet vervalt een aantal bestaande spelregels, verplichtingen en taken. Sommige taken worden eenvoudiger uit te voeren. Dat levert besparingen op. Zowel burgers, bedrijven als overheden kunnen hiervan profiteren.

Kamerbrief met reactie op voorlichting Raad van State over aanpak ondermijning

Minister Grapperhaus reageert op de Voorlichting van de Raad van State over de rol van gemeenten bij de aanpak van ondermijning.

Mailing Omgevingsloket online 6 juni 2019

Inhoud: Nieuwe release Omgevingsloket online Meer dan 100 workshops tijdens de Schakeldag 2019 eHerkenning vanaf deze zomer nodig voor AIM Digitaal stelsel Omgevingswet

Omgevingsregeling: aandacht voor complexiteit en uitvoerbaarheid

In de VNG-reactie op de bestuurlijke consultatie van de ontwerp-Omgevingsregeling blijven we aandacht vragen voor de complexiteit van het stelsel en de uitvoerbaarheid van de regels voor gemeenten.

Eerste Kamer stemt tegen wetsvoorstel verwijdering asbest

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Verwijdering asbest en asbesthoudende producten’ vanmiddag, 4 juni 2019, verworpen. Het asbestdakenverbod met ingang van 31-12-2024 is daarmee ook van de baan.