Nationale omgevingsvisie: samen de inrichting van ons land bepalen

Verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid, natuurbehoud zijn grote, vaak met elkaar verweven vraagstukken die vragen om goede keuzes. Hoe we die keuzes maken bepaalt hoe Nederland er in toekomst uitziet. Minister Ollongren geeft hiervoor een voorzet met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De ontwerp-NOVI wordt vandaag in het bijzijn van de minister gepresenteerd in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen.

Ollongren: ‘Met de richtingen en keuzes in dit ontwerp, zetten we een belangrijke stap op weg naar de toekomstige inrichting van ons land. We hebben ons in Nederland altijd kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Ik vertrouw erop dat we met elkaar kunnen werken aan een nog mooier en sterker Nederland. Voordat die visie definitief is, gaan we over dit ontwerp open het maatschappelijk debat aan. Een toekomstvisie met een breed draagvlak helpt ons om Nederland toekomstbestendig te maken.’

In Nederland wonen we met ruim 17 miljoen mensen op ruim 41.000 km2. Om ervoor te zorgen dat ons land over 30 jaar nog steeds prettig, veilig en gezond is om in te wonen, werken en leven, is het belangrijk om nu al na te denken hoe we op een goede manier plaats geven aan woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, klimaatverandering en circulaire economie. Ollongren: ‘Grote ontwikkelingen gaan Nederland de komende decennia enorm veranderen. Keuzes die we daar nu over maken, bepalen hoe ons land er straks uit komt te zien. Met de Nationale Omgevingsvisie bied ik oplossingsrichtingen en een manier van werken als leidraad om hiermee aan de slag te gaan.’

Richting geven aan verstedelijking

Voor 2030 moeten een miljoen woningen zijn bijgebouwd, op plaatsen waar daar vraag naar is. Om hieraan te voldoen, moet bij voorkeur binnen steden ruimte worden gevonden voor nieuwe gemengde woon/werkgebieden. Op deze manier blijven de groene ruimtes tussen de steden behouden. Waar dat toch nodig is en op een goede manier kan, wordt gekozen voor bouwen buiten de bestaande stedelijke gebieden. Investeringen in openbaar vervoer, fiets- en wandelvoorzieningen zijn noodzakelijk voor de bereikbaarheid. Tegelijkertijd versterken we de kwaliteit van de leefomgeving in de stad. Met schonere lucht, meer groen en water blijven de stedelijke gebieden aantrekkelijk om te wonen, te werken, gezond te bewegen en elkaar te ontmoeten.

Inpassen duurzame energie

Om klimaatverandering tegen te gaan wordt energie in de toekomst op meer duurzame manieren geproduceerd. Hierbij moet de kwaliteit van de omgeving niet uit het oog worden verloren. Daarbij hebben zonnepanelen op daken en windmolens op zee de voorkeur. Windmolens op land blijven ook nodig, maar worden bij voorkeur geclusterd, daar waar ze het beste passen in het landschap. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat omwonenden betrokken worden bij de besluitvorming en meeprofiteren van de opbrengst.

Kwaliteit landschap versterken

Ontwikkelingen van onze economie, verstedelijking en duurzame energie kunnen als ze niet zorgvuldig worden ingepast een enorme impact hebben op de kwaliteit van ons landschap. Met de NOVI kan worden voorkomen dat het landschap versnipperd en rommelig wordt en kan de natuur worden beschermd. Daarom moet het Rijk afspraken maken met de andere overheden, bijvoorbeeld om de wildgroei van distributiecentra in ons landschap tegen te gaan. Verhoging van het waterpeil is in bepaalde landelijke gebieden op termijn noodzakelijk om de bodemdaling te verminderen. Maar dat kan alleen, als er voor de huidige gebruikers een goed toekomstperspectief is. Kringlooplandbouw geeft een nieuw perspectief voor het landelijk gebied.

Maatschappelijk debat

Het ontwerp van de NOVI vormt vanaf begin juni de basis voor een maatschappelijk debat over de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland. Met provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook met kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Ook de opvattingen van bewoners over hun leefomgeving worden gehoord en betrokken, inclusief die van de jongste generaties. Vanaf eind augustus kunnen zienswijzen worden ingediend. Ook start dan een informatieronde langs alle provincies. Eind van dit jaar wordt de NOVI vastgesteld.

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan.

PDF document Download:Kamerbrief bij Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (115.6 KB) PDF document Download:Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (4.08 MB)
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.
PDF document Download:Toelichting Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (2.86 MB)
Dit onderdeel is een nadere toelichting op de hoofdtekst.
PDF document Download:Achtergronddocument Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (147.38 KB)
Dit achtergronddocument bevat gebiedsbeschrijvingen op basis van de gebiedsdialogen die zijn gehouden.
PDF document Download:Milieueffectrapport Nationale Omgevingsvisie (PlanMER) (7.61 MB)
Dit is de samenvatting van de milieueffectrapportage (PlanMER) voor de Nationale Omgevingsvisie.
PDF document Download:Achtergronddocument bij PlanMER NOVI - De Staat van de fysieke leefomgeving (15.11 MB)
Dit achtergronddocument ‘De staat van de fysieke leefomgeving’ is een bijlage bij de milieueffectrapportage voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
PDF document Download:Achtergronddocument bij PlanMER NOVI - Beschouwing alternatieve beleidsopties (4.14 MB)
Met de milieueffectrapportage is op verschillende momenten in het proces van opstellen van de NOVI toegevoegde waarde geleverd vanuit de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
PDF document Download:Achtergronddocument bij PlanMER NOVI - Passende beoordeling Natura2000 (5.29 MB)
Achtergronddocument bij het milieueffectrapport voor de Nationale Omgevingsvisie.
PDF document Download:Nota van Antwoord voor zienswijzen op het voornemen tot het opstellen van de NOVI (710.69 KB)
Kennisgeving en zienswijzeprocedure Nationale Omgevingsvisie.

Bron: Rijksoverheid 20-06-2019