Veel vragen over enorme impact PAS uitspraak RvS voor bouwplannen

Momenteel hebben gemeenten veel vragen over de impact van de uitspraak van de Raad van State over de toepassing van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) In de factsheet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties worden al een heel aantal vragen beantwoord. Duidelijk is echter wel dat deze uitspraak voor het verlenen van Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen enorm grote gevolgen heeft.

Eén van de vragen betreft de volgende; 

Er ligt een onherroepelijk bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk maakt.
Moeten wij c.q. de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen
rekening houden met de stikstofgevolgen van het bouwplan?

Het antwoord in de factsheet maakt duidelijk dat ook het verlenen van een Omgevingsvergunning die geheel past in het vigerende bestemmingsplan niet meer zonder meer kan worden verleend, en dat ook hier een natuurvergunning voor nodig kan zijn. Ook al gaat het om de bouw van één of enkele woningen.

Hieronder het antwoord.

Naast een planologische titel, is voor het bouwen van één of meer woningen een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist op grond van artikel 2.1, lid 1 aanhef
en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Maar dat is niet de
enige vergunning die nodig is. Als het woningbouwproject significant negatief effecten kan
veroorzaken op stikstofgevoelige habitattypen en soorten in een Natura 2000-gebied als
gevolg van stikstof of andere effecten is tevens een vergunning op grond van de Wet
natuurbescherming vereist (zie artikel 2.7 en 2.8 van de Wet natuurbescherming). In dat
kader dient een passende beoordeling opgesteld te worden.

Lees hier de gehele factsheet

Bron: Rijksoverheid 08-07-2019

Auteur: Wico Ankersmit

Tags: Omgevingsvergunning