Lijst topactiviteiten Omgevingswet vastgesteld

Topactiviteiten zijn die activiteiten in de fysieke leefomgeving die het meest worden uitgevoerd door burgers en bedrijven. Ze zijn van belang voor het ontwikkelen van vragenbomen. VNG heeft daarom uitgezocht wat de lijst van topactiviteiten is en heeft deze lijst vastgesteld.

Vragenbomen en het DSO

Het nieuwe omgevingsloket maakt het mogelijk om vragenbomen op te nemen. Vragenbomen zorgen ervoor dat een aanvrager alleen vragen voorgeschoteld krijgt die op zijn of haar initiatief van toepassing zijn. We kennen vragenbomen voor het uitvoeren van een vergunningencheck en voor het indienen van een vergunningaanvraag of melding. Vragenbomen worden opgebouwd uit toepasbare regels. De bevoegd gezagen leveren deze toepasbare regels aan het DSO aan.

Meest voorkomende activiteiten

Op basis van gegevens uit het huidige Omgevingsloket online is in beeld gebracht voor welke activiteiten het meest een vergunningencheck wordt uitgevoerd of een vergunning wordt aangevraagd. Daarnaast is een uitvraag gedaan bij negen gemeenten naar hun gegevens over veel gevraagde activiteiten.

Lijst van topactiviteiten

Meerdere bestuurslagen stellen regels vast voor de topactiviteiten. Een deel van de topactiviteiten wordt gereguleerd door rijksregels die door het Rijk worden vertaald naar toepasbare regels. Een ander deel behoort tot de bruidsschat. De bruidsschat bevat de huidige rijksregels die met de invoering van de Omgevingswet gedecentraliseerd worden naar gemeenten en waterschappen. Ook hiervoor maakt het Rijk de juridische en toepasbare regels, maar gemeenten hebben vanaf 1 januari 2021 het beheer erover. Een derde categorie betreft de activiteiten die gereguleerd worden door lokale regels. VNG stelt daarvoor de voorbeeldregels op die voor gemeenten als basis dienen voor eigen regels.

Andere producten en diensten ter ondersteuning van gemeenten

De lijst met topactiviteiten maakt deel uit van een breder pakket van producten en diensten die VNG aanbiedt om gemeenten te ondersteunen in het maken van het omgevingsplan en toepasbare regels.

Meer informatie

Bron: VNG 18-07-2019