Wetsvoorstel wijziging Algemene wet bestuursrecht i.v.m. de Omgevingswet naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel wijziging Algemene wet bestuursrecht (Awb) in verband met de Omgevingswet bevat onder andere noodzakelijke aanpassingen voor een goede werking van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2021. Het wetsvoorstel zal in het najaar in de Tweede Kamer worden behandeld.

‘De drie voorgestelde wijzigingen leiden niet alleen tot versimpeling en uniformering van de regelgeving’ aldus Jeroen Huijben, werkzaam  bij Eenvoudig Beter. ‘Ze bieden ook concrete handvatten voor werkprocessen in de praktijk. Daarmee wordt de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet nog verder vergroot’.

Nieuwe coördinatieregeling

De coördinatieregeling is een instrument om verschillende procedures die noodzakelijk zijn om nieuwe ontwikkelingen of projecten te realiseren,  gezamenlijk en tegelijkertijd te doorlopen. Op dit moment bestaan er verschillende coördinatieregelingen naast elkaar, vastgelegd in verschillende wetten. Het wetsvoorstel om de Awb te wijzigen, uniformeert en vereenvoudigt deze regelingen.

Als verschillende bestuursorganen betrokken zijn bij de realisatie van één project, kunnen zij hun besluitvorming op elkaar afstemmen. Daarbij kan worden gedacht aan de aanleg van een natuurgebied in landelijk gebied, waarbij de provincie, een waterschap en verschillende gemeenten betrokken kunnen zijn. Ook kan een gemeente door het toepassen van de coördinatieregeling twee besluitvormingsprocessen die nodig zijn voor een nieuwe ontwikkeling gelijktijdig laten plaatsvinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de besluitvorming over de bouw van nieuwe woningen, waarvoor  een wijziging van het omgevingsplan en een vergunningen nodig zijn. Met de coördinatieregeling kunnen deze besluiten nagenoeg gelijktijdig of kort na elkaar worden genomen. De totale doorlooptijd van de besluitvorming neemt daarmee af.

Uniformering bevoegdheden toezichthouders afdwingen medewerking

Er komt een generieke bevoegdheid in de Awb om medewerking bij toezicht af te dwingen. Of het nu gaat om Bouw- en Woningtoezicht of toezicht door de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandse Bank of de Inspectie voor Leefomgeving en Transport; bestaande spelregels worden geüniformeerd en gemoderniseerd. Nu zijn deze bevoegdheden nog verspreid over diverse wetten. De uniformering draagt bij aan transparantere spelregels, één van de verbeterdoelen van de Omgevingswet.

Algemene regeling nadeelcompensatie

Ten slotte leidt het wetsvoorstel er toe, dat de algemene regeling voor nadeelcompensatie in de Awb in werking kan treden. Dat is nodig om de specifieke regels in de Omgevingswet over dit onderwerp uit te kunnen voeren. Nadeelcompensatie is de vergoeding voor burgers en bedrijven als zij door een besluit van de overheid abnormale en bovenmatige schade lijden. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een brug, de uitbreiding van een luchthaven of de bouw van een nieuwe woonwijk.

Bron: Omgevingswetportaal 23-07-2019

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet