Nieuws september 2019

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 6 2019

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 6 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Stikstof: kabinet, hak snel knopen door!

Op 25 september heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek zijn advies uitgebracht. Dit geeft voor de lange termijn een duidelijke richting. Helaas biedt het op korte termijn nog geen oplossing voor de bouw. Gezien de krapte op de woningmarkt is het noodzakelijk dat de bouw weer in beweging komt.

Update geconsolideerde versie Omgevingswet beschikbaar

Sinds vandaag is een update van de ‘Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet’ beschikbaar. Deze versie geeft via kleurgebruik inzicht in de herkomst van wijzigingen die door de Invoeringswet en aanvullingswetten zijn aangebracht

Kamerbrief bij aanbieding eerste advies Adviescollege Stikstofproblematiek

Hierbij stuurt minister Schouten aan de Tweede Kamer het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek getiteld ‘Niet alles kan’, zoals de voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, de heer Remkes, dit zojuist heeft aangeboden.

Beantwoording Kamervragen over Monitor invoering Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Monitor invoering Omgevingswet.

Verbeteren brandveiligheid seniorencomplex is complex

In het verleden zijn er al verschillende branden geweest in seniorencomplexen. Iedere keer komt dezelfde vraag naar boven: Hoe kunnen we de brandveiligheid in seniorencomplexen verbeteren? Joris Sauve, werkzaam bij Heijmans, schetst een beeld van het probleem en een oplossing.

The proof of the pudding is in the eating

Kort na de stemming in de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen sprak ik de verslaggever van de Cobouw. Hij vroeg mij wat mijn gevoel was nu de Eerste Kamer had ingestemd met het wetsvoorstel. Of ik een traantje had gelaten? “Nee” zei ik.

Nieuwe leden project team Essentiele Bouwkundige Controlepunten

De uitgave ‘Essentiele Bouwkundige Controlepunten’ wordt jaarlijks geactualiseerd uitgegeven door Brandweer Nederland, Bouw en Woningtoezicht Nederland en BBN Brandveilig Bouwen Nederland. Die actualisering gaat niet vanzelf natuurlijk.

Kamerbrief over behandeling omgevingswet

Minister Ollongren informeert de Eerste Kamer over de planning voor de behandeling van de Omgevingswet.

Nationale Omgevingsvisie 18 september 2019

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Spiekbriefje omgevingsvergunning beschikbaar

De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje omgevingsvergunning is nu beschikbaar. Eerder werd een spiekbriefje voor het programma, de omgevingsvisie en het omgevingsplan gepubliceerd.

Beantwoording Kamervragen over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Ollongren beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Nieuwe calculator beschikbaar voor meten stikstof

Met de update van de AERIUS Calculator kunnen aanvragers en verstrekkers van vergunningen de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen. Deze nieuwe release is vanaf maandag 16 september beschikbaar.

Vragen en antwoorden (Q&A's) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Vragen en antwoorden (Q&A's) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Beantwoording vragen over lijst met onveilige gebouwen

Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht ‘Lijst met onveilige panden houdt geen rekening met verbouwingen?’

Kamerbrief over advies Integrale Adviescommisie-Omgevingswet

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een brief over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet, waarover de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet een advies heeft uitgebracht.

PROJECT IN THE SPOTLIGHT Ontruiming bij brand in de zorg

De veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond (VRR) en Zuid Holland Zuid (VRZHZ) presenteren de zorgvuldig opgestelde handreiking ‘Ontruiming bij zorgfuncties’. De handreiking was hard nodig om invulling te geven aan artikel 7.11.a van het Bouwbesluit 2012. Goos Janssen teamleider Risicobeheersing van de VRR en Hartrijk Timmer bureauhoofd Risicobeheersing VRZHZ namen het voortouw en startten het project om deze handreiking op te laten stellen.

Nieuwsbrief 11 september 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Funderingsproblemen bij monumenten

Hilde Niezen, wethouder Gouda, voorzitter van het Platform Slappe Bodem en lid van de Stuurgroep Klimaatadaptatie/beleidstafel droogte is een van de sprekers op de eerstvolgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht, 30 oktober aanstaande.

Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging

Op vrijdag 30 augustus heeft BZK in overleg met marktpartijen een aantal spelregels vastgelegd voor de proefprojecten die de komende tijd zullen worden opgestart.

Titel bij nieuwsbericht NOS over controle voetbalstadions wat ongenuanceerd

Zondag 8 september was in het 8 uur Journaal en tijdens de uitzending van Nieuwsuur een item over de veiligheid van stadions in Nederland. Dit uiteraard naar aanleiding van de instorting van een deel van het dak van het AZ stadion in Alkmaar. In het item staat de veiligheidsverklaring van de KNVB centraal. Voor dit item ben ik geïnterviewd als directeur van de Vereniging BWT Nederland. Mij is de vraag gesteld of naar mijn idee hetgeen gevraagd wordt in de veiligheidsverklaring voldoende waarborg geeft voor het veilig zijn van het stadion.

Toezegging in verband met asbestdaken

Op 5 september 2019 heeft staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Eerste Kamer geïnformeerd naar aanleiding van toezeggingen die zij eerder had gedaan in verband met asbestdaken.

Systeemeisen technische bouwsystemen EPBD III door WE

WE heeft onderzocht welke eisen er gesteld kunnen worden aan installaties in gebouwen om energie te besparen..

Protocol asbestsanering beglazingskit

Asbesthoudende beglazingskit met maximaal 5% chrysotiel kan nu veilig onder risicoklasse 1 worden verwijderd. Daarvoor is een protocol opgesteld door Aedes dat is goedgekeurd door de SCI-547 commissie.

Publicatie ontwerp NEN 6068 voor weerstand tegen brand tussen ruimten

Het ontwerp van de gewijzigde norm voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten is gepubliceerd. Tot 1 december 2019 is het mogelijk om commentaar in te dienen op het ontwerp.

Kamerbrief over brandveiligheid in woongebouwen en verminderd zelfredzamen

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over uitvoering van brand- en constructieve veiligheid van gebouwen.

Beantwoording Kamervragen over voorhang verzamelbesluit

Minister Ollongren biedt de antwoorden op de vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012

Voorlichtingsbijeenkomst VKBN

Kwaliteitsborging wordt in Nederland steeds belangrijker bij de totstandkoming van bouwwerken. De kennis, kunde en onafhankelijkheid van kwaliteitsborgers evenzeer. Op vrijdag 13 september wordt door de Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland een informatiebijeenkomst gehouden om van de kwaliteitsborgers te horen hoe zij zich voorbereiden op de komst van de Wkb.

Veranderingen van Activiteitenbesluit en Bor naar Bal

Voor alle milieubelastende activiteiten in het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is bekeken of vergunningplicht nodig is. Vergeleken met het huidige Besluit omgevingsrecht (Bor) zullen er vergunningplichten vervallen en er komen nieuwe vergunningplichten bij. Op onze website staan overzichten van deze inhoudelijke veranderingen rond de vergunningplicht.

Try Out Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet stimuleert overheden om veel intensiever met elkaar samen te werken. Om hiermee te oefenen loopt momenteel de Try Out Omgevingswet. Tijdens pilots onderzoeken verschillende bestuursregio's hoe ze het beste hun manier van werken, regels en ICT op elkaar kunnen afstemmen

Nieuwe bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen

Per 1 juli is versie 3.0 van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken in werking getreden. Waar haal jij de milieuwinst?