Titel bij nieuwsbericht NOS over controle voetbalstadions wat ongenuanceerd

Zondag 8 september was in het 8 uur Journaal en tijdens de uitzending van Nieuwsuur een item over de veiligheid van stadions in Nederland. Dit uiteraard naar aanleiding van de instorting van een deel van het dak van het AZ stadion in Alkmaar. In het item staat de veiligheidsverklaring van de KNVB centraal. Voor dit item ben ik geïnterviewd als directeur van de Vereniging BWT Nederland. Mij is de vraag gesteld of naar mijn idee hetgeen gevraagd wordt in de veiligheidsverklaring voldoende waarborg geeft voor het veilig zijn van het stadion.

In de veiligheidsverklaring staat het volgende:

Bouw- en Woningtoezicht;
Naast de controle op de brandveiligheidsaspecten worden er periodieke controles gehouden door de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Hierbij wordt gelet op de constructieve veiligheid in betreffende panden.

Op basis van deze tekst in de Model veiligheidsverklaring heb ik het volgende aangegeven tegen de journalist van Nieuwsuur.

Ten eerste is niet Bouw- en Woningtoezicht verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw, maar dat is de eigenaar. De taak die het Bouw- en Woningtoezicht via deze veiligheidsverklaring krijgt is dus in beginsel al een vreemde. Verder heb ik aangegeven dat een visuele inspectie niet kan garanderen dat een gebouw veilig is. Tijdens zo’n inspectie kan worden gezien of er constructieonderdelen zijn verwijderd, veranderd of wellicht beschadigd. Maar de feitelijke sterkte is daarmee nooit te inspecteren. Wil je echt weten of de constructie nog aan de eisen voldoet, dan praat je bij een stadion al over een grondige inspectie met hulpmiddelen zoals echo, röntgen e.d. Daar is Bouw- en Woningtoezicht niet op toegerust. Dat zou dan ook een professioneel inspectiebedrijf in opdracht van de eigenaar moeten doen, wil je hier echt een onderbouwd antwoord op willen krijgen.

Uiteraard wordt in de uitzending niet alles wat is opgenomen tijdens het interview getoond, maar ik heb duidelijk aangegeven dat het Bouw- en Woningtoezicht bij zulke grote gebouwen als een stadion de bouwaanvraag met constructieberekeningen goed toetst. Ook houd zij toezicht tijdens de bouw. Maar als een bouwwerk is gebouwd volgens de regels van het Bouwbesluit, dan mogen we er ook van uit gaan dat het gebouw er de komende 40 jaar zonder meer veilig bij staat. Een jaarlijkse inspectie door middel van een rondgang in het stadion is in relatie tot de toetsing en het toezicht tijdens de bouw een vorm van schijnveiligheid, en dus ook niet de taak van het bouw- en woningtoezicht vanuit de Woningwet en de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht. In het nieuwsbericht wordt dan ook stellig gezegd dat de gemeente verantwoordelijk is. Dat is niet zo. Verantwoordelijk is de eigenaar. Zie hieronder artikel 1.a van de Woningwet. De gemeente is belast met handhaving als aantoonbaar niet meer aan de eisen wordt voldaan.

Artikel 1a Woningwet

De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen onderzoekt, of laat onderzoek uitvoeren naar, de staat van dat bouwwerk, voor zover dat bouwwerk behoort tot bij ministeriële regeling vast te stellen categorieën bouwwerken waarvan is vast komen te staan dat die een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren.

In het interview heb ik ook geenszins willen suggereren dat het slecht gesteld is met de veiligheid stadions in ons land, en dat de bezoeker van de stadions gevaar loopt. Wat ik heb aangegeven is dat dit niet op basis van een inspectie kan worden gegarandeerd zoals bedoeld in de KNVB veiligheidsverklaring.

https://nos.nl/artikel/2300862-deskundigen-haal-controle-op-voetbalstadions-bij-gemeenten-weg.html 

Wico Ankersmit

Directeur Vereniging BWT Nederland.

Bron: VBWTN 08-09-2019