Nieuwe calculator beschikbaar voor meten stikstof

Met de update van de AERIUS Calculator kunnen aanvragers en verstrekkers van vergunningen de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen. Deze nieuwe release is vanaf maandag 16 september beschikbaar.

In de calculator zijn de functionaliteiten die betrekking hadden op het Programma Aanpak Stikstof (PAS) verwijderd. Aanleiding is de uitspraak van de RvS over de PAS.

Vernieuwde calculator

Deze release is de eerste concrete stap om de toestemmingverlening te hervatten. Hierdoor kunnen projecten doorgang vinden waar met een berekening kan worden aangetoond dat een activiteit niet tot een toename van depositie leidt. Er is dan namelijk geen toestemmingverlening vereist. Daarnaast is het met de release van AERIUS Calculator weer mogelijk om vergunningen aan te vragen op grond van intern salderen.

De te hanteren beleidsregels zijn nog niet bekend. Nadat het adviescollege stikstofproblematiek advies heeft uitgebracht wordt bekeken welke beleidsregels worden gehanteerd door de medeoverheden. Uitgangspunt hierbij is dat er in elk geval geen toename van de feitelijke depositie plaatsvindt.

Wat is er aangepast in de calculator?

De belangrijkste aanpassing in AERIUS Calculator 2019 is de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar. Zonder het PAS is deze drempelwaarde niet meer van toepassing. AERIUS Calculator 2019 rekent daarom door tot een waarde van 0,00 (tot 2 cijfers achter de komma). In deze nieuwe versie zijn ook onderliggende gegevens en rekenmodellen (OPS en SRM2) geactualiseerd. Ook zijn diverse zaken die afgelopen jaar zijn ontwikkeld, maar nog niet waren vrijgegeven, opgenomen in de nieuwe Calculator. Het gaat om aanpassingen die de gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden voor gebruikers vergroten.

Onvoldoende duidelijkheid

De vernieuwde calculator geeft geen antwoord op alle vragen die leven bij gemeenten. Zo geeft de calculator onder andere geen doorrekening op stallen met luchtwassers en houdt geen rekening met de invloed van gebouwen in de omgeving. Daarnaast geeft de calculator geen uitsluitsel of een vergunning kan worden verleend.

De VNG blijft pleiten om snel duidelijkheid te scheppen voor aanvragers van projecten die momenteel stil liggen of niet in behandeling kunnen worden genomen. Naast de aanpassingen in de AERIUS-calculator, komt er binnenkort ook een nieuwe ADC-toets. En zoals eerder geschreven wordt begin oktober een eerste advies van Adviescollege Remkes verwacht.

Stopzetten PAS

De Raad van State (RvS) oordeelde dat het PAS niet gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening. Hierdoor heeft bijna elke gemeente nu één of meerdere projecten stil liggen. Het gaat om de bouw van woningen en om projecten van bedrijven, industrie, land- en glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen, recreatie, de aanleg van duurzame energie en de aanleg van natuurgebieden.

VNG-nieuws: Stopzetten PAS treft vrijwel iedere gemeente (2 augustus 2019)

Meer informatie

Bron: VNG 16-09-2019