Nieuws 2020

Publicatie: Onderzoek naar risico’s Wkb voor bevoegd gezagen

n opdracht van Omgevingsdienst NL hebben onderzoekbureaus Berenschot en ANG onderzocht wat de impact en de risico’s van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op het gebied van bedrijfsvoering en financiën zijn voor bevoegd gezagen.

ABT stelt Protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid Stadions op

In opdracht van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABT een protocol opgesteld, bedoeld als handleiding voor eigenaren van stadions voor betaald voetbal voor de borging van een constructief veilig stadion. Het protocol is samengesteld in afstemming met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, KNVB, VBWTN/Cobc, TIS en stadioneigenaren en werd eind juni online gepubliceerd.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 53

De afgelopen week verscheen nr 53 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020

De nieuwste VNG ledenbrief over de Omgevingswet beschrijft hoe de nieuwe inwerkingtredingsdatum, 1 januari 2022, tot stand is gekomen en wat de gevolgen van die datum zijn voor gemeenten. Lees hem hier.

Risico’s en Maatregelen implementatie Omgevingswet software

De komende periode staat voor veel gemeenten de verwerving, implementatie en migratie van Omgevingswet software centraal. De veranderingen binnen het applicatielandschap kunnen leiden tot risico’s met grote gevolgen. Bekijk hier de mogelijke risico's en maatregelen.

Leidraden 2.0 gepresenteerd voor Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw

Op donderdag 2 juli zijn de leidraden 2.0 van de actieteams Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw gepresenteerd. Tijdens een webinar in de ochtend werden de leidraden symbolisch overhandigd aan Edwin van der Wel van Rijkswaterstaat, voorzitter van de Regieraad van Platform CB'23.

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar van 12 augustus t/m dinsdag 1 september

Van woensdag 12 augustus t/m dinsdag 1 september 2020 wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd op de oefenomgeving (pre-productie). Hierdoor is het DSO en het Omgevingsloket op deze omgeving in ieder geval niet beschikbaar van 12 augustus t/m 1 september. Aansluiten is in deze periode ook niet mogelijk.

Publicatie wijzigingsblad NPR Aardbevingen en geactualiseerde webtool voorzien op 1 augustus 2020

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingen. Daarnaast wordt gewerkt aan de actualisatie van de webtool. De publicatie van het wijzigingsblad en de geactualiseerde webtool staat, in afstemming met het Ministerie van BZK, nu gepland op 1 augustus 2020. In eerdere berichtgeving is aangegeven dat de publicatie op 1 juli 2020 was voorzien.

Beantwoording Kamervragen over gevolgen nieuwe geluidsregels voor woningbouw

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Nieuwe geluidsregels zetten streep door bouw 380.000 huizen’.

Kamerbrief over uitvoeringsagenda VTH

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoeringsagenda VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie 1 juli 2020

In het kader van de Omgevingswet werken we aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI.

NTA 8800; software, opname protocollen en FAQ

Een informatiebericht met betrekking tot de invoering van de NTA 8800.

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging bouwregelgeving vanwege certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Minister Knops stuurt de Tweede en Eerste Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, vanwege de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Asbestsanering vensterbanken naar risicoklasse 1

De sanering van asbesthoudende vensterbanken viel tot de verlaging van de grenswaarden in risicoklasse 1. Na de verlaging werd dit risicoklasse 2 omdat niet bepaald kon worden of de nieuwe grenswaarde werd overschreden tijdens de sanering.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.