Aansluiten op DSO is noodzakelijk, ga het plannen!

Het is essentieel dat gemeenten snel gaan plannen wanneer en hoe ze hun systemen aansluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Omdat te voorkomen dat alle bevoegde gezagen tegelijkertijd willen aansluiten, wordt een interbestuurlijke aansluitplanning gemaakt.

 

Gemeenten kunnen zelf een tijdslot reserveren: een periode waarbinnen ze willen aansluiten (die past in de gemeentelijke en leveranciersplanning). Gemeenten die zichzelf niet indelen, worden ingepland. Elke gemeente is verplicht om vanaf 1 januari 2021 digitaal vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen uit het DSO-LV.

Tijd voor beweging

‘We weten dat nog maar weinig gemeenten opdrachten hebben verstrekt aan softwareleveranciers,’ vertelt informatieadviseur Miguel Hassink (VNG). Van de leveranciers heeft ook nog maar een klein aantal zijn systemen aangepast voor het DSO. ‘We roepen gemeenten op om hierover met hun leveranciers in gesprek te gaan. Het is tijd om in beweging te komen. Hoe later gemeenten aansluiten, hoe minder tijd er is om het DSO te vullen met (toepasbare) regels en omgevingsplannen en om te oefenen.’

‘Hoe eerder je aansluit, hoe meer tijd er is om te oefenen en het DSO te vullen’

Aansluiten op het DSO begint met de beveiligde verbinding met de gemeentelijke architectuur: via de digikoppelingadapter. Gemeenten moeten in hun eigen architectuur kijken of ze zo’n adapter hebben en of die generiek is te hergebruiken. Vervolgens moet mogelijk software worden verworven voor het aansluiten op de drie koppelvlakken: STAM voor het ontvangen van vergunningen en meldingen, de registratie toepasbare regels (STTR) voor het publiceren van toepasbare regels, en de LVBB voor het publiceren van omgevingsdocumenten. De standaarden en de specificaties voor deze software zijn beschikbaar. ‘Geen beletsel om snel aan de slag te gaan,’ zegt Miguel. Gemeenten krijgen ondersteuning bij het aansluiten op het DSO van het Informatiepunt Omgevingswet en Regionale Implementatiecoaches gaan de regio in om overheden in interbestuurlijk verband op weg te helpen.

‘Het valt mee’

De gemeente Katwijk is een van de voorlopers met het aansluiten op het DSO-LV. Informatiemanager Danuta de Jong en haar collega Jan-Willem Spaargaren vinden dat het uiteindelijk is meegevallen. Een aantal VNG-instrumenten was behulpzaam bij het uitzetten van de koers:

  • Roadmap Omgevingswet van VNG
  • Checklist informatievoorziening Omgevingswet van VNG
  • Minimumeisen Omgevingswet van VNG
  • Marktverkenning Omgevingswetsoftware van VNG

Wat was de strategie van Katwijk voor het vertalen van de Roadmap DSO naar een concreet implementatieplan? ‘Het begon met creëren van draagvlak,’ vertelt Danuta. ‘Met het informeren van bestuur, management en de vakafdelingen: vergunningverleners en handhavers, planmakers, dienstverleners en (plan)juristen. We hebben een aantal sessies gehouden om hen erbij te betrekken. Zij moeten straks gaan werken met de software.’ Vervolgens werd de markt verkend en de eigen architectuur onder de loep genomen. ‘Om de keuze van de software en de migratiestrategie te bepalen, hebben we een grote bijeenkomst gehouden met de vakafdelingen.’ Van belang is ook het betrekken van de inkoopjuristen. Je moet weten met welke inkoopregels je te maken hebt bij de verschillende contracten. Wanneer moet je Europees aanbesteden? Wat kun je onderhands gunnen? Katwijk is nu aangeland in de fase van besluitvorming.

Wat is het advies van Danuta en Jan-Willem aan andere gemeenten? ‘Zoek de samenwerking met buurgemeenten, je kunt elkaar altijd helpen.’ Verder is het devies: ga het gewoon doen! ‘Je moet een keuze maken, de software ontwikkelt zich in de komende jaren. Je kunt het ook over twee jaar aanbesteden en dan opnieuw de keuze voor de best passende applicatie maken.’

Meer informatie

Bron: VNG 06-01-2020