Ontruiming bij brand in de zorg

Bij brand in een gebouw met een zorgfunc­tie is de eer­ste pri­o­ri­teit om de be­wo­ners tij­dig in vei­lig­heid te bren­gen. Het Bouw­be­sluit 2012 eist dat er zo­wel ge­du­ren­de de dag als de nacht vol­doen­de ont­rui­mers aan­we­zig zijn.

Met de hand­rei­king 'On­t­rui­men bij zorg­func­ties' kan in een aan­tal stap­pen een­vou­dig bepaald worden of een ont­rui­ming snel ge­noeg kan ver­lo­pen. De Vei­lig­heids­re­gi­o's Rot­ter­dam-Rijn­mond (VRR) en Zuid-Hol­land Zuid (VRZ­HZ) werkten samen aan de zorg­vul­dig op­ge­stel­de hand­rei­king 'On­t­rui­ming bij zorg­func­ties'.

Waarom is deze handreiking hard nodig en wat biedt het de regio’s? Je lees het in het winternummer van de brandweerkrant. Daarnaast vind je in de brandweerkrant ook andere leuke en interessante verhalen van en voor de regio’s.

Bron: Brandweer.nl 14-01-2020