Van klimaat tot vormgeving: zienswijzen op de NOVI zeer divers

De zienswijzen die zijn ingediend tijdens de terinzagelegging van het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zijn zeer divers. Toch gingen de meeste zienswijzen over klimaat en duurzaamheid en natuur en landschap. Wat gebeurt er met deze zienswijzen en hoe loopt het proces nu verder?

In totaal zijn 233 zienswijzen ingediend. De zienswijzen bestaan vaak uit deelvragen en het totaal aantal vragen komt hiermee op 1.800. De zienswijzen komen onder andere van provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven, buurt- dan wel bewonersorganisaties en particulieren. Veruit de meeste zienswijzen kwamen van medeoverheden en meer organisaties dan particulieren hebben een zienswijze ingediend. De zienswijzen zijn ingestuurd vanuit het hele land. De meesten kwamen uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland. Uit het buitenland kwamen 6 zienswijzen: 3 uit België en 3 uit Duitsland. De ontwerp-NOVI lag 6 weken ter inzage, tot en met 30 september 2019.

Analyse, verdieping en verwerking
Na een eerste analyse van de vragen en deelvragen heeft een verdieping plaatsgevonden ten behoeve van de beantwoording van de vragen in de Nota van Antwoord. De zienswijzen worden zoveel mogelijk meegenomen in de definitieve NOVI en de Uitvoeringsagenda. Ook de inbreng van de partijen in de Tweede Kamer tijdens het debat met minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen op 7 november 2019 en binnengekomen moties worden meegenomen in de definitieve NOVI. Volgens de huidige planning verschijnen de Nota van Antwoord en de definitieve NOVI voorjaar 2020.

Onderwerpen zienswijzen
Klimaat en duurzaamheid voeren de lijst aan van onderwerpen waarop de meeste zienswijzen zijn ingediend, op de voet gevolgd door natuur en landschap. Verder zijn onder andere zienswijzen ingediend op onderzoek en berekeningen, woongenot en leefbaarheid, nut en noodzaak van het project, bereikbaarheid en verkeer, participatieproces en betrokkenheid, veiligheid, gezondheid, ontwerp en vormgeving, luchtkwaliteit en geluid.

Bron: de nationale omgevingsvisie 24-01-2020