Nieuws oktober 2020

Invoeringsbesluit Omgevingswet gepubliceerd in Staatsblad

Het Invoeringsbesluit Omgevingswet is op 28 oktober 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit is een belangrijke mijlpaal richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Handreiking adviesrecht raad bij afwijking omgevingsplan

De gemeenteraad wijst bij de inwerkintreding van de Omgevingswet gevallen aan een bindend advies nodig is van de raad om af te wijken van het omgevingsplan. De bestaande ‘verklaring van geen bedenkingen’ vervalt hiermee.

Beantwoording Kamervragen over nulmeting rechtspraak Omgevingswet

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de nulmeting rechtspraak voor de Omgevingswet. De nulmeting rechtspraak vormt het startpunt om ontwikkelingen in de rechtspraak door de stelselvernieuwing in het omgevingsrecht te kunnen monitoren.

DGMR BINK Kennisweek 2020

In de week van maandag 9 november t/m 13 november wordt de DGMR BINK Kennisweek georganiseerd. In plaats van de gebruikelijke jaarlijkse DGMR BINK kennisdag worden er in die week dagelijks, tussen 14:00 uur en 16:00 uur, online kennissessies gegeven door adviseurs en specialisten. De interessante sessies voor BWT-ers gaan over Brandveiligheid, Energiezuinigheid (BENG) en Oververhitting (TO juli).

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) nieuwsflits oktober 2020

Inhoud: Vervolg Kamerdebat over Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) lezing op 29 oktober: Monitor NOVI

Nieuwsbrief 29 oktober 2020

Gisteren is de nieuwsbrief verzonden.

Conceptakkoord over verdere uitwerking Besluit kwaliteitsborging

Het ministerie van BZK en de VNG, mede namens de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), hebben deze week overeenstemming bereikt over de verdere uitwerking van het besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). Met dit conceptakkoord zijn wat BZK en VNG betreft alle juridische belemmeringen weggenomen. Partijen kunnen zich nu gaan richten op de voorbereidingen voor de invoering van de wet op 1 januari 2022.

Publieke commentaarronde voor bepaling asbest in de werkplekatmosfeer (NEN 2939)

Het Nederlandse normontwerp over de bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht (NEN 2939) is herzien en opengesteld voor publiek commentaar.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 oktober 2020

Per 1 oktober 2020 zijn er wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.

Vorderingen aansluiting DSO online beschikbaar

Hoe ver uw gemeente is met de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is vanaf nu online in te zien in de zogeheten Aansluitmonitor. Voor overheidsorganisaties (gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten) én per koppelvlak wordt in kaarten weergegeven hoe ver ze zijn met de implementatie.

Mailing Omgevingsloket online 27 oktober 2020

Inhoud: Vervanging PKIoverheid-certificaten Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 5 november 2020

Kamerbrief over Voortgang Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt een brief over de voortgang van de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet.

Beantwoording Kamervragen over ontwikkelingen brand- en vluchtveiligheid gebouwen

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen. De minister heeft hierover op 16 juni 2020 een brief gestuurd.

Naar aanleiding van de uitzending van de ‘De Monitor’ over de proef met het funderingslabel

In onze nieuwsbrief van begin oktober gingen we in op de aard en omvang van de funderingsproblematiek. De huidige omvang van de problemen, bodemdaling en droogte maken dat één miljoen woningen risico lopen op funderingsschade. Het geraamde schadebedrag tot 2050 loopt op tot een bedrag van 80 miljard euro. Het gaat om huizen met een houten paalfundering of huizen met een ondiepe fundering (vaak fundering op staal genoemd). Funderingsproblematiek is een ‘silent killer’: je merkt het pas als het te laat is.

Schrijf je nu in voor het COBc congres

Op donderdag 5 november is het jaarlijkse COBc congres. Dit jaar is het congres digitaal en voor iedereen te volgen op onze site.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 7 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 7 verschenen.

NEN-2990 na asbestsanering vernieuwd

De vernieuwde NEN 2990 voor eindcontroles na asbestverwijdering is gepubliceerd. Deze aangepaste norm wordt begin 2021 in gebruik genomen.

Beantwoording Kamervragen algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie

Beantwoording Kamervragen algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie

Voorlichtingscampagne over houtrook

Houtstokers zijn zich niet altijd bewust dat het haardvuur of de kachel slecht voor de gezondheid is door de uitstoot van fijnstof en roet. Het nieuwe voorlichtingsmateriaal helpt houtstokers meer bewust te maken van de schadelijke effecten. Gemeenten kunnen het voorlichtingsmateriaal al gebruiken tijdens dit stookseizoen.

Beantwoording Kamervragen over voortgangsbrief Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de voortgangsbrief Omgevingswet van 24 juni 2020. Een afschrift van deze brief is verzonden aan de Tweede Kamer.

Vervanging PKIoverheid-certificaten

Omgevingsloket online vervangt voor het eind van het jaar de PKIoverheid-certificaten. Dit is nodig vanwege een wijziging in het PKIoverheid-stelsel. Om te voorkomen dat uw systemen geen gegevens meer kunnen uitwisselen met Omgevingsloket online, is voor 31 december 2020 actie nodig.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 54

De afgelopen week verscheen nr 54 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen:

VNG: Herziening asbeststelsel nodig

Voorafgaand aan het gesprek op 14 oktober met de heer Frissen, auteur van het rapport ‘Het asbestelsel.Gevangen door belangen?’, verschenen in mei 2020, heeft de VNG een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie SZW.

Digitale informatie voor het Dossier Bevoegd Gezag

Als gevolg van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zullen betrokkenen steeds vaker gevraagd worden om de prestatie hun werkzaamheden aan te tonen. Niet alleen aannemers voor het consumentendossier, maar ook opdrachtgevers voor het dossier bevoegd gezag en kwaliteitsborgers voor het borgingsplan, toetsing en toezicht. De gevolgen van de Wkb werken op dit punt door in de gehele keten.

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar 21 oktober tot en met 11 november

De installatie van de nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving (pre-productie) staat gepland op 21 oktober 2020. Hierdoor is het DSO en het Omgevingsloket in ieder geval niet beschikbaar van woensdag 21 oktober tot en met woensdag 11 november 2020. Aansluiten is in deze periode ook niet mogelijk.

Webinar Energieprestatie 2.0 NTA 8800

Op 13 oktober is het webinar "Energieprestatie 2.0" door NEN uitgezonden. Dit webinar over de NTA 8800 en het nieuwe energielabel met diverse sprekers kan nu hier worden teruggekeken.

“Oefenen, oefenen, oefenen”

Natuurlijk weet u dat de Wet kwaliteitsborging bouw eraan komt. En natuurlijk weet u ook dat deze wet niets meer of minder is dan een stelselwijziging. De controle op de kwaliteit in de bouw, de kwaliteitsborging, zal vanaf 1 januari 2022 drastisch anders georganiseerd zijn dan we nu met z’n allen gewend zijn. Maar, hoe ziet dat ‘anders’ er in de praktijk uit? Hoe moet u straks als opdrachtgever, gemeente, bouwer of kwaliteitsborger te werk gaan? Er is uiteraard een bulk aan informatie beschikbaar, maar met nog zo’n veertien maanden te gaan voordat de wet in werking treedt, zit er nu maar één ding op: als een haas gaan oefenen, oefenen, oefenen. Want het is 2022 voordat je het weet.

Nieuwsbrief 14 oktober 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Uitnodiging Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet 27 oktober 2020

Graag heten wij u welkom op de virtuele Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet op 27 oktober 2020. We beginnen om 11.00 uur met een voorprogramma over de introductie DSO en een introductie Omgevingswet. Het plenaire deel start om 12.30 uur met daarna de workshops. Dit alles eindigt om 16.15 uur

informatievoorziening NTA 8800; Kamerbrief

Op 8 september is de motie (30196-720) over het voorlopig niet overstappen op een nieuw energielabel van kamerlid Koerhuis, door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren heeft hierop in een Kamerbrief gereageerd. De Kamerbrief kan hier worden ingezien.

Richtlijn voor de Constructieve veiligheid van Bouwsels i.h.k.v. Corona-maatregelen

Bouwwerken worden in Nederland ontworpen om bestand te zijn tegen het optreden van windkracht 10-11 Beaufort. Op basis van dat uitgangspunt kan een bouwwerk gedurende de totale gebruiksperiode van 50 jaar onbelemmerd gebruikt worden. Dat is ook een goed uitgangspunt. Het zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn als we een gebouw zouden moeten ontruimen omdat het te hard waait.

Modelverordening kwaliteitsadvisering

Op 24 september publiceerden de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een modelverordening voor de advisering over omgevingskwaliteit. De Omgevingswet wijzigt de manier waarop beoordeeld wordt of een bouwinitiatief effect heeft op de kwaliteit van de leefomgeving. De bestaande welstandscommissies, stads- en dorpsbouwmeesters, monumentencommissies en adviescommissies ruimtelijke kwaliteit worden per 1 januari 2022 opgevolgd door een nieuw stelsel van onafhankelijke advisering. Er is gekozen voor een modelverordening waarbij de bestaande adviescolleges en eventuele andere adviseurs op het gebied van de omgevingskwaliteit in één samenhangend adviesstelsel kunnen worden opgenomen. Daarnaast biedt de Model Verordening op gemeentelijke adviescommissie de mogelijkheid om initiatiefnemers in de geest van de wet aan de voorkant van het proces te adviseren en uit te dagen om hun initiatieven binnen de door de raad vastgelegde kaders met zo veel mogelijk kwaliteit en consensus te realiseren

BWT-app toezicht en handhaving officieel van start

Tijdens het congres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht op 8 oktober 2020 is de BWT-app voor toezichthouders en handhavers bouw gelanceerd.

Mailing Omgevingsloket online 8 oktober 2020

Inhoud 10 jaar Omgevingsloket online Nieuwe release Omgevingsloket online Vervanging PKIoverheid-certificaten

Vier nieuwe verdiepingsmodules voor opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

De opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving gaat vernieuwd door in digitale vorm, met de toevoeging van vier kersverse verdiepingsmodules. In dit artikel vertellen we je meer over de nieuwe aanwinsten en wat jij eruit kunt halen, om oplossingen te vinden in beleid en projecten voor duurzame wijken zonder aardgas.

Kamerbrief bepalingsmethode warmtepompen en TNO-onderzoek breedplaatvloeren

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking en het TNO-onderzoeksvoorstel voor het onderzoek naar de sterkte van breedplaatvloeren.

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie oktober 2020

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

"BWT, verbonden op veilige afstand"

Op donderdag 8 oktober is het jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland met dit jaar het toepasselijke thema "BWT, verbonden op veilige afstand".

Route 2022: samen op weg naar 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Met het oog op een soepele invoering hebben de bij de wet betrokken partijen samen een roadmap gemaakt: Route 2022. Met mijlpalen waarop een resultaat op zijn laatst moet zijn bereikt. Of waarop een activiteit uiterlijk moet zijn gestart.