Nieuws november 2020

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie november 2020

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

Trimbos-instituut zoekt 10 gemeenten voor pilot handreiking handhaving DHW

Het Trimbos-instituut zoekt 10 gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). In het kader van het Nationaal Preventieakkoord start het Trimbos-instituut in samenwerking met bureau Objectief met deze pilot en gaan 10 gemeenten aan de slag met de handreiking toezicht DHW.

Onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen geactualiseerd

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel EPG in werking waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De Nederlandse Technische Afspraak NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ vormt de basis aan de hand waarvan de energieprestatie van een gebouw kan worden bepaald. Vanaf 1 januari 2021 zijn de geactualiseerde onderdelen van het Stelsel EPG beschikbaar.

Onderzoeksraad adviseert APK voor grote publieke gebouwen

Er is onvoldoende zicht op de veiligheid van de constructie van gebouwen wanneer deze eenmaal in gebruik zijn. Bij gebouweigenaren staat de zorgplicht niet op het netvlies en de overheid houdt geen actief toezicht. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het instorten van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar in 2019. De Onderzoeksraad adviseert nu om voor grote publieke gebouwen een controle van de constructie verplicht te stellen. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: “Gegeven het opvallend grote aantal incidenten is een verplichte periodieke keuring van grotere gebouwen naar het oordeel van de Onderzoeksraad noodzakelijk.”

Aanbieding Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

Aanbieding Eerste Kamer antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

Nieuwsbrief 25 november 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Beantwoording vragen over Uitvoeringsagenda-VTH

Staatssecreraris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de Uitvoeringsagenda VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Maak kennis met het oefenaanbod voor Omgevingswetsoftware

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert in samenwerking met het programma Aan de slag met de Omgevingswet op dinsdag 1 december een virtuele bijeenkomst waar overheden kunnen kennismaken met het oefenaanbod voor Omgevingswetsoftware.

VNG position paper over de Omgevingswet

Op 25 november 2020 debatteert de Tweede Kamer met de minister van BZK over de Omgevingswet. De VNG vraagt de Kamer aandacht voor de invoeringsdatum, inwerkingtreding met een werkend stelsel en de kosten van de Omgevingswet.

Volledige handreiking bruidsschat nu beschikbaar

Om gemeenten te helpen met de overgang naar de omgevingswet, hebben de 5 omgevingsdiensten van Zuid-Holland de handen ineen geslagen. In dit kader is in maart van 2020 de eerste handreiking bruidsschat naar buiten gebracht. Nu brengen we versie 2.0 uit, een volledige en geüpdatete versie.

Brandveiligheid van gevels, een combinatie van factoren

Na de verschrikkelijke brand in de Grenfell Tower in Londen zijn veel gemeenten en gebouweigenaren bezig met de brandveiligheid van de gevels van hun gebouwen. Brandlaboratoria, zoals Efectis, worden regelmatig gevraagd om een gevel te beoordelen en een verwachting uit te spreken hoe de gevel zal reageren wanneer deze wordt blootgesteld aan een brand.

Laden bruidsschat voor alle gemeenten en waterschappen gestart

Maandag 16 november 2020 is de eerste reeks van bruidsschatbestanden met succes geladen in het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Voor 30 gemeenten en waterschappen zijn het omgevingswetbesluit (omgevingsplan of waterschapsverordening) en bijbehorende toepasbare regels beschikbaar.

Voorbeelden Lay-out en toetsing energielabels per 1 januari 2021

In dit artikel met informatie over de NTA 8800 vindt u twee voorbeelden van de lay-out van de energielabels per 1 januari 2021. U ziet onderaan dit artikel bijlagen: één is voor woningbouw en één is voor utiliteitsbouw. In onderstaande toelichting leest u welke gegevens er in de energielabeldocumenten staan en hoe het document is opgebouwd voor woningen en voor utiliteitsbouw. Daarnaast zijn 17 november diverse besluiten gepubliceerd in verband met de aanpassing van de energieprestatiemethodiek van gebouwen en de inijking van energielabels in de Staatscourant (2020, 454).

Mailing Omgevingsloket online 18 november 2020

Inhoud: Omgevingsloket online is niet beschikbaar op vrijdag 27 november Vervanging cpa's voor Omgevingsloket online

Omgevingsloket online is niet beschikbaar op 27 november

Vrijdag 27 november 2020 is Omgevingsloket online de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe release geplaatst (2.16.2). De nieuwe release bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 8 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 8 verschenen.

Kamerbrief over waardering amendementen wijziging Algemene wet bestuursrecht – Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief waarin wordt ingegaan op 2 amendementen. Dit betreft het amendement op stuk nr. 10 aangaande verplichte toezending van ontwerpbesluiten op grond van de Omgevingswet en het amendement op stuk nr. 14 (ter vervanging van de nrs. 12 en 13) aangaande aanpassing van de regeling van nadeelcompensatie in de Omgevingswet.

Akkoord VNG en minister Ollongren over Wet Kwaliteitsborging

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben een akkoord bereikt over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met dit akkoord tussen gemeenten en het ministerie is een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022.

Rekentool geluid van buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking

In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. De planning is om deze eisen op 1 januari 2021 inwerking te laten treden per koninklijk besluit.

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet november 2020

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over de vorderingen richting de voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022. Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.

Wkb webinar over de gereedmelding en het dossier bevoegd gezag

In deze VNG webinar over de gereedmelding en het dossier bevoegd gezag neemt Wico Ankersmit de kijker mee in de laatste stand van zaken rond dit onderwerp.

Kick-off ambassadeursnetwerk Wkb in Rotterdam

De proefprojecten voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaan nu echt van start. In Rotterdam is de spits afgebeten met de kick-off voor het Ambassadeursnetwerk kwaliteitsborging. Meer dan 40 deelnemers deelden digitaal de eerste ervaringen met de proefprojecten.

Plan funderingslabel nu al stilgelegd

Het vorige maand gelanceerde funderingslabel is niet meer op te vragen. De initiatiefnemer, het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), heeft het initiatief stilgelegd. Er kwamen te veel klachten over binnen.

Nieuwsbrief 12 november 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Kamerbrief met reactie op uitzending de Monitor over het funderingslabel

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een reactie op het tv-programma De Monitor over het funderingslabel

Geen overgangsrecht stikstofberekeningen in AERIUS voor lopende aanvragen

Vanuit de gemeente Breda kwam de vraag of de datum van indienen van de bouwaanvraag bepalend is voor de AERIUS berekening, aangezien dit ook bepalend is voor toetsing aan het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en bijvoorbeeld gemeentelijk beleid. In een antwoord van het ministerie van EZK blijkt dit toch echt anders te zijn. Nu de berekeningsmethode is aangepast moeten ook alle berekening van lopende aanvragen opnieuw worden gemaakt en ingediend.

Beantwoording vragen over asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft per brief vragen beantwoordt van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer. De vragen gingen over het fonds voor particuliere eigenaren van asbestdaken en over ontwikkelingen in de asbestregelgeving.

Wat is het Funderingslabel

Op 19 oktober lanceerde het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in het KRO NCRV programma de Monitor de testfase van een website waar op pandniveau het indicatief funderingsrisico kon worden opgevraagd, het zgn. funderingslabel. Op basis van landelijk openbare data werd met een computermodel een inschatting van het funderingsrisico voor een pand afgegeven. Het doel is om te komen tot een definitieve website die gebruikt kan worden om binnen bepaalde betrouwbaarheid een inschatting te geven van de fundering van een bepaalde woning.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit November 2020

Het zomerreces lijkt nog maar net voorbij, maar we werken alweer toe naar het einde van het jaar bij de Directie Bouwen & Energie. De najaarsdrukte is in volle gang en 'het einde van het jaar' komt snel dichterbij. Ook de afgelopen maanden is er weer veel werk verzet waarover u kunt lezen in deze nieuwsbrief waaronder ventilatie in gebouwen in verband met COVID-19, de tweede tranche van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed. Selectie 2e ronde proeftuinen aardgasvrij bekend! Reflectie Klimaatakkoord door voorzitter Maarten van Poelgeest Tussentijdse evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken Ventilatie van gebouwen en COVID-19 Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed krijgt vorm Scherpere milieuprestatie-eis woningen in 2021 Terugblik op succesvol webinar ‘Bewonersinitiatieven in de energietransitie’ Milieu-effecten van recycling en hergebruik in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken City Deal openbare ruimte TloKB gaat de fase van kwartiermaken in Meld je aan voor Webinar Communicatieforum CE markering 11 november 2020!

De Essentiële Controlepunten Brandveiligheid; Lancering 26 november

Donderdag 26 november tijdens het webinar brandveiligheid gevels ‘lanceert’ Casper van Coenen (Bouw & Woningtoezicht gemeente Utrecht) namens het project De Essentiële Controlepunten Brandveiligheid editie 2021.

Release op oefenomgeving Omgevingsloket uitgesteld

Het plaatsen van de nieuwe release op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) is verplaatst van donderdag 5 november 2020 naar volgende week. De verplaatsing was nodig, omdat er bij het testen bevindingen naar voren kwamen.

Stibbe webinar Juridische pijnpunten van de Wkb - 24 november 2020

Graag nodigt Stibbe Advocaten u uit voor haar webinar "Juridische pijnpunten van de Wkb" op dinsdag 24 november van 14.00 tot 15.00 uur

Kijk nu terug. Het COBc congres 5 november 2020

Op donderdag 5 november 2020 vond het jaarlijkse COBc congres plaats. Dit jaar niet fysiek maar geheel digitaal vanuit 2 studio's

Wijzigingsregeling ‘inijking energielabels’ gepubliceerd

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren, kondigde in haar brief van 20 oktober (32 847 nr. 686) al aan de resterende regelgeving voor de nieuwe energielabelsystematiek op korte termijn te publiceren

Platform Monumententoezicht: ‘Wkb, vergunningvrij en de gemeentelijke rol bij monumentenzorg’

Een interessant, maar ook complex thema: de impact van de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op monumenten en Omgevingswet. Een kleine 140 gemeentelijke ambtenaren en anderen volgden deze digitale bijeenkomst op 28 oktober 2020.

Oefenomgeving omgevingsloket niet beschikbaar op donderdag 5 november

De oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) is niet beschikbaar op donderdag 5 november 2020. Er wordt een nieuwe release geplaats

Een toetsingskader voor burgerparticipatie

De Omgevingswet is nog niet officieel van kracht (verwachte datum inwerkingtreding is momenteel 1 januari 2022) maar veel gemeenten en andere organisaties die gaan over onze ‘leefomgeving’ weten wat er op ze afkomt of handelen al in de geest van de Omgevingswet. NEN werkt aan een toetsingskader voor burgerparticipatie en roept belanghebbenden op om deel te nemen.