VNG informeert Kamercommissies over procedure Wkb

De VNG heeft de Vaste Kamercommissies van Binnenlandse Zaken van de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de procedure van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). De commissies overleggen donderdag 17 december en dinsdag 12 januari over dit onderwerp.

Financiële compensatie

Bij de politieke partijen vraagt de VNG aandacht voor voldoende financiële compensatie en het krappe tijdpad van het wetgevingstraject. We vragen een toezegging van de minister dat er voldoende financiële compensatie komt als uit het artikel 2 onderzoek blijkt dat gemeenten de Wkb niet budgetneutraal kunnen invoeren. Ook wijst de VNG de commissieleden op de noodzaak van een heldere planning om een zorgvuldige voorbereiding en verantwoorde implementatie van het nieuwe stelsel mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheden bevoegd gezag

Onlangs heeft de VNG nadere afspraken met het ministerie van BZK gemaakt waarmee de rol van het bevoegd gezag in het ontwerp Besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) wordt versterkt. Met die afspraken zijn specifieke juridische belemmeringen weggenomen. Hiermee krijgen gemeenten duidelijkheid over de juridische borging van de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag. Ook de informatiepositie van de gemeente is versterkt (handhaafbaarheid). VNG kijkt uit naar de aangepaste versie van het Bkb, inclusief de toelichting daarop.

Voorwaarden voor inwerktreding Wkb

Vóór inwerkingtreding op 1 januari 2022 moet zijn voldaan aan de voorwaarden die in het bestuursakkoord zijn afgesproken:  

  1. Er zijn voldoende waarborgen in het stelsel dat gerealiseerde bouwwerken gaan voldoen aan de bouwtechnische voorschriften.
  2. Uit proefprojecten komen geen onoverkomelijke knelpunten naar voren voor invoering van het stelsel. Om knelpunten inzichtelijk te maken en op te lossen worden nieuwe proefprojecten opgestart;
  3. De ICT bij het Rijk en het bevoegd gezag is op orde.
  4. De toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw is operationeel, zodat bouwprojecten die onder het stelsel vallen, doorgang kunnen vinden.
  5. Er zijn voldoende instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen toegelaten tot het stelsel zodat bouwprojecten die onder het stelsel vallen, doorgang kunnen vinden.
  6. Er zijn voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zodat bouwprojecten die onder het stelsel vallen doorgang kunnen vinden.

Meer informatie

Bron: VNG 21-12-2020