Nieuws februari 2020

Roadshow ‘aan de slag met de Wkb’ in uw regio. 10 regiobijeenkomsten, ook bij u in de buurt!

Dit jaar organiseert de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht maar liefst 10 regiobijeenkomsten verspreid over het land. Dit jaar zal de invulling echter anders zijn dan je wellicht gewend bent van de eerder gehouden regiodagen. In verband met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaan we namelijk in samenwerking met BZK en VNG en met ondersteuning van een aantal marktgerelateerde brancheorganisaties in de bouw een tiental roadshows geven van één dagdeel.

Advies voor een goede bouwcultuur

Op de voormalige vliegbasis Soesterberg vindt op 5 maart de Nationale Dialoog Bouwcultuur plaats. In een voormalige hangar wordt een advies aan de regering gepresenteerd over een betere omgevingskwaliteit. De onafhankelijke adviseurs (Raad voor Cultuur en Rijksbouwmeester) bepleiten in navolging van de Europese verklaring over Bouwcultuur (Davos, 2018) een betere samenwerking van markt, burgerij en overheid met de (ontwerp)experts voor de inrichting van ons land.

Voorbeeld toepasbare regels Omgevingswet

Om gemeenten op weg te helpen bij het ontwikkelen van toepasbare regels voor de Omgevingswet is een aantal voorbeeld toepasbare regels uitgewerkt. De voorbeelden richten zich op activiteiten uit de staalkaart 'Integratie verordeningen in omgevingsplan’.

Rookmelders straks ook verplicht voor bestaande bouw

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.

Mailing Omgevingsloket online 26 februari 2020

Inhoud: Vervanging PKIoverheid-certificaat op woensdag 25 maart De koppeling tussen NHR en Omgevingsloket is tijdelijk niet actief Transitie Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar Digitaal Stelsel Omgevingswe Save the date: de Schakeldag op 23 juni 2020 ‘Omschakelen'

Akkoord aanpak asbestdaken op losse schroeven

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), LTO Nederland, woningcorporatiekoepel Aedes, de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen wijzen het convenant over een versnelde aanpak van asbestdaken voorlopig af.

Nieuwsbrief 24 februari 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Groei van grote brandcompartimenten

In Nederland neemt de zogenoemde verdozing toe. Het aantal grote distributiecentra groeit in relatief korte tijd enorm. De omvang van deze gebouwen komt regelmatig boven de 50.000 m2. Conform het Bouwbesluit dient een gebouw te worden ingedeeld in brandcompartimenten. Vanwege de grote omvang van dergelijke distributiecentra is een indeling in brandcompartimenten van maximaal 2.500 m² gebruiksoppervlakte (prestatie-eis) voor een industriefunctie conform het Bouwbesluit niet gewenst. Hoe kunnen dan toch vergrote brandcompartimenten worden toegepast?

Kamerbrief over innovatie en kostenreductie in de bouw

Digitalisering van de bouw is een voorwaarde In een brief informeerde minister Knops in december de Tweede Kamer over innovatie en kostenreductie in de bouw. De minister noemt digitalisering een voorwaarde voor de noodzakelijke opschaling en industrialisatie van de sector. “ Bij opschaling en industrialisatie is het nodig dat voldoende informatie beschikbaar is over de te verduurzamen gebouwen. Digitale Bouw Informatie Modellen (BIM) kunnen daarbij een belangrijke kostenreducerende werking hebben. De informatie over het gebouw hoeft dan immers niet apart te worden verzameld en ook de kansen op fouten worden verkleind. Dit verlaagt het risico op faalkosten” aldus Minister Knops

Aedes en LTO pleiten voor een betaalbaar asbeststelsel

In een brief aan de Tweede Kamer stellen Aedes en LTO Nederland dat de regels voor asbestsanering op korte termijn moeten worden aangepast.

Actuele versie minimale acties Omgevingswet beschikbaar

De minimale acties Omgevingswet die de VNG beschikbaar stelt aan gemeenten is aangevuld op basis van de laatste stand van zaken van de wetgeving. De aanvullingssporen (geluid, bodem, grondeigendom) zijn erin opgenomen en de acties die voorkomen uit de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zijn verwerkt.

Waaraan moet je voldoen om kwaliteitsborger te mogen worden genoemd!

Om de Wkb per 1 januari 2021 in te kunnen voeren is het essentieel dat er voldoende goed opgeleide kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. Op dit moment werken er zo’n 200 personen in Nederland als kwaliteitsborger en dat zullen er uiteindelijk ca. 900 moeten worden. Dit aantal is niet meteen bij invoering nodig – bouwprojecten aangevraagd voor invoering vallen nog onder het oude regime – maar het is wel zaak vroegtijdig met opleiding van nieuwe kwaliteitsborgers te beginnen

Webcollege over de 6 kerninstrumenten

Online is een webcollege (bestaande uit 3 onderdelen) over de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet beschikbaar. Dit webcollege legt de samenhang van de kerninstrumenten van de verschillende overheidslagen uit, evenals hoe die elkaar beïnvloeden. Dit webcollege is op verzoek van de implementatiemanagers van de rijkspartijen tot stand gekomen.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 1 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 1 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Kwaliteitsadvies en de Omgevingswet

De VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceren vandaag een Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit. Het komende jaar moeten gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die verplichting vloeit voort uit de Omgevingswet, die volgens planning op 1 januari 2021 van kracht wordt. De commissie is de opvolger van de huidige welstandscommissies en monumentencommissies.

Financiële effecten Omgevingswet? Experts gevraagd!

Samen met de andere koepels en het landelijk programma, doet de VNG onderzoeken naar de financiële effecten van de Omgevingswet. Er worden op dit moment een aantal heronderzoeken gestart, waarvoor de VNG op zoek is naar mensen met inhoudelijke expertise en een visie op de binnengemeentelijke effecten

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving

Reserveer de datum 4 juni Managementsymposium en ALV

Op 4 juni staat ons managementsymposium met ALV als één van de hoogtepunten van de Vereniging bouw- en Woningtoezicht in de agenda.

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie februari 2020

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Handreiking voor bepalen van stikstofdepositie bij woningbouwprojecten

Om vergunningaanvragers te helpen stelt het Rijk de handreiking ‘Woningbouw en AERIUS’ beschikbaar. Deze handreiking helpt initiatiefnemers, gemeenten en provincies om de stikstofdepositie van woningbouwprojecten in kaart te brengen.

Stemming Invoeringswet Omgevingswet week uitgesteld

De stemming over de Invoeringswet Omgevingswet en daarbij ingediende moties, die dinsdagmiddag zou plaatsvinden, is op verzoek van de Eerste Kamer een week uitgesteld.

Kamerbrief met overzicht gedane toezeggingen over de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit

Minister Van Veldhoven – Van der Meer (MenW) stuurt de Eerste Kamer een overzicht van gedane toezeggingen inzake de ontwerp-regelgeving voor de invoering van de Omgevingswet.

Nieuwsbrief 3 februari 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Impactanalyse Wkb uitgebreid met Legesimpact

Via een brief is aan alle leden van de Vereniging BWT Nederland een oproep gedaan om de Impactanalyse Wkb te gaan invullen. Deze impactanlayse die ook is uitgebreid met een tabblad legesimpact helpt gemeenten om te berekenen welke impact de Wkb in eerste fase op haar organisatie.