Impactanalyse Wkb uitgebreid met Legesimpact

Via een brief is aan alle leden van de Vereniging BWT Nederland een oproep gedaan om de Impactanalyse Wkb te gaan invullen. Deze impactanlayse die ook is uitgebreid met een tabblad legesimpact helpt gemeenten om te berekenen welke impact de Wkb in eerste fase op haar organisatie.

Gemeenten kunnen ook hulp inroepen aangezien vanuit de Vereniging ondersteuning wordt aangeboden.

Hieronder de brief aan de leden van de Vereniging BWT Nederland.

---------------------------------------------------

Geacht lid van de Vereniging BWT Nederland

Op 14 mei 2019 is door de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Het is de bedoeling deze wet gelijktijdig met de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Om op tijd met zowel de Wet kwaliteitsborging als ook de Omgevingswet te kunnen werken moet er nog veel worden gedaan. In deze brief gaan wij vooral in op de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Voor ondersteuning van deze implementatie kunt u terecht bij de VNG, maar ook de Vereniging BWT Nederland wil u als lid ondersteunen richting de inwerkingtreding en daarna.

De VNG heeft de colleges van burgemeester en Wethouders in Nederland opgeroepen om snel aan de slag te gaan met proefprojecten. Dit is noodzakelijk om zowel de aanvrager, de bouwpraktijk, de kwaliteitsborgers en het bevoegd gezag te laten wennen aan het nieuwe stelsel en om te onderzoeken hoe dit nieuwe stelsel kan bijdragen aan het verbeteren van de bouwkwaliteit.

Voor gemeenten is het daarnaast nog moeilijk om in te schatten en te overzien wat de gevolgen zijn van het nieuwe stelsel voor haar eigen organisatie. De gevolgen hebben betrekking op taak, formatie en rol van de gemeente. De vereniging BWT Nederland wil haar leden helpen de gevolgen beter in kaart te brengen.

Met de invoering van Gevolgklasse 1 van de Wkb vervalt voor dit deel de preventieve toets aan het Bouwbesluit en het reguliere toezicht op de bouwtechnische voorschriften tijdens de uitvoering van de bouw. Dit werk zal door de kwaliteitsborger worden gedaan. Daarnaast wordt bij de invoering van de Wkb een deel van de bouwwerken Bouwbesluittoetsvrij. Het gaat hier om bijvoorbeeld bijbehorende bouwwerken tot maximaal 5 meter hoog, waarbij het niet uitmaakt of deze wel of niet in het achtererfgebied worden gebouwd. Echter de Wkb zorgt ook voor nieuwe taken. Zo krijgt het bevoegd gezag een andere rol om haar handhavende taak uit te voeren bij de risicobeoordeling en het dossier bevoegd gezag.

Het is duidelijk dat deze wijzigingen grote gevolgen hebben voor het werk van Bouw- en Woningtoezicht / VTH. Om deze impact voor u inzichtelijk te maken is door de Vereniging BWT Nederland een Impactanalyse ontwikkeld die in eerste aanzet laat zien welke taken wegvallen door de komst van de Wkb. Deze impactanalyse is een verder doorontwikkelde en geheel op de laatste stand van zaken afgestemde analyse ten opzichte van de door de vereniging eerder in 2014 aangeboden analyse. Ook wordt er gewerkt aan een uitbreiding van deze analyse die zal gaan over de nieuwe taken die er voor het bevoegd gezag bij komen door haar rol bij het behandelen van de melding, de risicoanalyse en het dossier bevoegd gezag.

De impactanalyse inclusief een uitgebreide toelichting vindt u op BWTinfo onder het dossier Kwaliteitsborging voor de bouw. onderaan bij de documenten. Let op. Het goed lezen van de toelichting is nodig om de impactanalyse te kunnen invullen.

Om u te ondersteunen bij het gebruiken en invullen van de impactanalyse heeft de vereniging projectondersteuning ingeschakeld. Voor ondersteuning en het beantwoorden van vragen over de toepassing van de impactanalyse heeft de vereniging BWT Nederland David Weekenstroo van Senze aangesteld als projectadviseur. Hij kan u ondersteunen bij het invullen en het beantwoorden van vragen. U kunt hem bereiken op: 06 – 29 491 136 of via: d.weekenstroo@vereniging-bwt.nl.

Nadat u de impactanalyse heeft ingevuld vragen wij u de resultaten met ons te delen, zodat wij geheel geanonimiseerd de gegevens van alle gemeenten kunnen samenvoegen en hiermee richting BZK en VNG kunnen gaan aangeven welke impact de invoering van gevolgklasse 1 heeft voor het bevoegd gezag. Deze gegevens zijn erg belangrijk om bij BZK en VNG onderbouwd ons in te gaan zetten voor een andere formatie en financiering van VTH taken. Wij rekenen dan ook op uw medewerking.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.stichtingibk.nl en de dossierpagina ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ op bwtinfo.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging BWT Nederland,

de directeur

W.C.G. (Wico) Ankersmit

Bron: VBWTN 03-02-2020

Auteur: Wico Ankersmit

Thema's: Organisatie BWT

Tags: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen