Advies voor een goede bouwcultuur

Op de voormalige vliegbasis Soesterberg vindt op 5 maart de Nationale Dialoog Bouwcultuur plaats.

In een voormalige hangar wordt een advies aan de regering gepresenteerd over een betere omgevingskwaliteit. De onafhankelijke adviseurs (Raad voor Cultuur en Rijksbouwmeester) bepleiten in navolging van de Europese verklaring over Bouwcultuur (Davos, 2018) een betere samenwerking van markt, burgerij en overheid met de (ontwerp)experts voor de inrichting van ons land.

De kwaliteit van de fysieke leefomgeving staat niet alleen onder druk door energietransitie, klimaatproblematiek en (woning)bouwplannen, maar ook doordat taken bij marktpartijen en inwoners zijn neergelegd, die vroeger bij de overheid lagen. Al deze partijen zoeken op 5 maart de samenwerking. Het is de bedoeling dat die samenwerking een langdurig gevolg krijgt.

Nederland heeft een grote ordeningstraditie; we hebben de hoge kwaliteit van onze leefomgeving zelf gemaakt. Maar de verhoudingen zijn veranderd. Het is nu aan markt, samenleving, overheid en ontwerpers om met de investeringen in klimaat, energieproductie, landschap en woningbouw het land zo te verbouwen dat we er over dertig jaar trots en tevreden op kunnen terugkijken. Dat gaat alleen lukken als we intensief samenwerken zodat het ene project meteen ook een bijdrage is aan een andere opgave. Groene, gezonde woonwijken bijvoorbeeld, die meer duurzame energie produceren dan ze kunnen opmaken.

Programma NDB 2020

Na de presentatie van het advies zullen zeven aanjagers de discussie op scherp zetten door pitches van 3 minuten. Natasja van den Berg leidt de discussie met de zaal. De Nederlandse en Vlaamse (rijks)bouwmeesters, Floris Alkemade en Leo van Broeck, treden op als co-referent. Doel van de ochtend is alle urgenties blootleggen die spelen in relatie tot de kwaliteit van onze leefomgeving. De Fotograaf des Vaderlands, Jan Dirk van der Burg sluit de ochtend af met zijn beeldende visie op bouwcultuur.

Keynote speaker

Als warming up voorafgaande aan de werksessies in de middag reflecteert Marleen Stikker, directeur Waag in Amsterdam, op de relatie tussen bouwcultuur en inclusiviteit.

Interdisciplinaire werksessies

In nauwe samenwerking met partijen die ieder op hun eigen manier actief bezig zijn met omgevingskwaliteit zijn voor het middagprogramma acht exclusieve werksessies ontwikkeld. De sessies zijn zo ingericht dat in iedere sessie de dialoog zo breed mogelijk gevoerd kan worden met als motto: daar waar het schuurt, vindt ontwikkeling plaats. Het gaat bijvoorbeeld over de manier waarop duurzame energie de kwaliteit van het landschap kan verbeteren, of hoe de nieuwe woonwijken leefbaarheid bevorderen.

Impact

De ambities van alle deelnemende partijen gaan verder dan 5 maart 2020. Daarom is het belangrijk dat er afspraken komen voor vervolg. De eerste stappen daartoe zullen plaatsvinden in de Commandobunker. Achter gesloten deuren. Wat daaruit gaat komen, horen we aan het einde van de dag, vlak voordat de Directeur-generaal Omgevingswet (ministerie BZK) Erik Jan van Kempen en de D-G Cultuur en Media (ministerie van OCW), Barbera Wolfensberger, de dag komen afsluiten.

Mooiwaarts Trofee 2020

Sommige gemeenten in Nederland lopen vooruit op de implementatie van de Omgevingswet en zijn al volop bezig. Doordat een bestuurder zijn of haar nek durft uit te steken, beleidsmakers op bijzondere wijze participatieprocessen inrichten en teams daadkracht tonen. Dat verdient aandacht en een stimulans om door te gaan. Dat is waarom de FRK een wisseltrofee in het leven heeft geroepen die 15 keer wordt uitgereikt. Op 5 maart zal de winnaar van de Mooiwaarts trofee 2020 bekend worden gemaakt: aan een jonge Nederlandse gemeente die overtuigend hoge ruimtelijke kwaliteit nastreeft, de gemeenschap daar intensief bij betrekt en dat vooral op eigen wijze doet. Welke? Dat blijft nog even geheim…

Locatie specifiek

Waarom dit terrein als locatie voor de Nationale Dialoog Bouwcultuur? Omdat in dit landschap (onderdeel van het project Hart van de Heuvelrug) de voortdurende belangenstrijd tussen gebiedsontwikkeling, nieuwbouw, natuurbescherming, landschapsbeheer, kunst en evenementenexploitatie afleesbaar is. Op de voormalige Vliegbasis Soesterberg hebben we niet alleen Shelter 611 als locatie, maar ook het kunstwerk Secret Operation 610 die het landschap in gaat, de Commandobunker die speciaal voor deze dag open wordt gesteld en tijdelijke kassen.

Voor meer informatie over volledige programma, ga naar: www.nationaledialoogbouwcultuur.nl

De Nationale Dialoog is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van OCW en BZK, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het College van Rijksadviseurs.

Samenwerkingspartners: BNA, BNSP, Bouwend Nederland, DutchCulture, Federatie Grote Monumentengemeenten, NEPROM, NVDE, Planbureau voor de Leefomgeving, Raad voor Cultuur, Studio Frank Havermans, Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland, Topteam Creatieve Industrie, VAWR en Vereniging Deltametropool.

Bron: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 28-02-2020

Thema's: Omgevingswet