Groei van grote brandcompartimenten

In Nederland neemt de zogenoemde verdozing toe. Het aantal grote distributiecentra groeit in relatief korte tijd enorm. De omvang van deze gebouwen komt regelmatig boven de 50.000 m2. Conform het Bouwbesluit dient een gebouw te worden ingedeeld in brandcompartimenten. Vanwege de grote omvang van dergelijke distributiecentra is een indeling in brandcompartimenten van maximaal 2.500 m² gebruiksoppervlakte (prestatie-eis) voor een industriefunctie conform het Bouwbesluit niet gewenst. Hoe kunnen dan toch vergrote brandcompartimenten worden toegepast?

Om te voorkomen dat brand zich snel uitbreid stelt het Bouwbesluit in Afdeling 2.10 eisen aan onder andere de grootte van een brandcompartiment. Voor nieuw te bouwen industriefuncties wordt er een maximale omvang van 2.500 m² voor de omvang van een brandcompartiment voorgeschreven. Echter blijkt uit de praktijk dat een dergelijke omvang voor bijvoorbeeld de grote distributiecentra veel te klein is. Er komen dan teveel, relatief kleine, brandcompartimenten in het gebouw.

Daarom is het mogelijk om met behulp van NEN 6060 of NEN 6079, mogelijk in combinatie met bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie of RWA-installatie een brandcompartiment met een grotere omvang te realiseren. Dit gebeurt op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling uit Artikel 1.3 van het Bouwbesluit. Daarbij wordt voldaan aan de functionele eis voor de beperking van uitbreiding van brand en voor de toelaatbare loopafstand over vluchtroutes, in plaats van dat wordt voldaan aan de prestatie-eis van het Bouwbesluit.

NEN 6060

NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ gaat voor de omvang van brandcompartimenten uit van vier verschillende maatregelpakketten, allen op basis van een maximaal toelaatbare vuurlast in combinatie met omhullingseisen (maatregelpakket I). Waarbij er bij maatregelpakket II aanvullende eisen worden gesteld aan de inventaris om de ontwikkelsnelheid van de brand te beperken en branddetectie in combinatie met een RWA-installatie. Maatregelpakket III is bestemd voor bulkopslag met een relatief lage afbrandsnelheid, in combinatie met installatietechnische eisen en hoge WBDBO-eisen. En maatregelpakket IV komt het vastopgesteld brandbeheersings- of brandblusssysteem (VBB-systeem) aan bod.

NEN 6079

Daar waar NEN 6060 van deterministische aard is, is NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten: risicobenadering’ probabilistisch, door het toepassen van een risicobenadering en fysische brandmodellering. Bij deze risicobenadering wordt maximaal gebruik gekoppeld aan vuurlast, voorzieningen, organisatorische maatregelen en bouwkundige afmetingen van het gebouw. Deze risicobenadering is opgedeeld in fasen. Waarbij in P1 de kans op een potentieel ernstige initiële brand die zich ontwikkeld naar een lokale brand wordt berekend. Vervolgens wordt in P2 de kans berekend dat deze brand doorgroeit tot een volledig ontwikkelde compartimentsbrand. In P3 wordt dan de kans berekend dat met een dergelijke brand uit P2 ten minste één van de NEN 6079-scheidingsconstructies faalt. In de laatste fase P4 wordt de kans berekend dat het falen van deze scheidingsconstructie zorgt voor doorgroei van de brand buiten het NEN 6079-compartiment. Vervolgens kunnen maatregelen aan de bron, bouwkundig, installatietechnisch, op basis van afstand, et cetera, worden verrekend in kanscijfers. Met deze cijfers wordt de verwachte overschrijdingsfrequentie berekend. De verwachte overschrijdingsfrequentie per jaar van de gebruiksoppervlakte van het NEN 6079-compartiment door brand moet groter zijn dan de normatieve (aanvaardbare) overschrijdingsfrequentie voor de gebruiksoppervlakte.

Bron: Efectis Nederland

Norm

NEN 6060:2015 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NEN 6060 geeft een bepalingsmethode voor: -Beperking van uitbreiding van brand. Hiervoor zijn vier maatregelpakketten, genummerd I tot en met IV, opgenomen als een mogelijk gelijkwaardige invulling voor de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012 op ...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 6079+C1:2016 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten - Risicobenadering

Deze norm geeft een methode voor brandbeheersing en de beperking van uitbreiding van brand op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering.

Meer informatie over deze norm

Bron: NEN 24-02-2020