Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie februari 2020

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. 

De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Column Emiel Reiding, directeur Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

In 2020 zetten we de laatste, belangrijke stappen naar de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Emiel Reiding, directeur van de NOVI, praat u graag bij. Ook licht hij de reactie toe van de Tweede Kamer op de ontwerp-NOVI en de punten waarop de Tweede Kamer aanpassingen wenst. Lees meer

Omgevingsagenda's in de maak 

De Omgevingsagenda is één van de instrumenten om uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak die de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voorstaat. Voor vier landsdelen is een Omgevingsagenda in ontwikkeling. Wat bevat zo’n agenda, wie is er betrokken en wanneer zijn de Omgevingsagenda’s klaar? Lees meer

Ruimte voor samenspraak; een half jaar publiek debat over de ontwerp-NOVI

Gaat het Rijk sterker sturen op omgevingsbeleid? Hoe dan? Afgelopen half jaar was er veel te doen over de ontwerp-NOVI (Nationale Omgevingsvisie). Officiële inspraak en overleg tussen de minister en de Tweede Kamer gingen gepaard met reacties en beschouwingen in de vakpers, op social media en tijdens verschillende bijeenkomsten. Een tussenstand. Lees meer

NJR en JKB vinden jongerenparticipatie bij de NOVI van essentieel belang

Jongeren, studenten en young professionals deelden tijdens het event NL Future Proof hun ideeën over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de toekomst van Nederland. Met de organisatoren, de Nationale Jeugdraad (NJR) en de Jonge Klimaatbeweging (JKB), praten we over jongerenparticipatie bij de NOVI. Lees meer

Van klimaat tot vormgeving: zienswijzen op de NOVI zeer divers

De zienswijzen die zijn ingediend tijdens de terinzagelegging van het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zijn zeer divers. Toch gingen de meeste zienswijzen over klimaat en duurzaamheid en natuur en landschap. Wat gebeurt er met deze zienswijzen en hoe loopt het proces nu verder? Lees meer

Een nieuw instrument voor enkele grote, essentiële opgaven: NOVI-gebieden 

Op allerlei plekken werken Rijk en regio samen om grote en urgente opgaven in de fysieke leefomgeving op te pakken. In enkele gebieden is de opgave zo groot en belangrijk voor Nederland dat een extra impuls nodig is. Lees meer

Via www.denationaleomgevingsvisie.nl en twitter @NOVI_BZK blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.

Colofon

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dan naar postbus van de Nationale Omgevingsvisie Praat mee op het Forum op de website van de Nationale Omgevingsvisie

Bron: Nationale Omgevingsvisie 11-02-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie