Nieuws maart 2020

Kamerbrief bij Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit

Minister Van Veldhoven stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de implementatie van het Uitvoeringsbesluit naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Eerste Kamer.

Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’

Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

Nieuwsbrief 30 maart 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Is straks met de invoering van de Wkb de Architect aan Zet?

“Het leeft nog helemaal niet binnen de branche, terwijl het volgend jaar al de nieuwe realiteit is.” René Onsia, Onsia Architectuur, vraagt zich af of architecten zich wel realiseren wat er gaat veranderen als in 2021 als de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) van kracht is. Zelf heeft hij er onbedoeld aan kunnen proeven toen hij meedeed in 2015 aan Architect aan Zet, een initiatief dat de Gemeente Rotterdam. “Groot verschil is dat ik bij Architect aan Zet zelf de kwaliteitsborger was, terwijl straks deze rol wordt vervuld door een externe partij.”

Alle activiteiten VBWTN tot en met 1 juni afgelast

In verband met de nieuwe maatregelen van het kabinet waarbij is aangegeven dat bijeenkomsten, activiteiten en congressen tot en met 1 juni niet mogen plaatsvinden heeft dit uiteraard ook gevolgen voor de diverse bijeenkomsten van de Vereniging BWT Nederland. De Roadshows en het Toezichthouders en Handhaverscongres gaat dan ook niet door!

Afstand houden en vaak meer dan anderhalve meter

Nu het coronavirus Nederland tot op het bot raakt, krijgt veiligheid voor de bouwtechneut een bredere dimensie dan alleen constructieve veiligheid of brandveiligheid. Afstand houden is het devies om besmettingen te voorkomen. Ik zie bij supermarkten borden staan die aangeven dat we minimaal anderhalve meter van elkaar moeten blijven en op de grond van de drogist is zelfs een meetband geplakt die aangeeft om in de rij voldoende afstand van elkaar te houden. Het is dan ook bijzonder dat juist nu het voldoende afstand nemen geregeld gaat worden in het Bouwbesluit, zij het om een andere reden dan het coronavirus.

Storing berichtenverkeer Omgevingsloket online

Sinds maandag 23 maart 13.30 uur is er een storing in het berichtenverkeer Omgevingsloket online. De oorzaak wordt onderzocht en er wordt hard gewerkt om de storing op te lossen. Wij houden u op de hoogte via de website. Excuses voor het ongemak

Lex silencio positivo en de reguliere procedure tijdens de Corona crisis

Van diverse gemeenten ontvingen wij vragen over hoe zij om dienen te gaan met de reguliere procedure voor het afhandelen van vergunningaanvragen tijdens de huidige situatie waarbij veel vergunningverleners thuis werken, en zij niet altijd bij alle gegevens kunnen om een vergunning te kunnen beoordelen. BZK heeft hier antwoord op gegeven.

Omgevingswet en coronavirus

Het coronavirus heeft invloed op ieders persoonlijke leven en werksituatie en de beleids- en uitvoeringsontwikkelingen die momenteel lopen bij provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk. Komende tijd gaat het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet – VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het Rijk – ervaren wat de impact hiervan is. Er komen nu vragen binnen of dit tot uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat leiden. In deze fase is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen en houdt het programma de vinger aan de pols.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 52

De afgelopen week verscheen nr 52 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

Overgangsrecht bruidsschat: stand van zaken Omgevingswet

De ontwikkelingen rondom de (inwerkingtreding van de) Omgevingswet volgen elkaar in rap tempo op. Zo heeft de Eerste Kamer op 11 februari 2020 de Invoeringswet Omgevingswet aangenomen. Kort daarna heeft de Eerste Kamer op 18 februari 2020 de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en de Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. Op 10 maart 2020 is voorts de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen. Hiermee zijn weer belangrijke stappen gezet richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 2 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 2 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Presentaties kennisbijeenkomst monumententoezicht 11 maart 2020

Het is op zich natuurlijk prachtig, het nabij gelegen kasteel De Haar, maar wat zou het zijn zonder die indrukwekkende eetzaal, zonder die bijzondere collectie borden en bestekken, alles daterend uit de tijd van Pierre Cuypers?' Zo opende dagvoorzitter Henk Jansen de bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht, dat zich woensdag 11 maart 2020 boog over de bescherming en het toezicht op historische binnenruimten.

Informatie kit herziene EPBD regeling per 10 maart 2020

Vanaf 10 maart 2020 treden er nieuwe regels in werking om energie te besparen, het comfort in woningen te verbeteren en de energierekening te verlagen. Deze regels komen voort uit de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (2018/844). Gemeenten zijn bevoegd gezag voor toezicht en handhaving van deze verplichtingen en kunnen er, vanwege de samenhang met andere energie - milieu regelgeving, voor kiezen om deze taken bij Omgevingsdiensten neer te leggen.

Twijfels over ‘verantwoorde invoering’ Wkb

Nog ruim negen maanden, dan wordt volgens de huidige planning op 1 januari 2021 samen met de nieuwe Omgevingswet de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd. Proefprojecten die het draagvlak moeten vergroten en eventuele knelpunten moeten aantonen, zijn sinds de Eerste Kamer de wet op 14 mei 2019 aannam echter nog nauwelijks van de grond gekomen. Dat baart Bouwend Nederland grote zorgen.

Mailing Omgevingsloket online 11 maart 2020

Inhoud: Heeft u al een tijdslot gereserveerd om aan te sluiten op het DSO? Vervanging PKIoverheid-certificaat op woensdag 25 maart

Impactanalyse Vereniging Bouw- en Woningtoezicht: Wij helpen u graag!

In navolging van de VNG doet de vereniging BWT Nederland nogmaals de oproep om u voor te bereiden op de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Op de website heeft de vereniging een impactanalyse gepubliceerd waar u binnen uw organisatie mee aan de slag kunt. https://www.bwtinfo.nl/dossiers/kwaliteitsborging-voor-de-bouw (onder het kopje documenten).

De praktische vertaling van de Omgevingswet naar het VTH proces

De Omgevingswet heeft tot doel om onze fysieke leefomgeving beter te beschermen en te benutten. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om specifieke regels al dan niet te stellen.

Beantwoording Kamervragen over permanente bewoning vakantiewoningen

Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen over het bericht dat bewoners van vakantiepark De Ossenberg uit hun vakantiewoningen worden gezet.

Nieuwsbrief 9 maart 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Minimale acties Omgevingswet

Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' geeft aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór 1 januari 2021 om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet

Kamerbrief over toetsen Omgevingswet door ILT

Minister Van Veldhoven stuurt de Tweede Kamer de uitvoeringstoetsen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven heeft op 2 maart 2020 de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekent met een aantal partijen. Hiermee wordt een volgende stap gezet naar een asbestdakenvrij Nederland.