Lex silencio positivo en de reguliere procedure tijdens de Corona crisis

Van diverse gemeenten ontvingen wij vragen over hoe zij om dienen te gaan met de reguliere procedure voor het afhandelen van vergunningaanvragen tijdens de huidige situatie waarbij veel vergunningverleners thuis werken, en zij niet altijd bij alle gegevens kunnen om een vergunning te kunnen beoordelen. BZK heeft hier antwoord op gegeven.

Alle gemeenten en Omgevingsdiensten in Nederland doen hun uiterste best om de dienstverlening zo goed als mogelijk overeind te houden nu de Corona crisis ons land ook keihard raakt. Er wordt thuis doorgewerkt, en veel werk gebeurt digitaal. Ook afstemming en advisering gaat zo goed als mogelijk door. Wettelijk heeft de gemeente ook te maken met termijnen waar zij zich aan moet houden voor het behandelen van aanvragen. Zo ook de reguliere procedure uit de Wabo, die als er niet binnen 8 weken op de aanvraag wordt beslist een vergunning van rechtswege ontstaat op basis van de zogeheten Lex silencio positivo.

Gelet op de vele vragen hierover die bij de Vereniging BWT Nederland binnenkwamen is hierover contact opgenomen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties.

Ook BZK hoopt dat gemeenten in staat zijn om hun dienstverlening zo goed als mogelijk te blijven uitvoeren en dat de meeste besluiten toch binnen de daarvoor beschikbare termijnen kunnen worden afgehandeld. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, omdat bepaalde advisering niet kan plaatsvinden, of dat voor de beoordeling van de aanvraag bepaalde handelingen niet kunnen worden verricht, dan zijn er twee mogelijkheden.

Mogelijkheid 1. Toepassing artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

3.9 lid 2. Het bevoegd gezag kan de in het eerste lid bedoelde termijn eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Het maakt zijn besluit daartoe bekend binnen de eerstbedoelde termijn. Het doet daarvan tevens zo spoedig mogelijk mededeling op de wijze waarop het overeenkomstig artikel 3.8 kennis heeft gegeven van de aanvraag

Dit artikel biedt de mogelijkheid om de behandeltermijn met éénmaal 6 weken te verlengen. Hierbij dient dan wel deze verlening ook te worden gepubliceerd. Daarnaast dient de verlenging te worden gemotiveerd, maar dat is gelet op de huidige situatie in ons land wel goed te doen.

Mogelijkheid 2. Toepassing van artikel 4.15 lid 2 onder c. Algemene Wet bestuursrecht

Artikel 4:15

  • 2 De termijn voor het geven van een beschikking wordt voorts opgeschort:
    • a. gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd,
    • b. zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend, of
    • c. zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven.
  • 3 In geval van overmacht deelt het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de aanvrager mede dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
  • 4 Indien de opschorting eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, of het tweede lid, onderdelen b en c, zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.

Ook het toepassen van artikel 4:15, tweede lid, onderdeel c, van de Awb wordt door het ministerie van BZK als mogelijkheid genoemd. Het betekent wel dat gemeenten bij aanvragen die op basis van dit artikel worden opgeschort ook nog wel een bericht moeten sturen op grond van het derde lid van artikel 4:15 Awb.

Naar verwachting wordt er binnenkort door de regering een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over hoe om te gaan met termijnen in de wetgeving, waarin dit ook als regeringsstandpunt naar buiten wordt gebracht. Die brief kan bij eventuele beroepsprocedures later mogelijk behulpzaam zijn mochten aanvragers dit besluit tot verlenging op opschorting aanvechten.

Daarnaast wordt ook op de bouwplaatsen vooralsnog wel doorgewerkt. Dit betekend dat ook toezicht binnen de mogelijkheden en met in achtneming van veiligheidsmaatregelen doorgang dient te vinden. Het is namelijk van belang dat ook blijft worden toegezien op de kwaliteit van de bouw. Er is geen reden aangegeven om hiervoor de bouw te kunnen stilleggen.  

Ook namens de Vereniging BWT Nederland wensen we iedereend veel sterkte in deze moeilijke periode.

 

Bron: VBWTN 24-03-2020

Auteur: Wico Ankersmit

Thema's: Organisatie BWT

Tags: Wabo Vergunningsplicht bouwen wet- en regelgeving