Minimale acties Omgevingswet

Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' geeft aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór 1 januari 2021 om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet.

Het gaat allereerst om zaken die juridisch verplicht zijn. Alleen al dit minimum betekent een forse inspanning. Maar dit minimum is niet het enige dat we gemeenten adviseren om te doen. Er zijn ook zaken die juridisch gezien niet verplicht zijn, maar die wel noodzakelijk zijn vanuit bedrijfsmatig opzicht. En daarnaast is in het bestuursakkoord de afspraak vastgelegd dat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd blijft. Ook dat vraagt extra acties. Het overzicht ‘minimale acties Omgevingswet’ omvat deze drie soorten te treffen voorbereidingen.

Wijzigingen in versie 3.0
Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' is aangevuld op basis van de laatste stand van zaken van de wetgeving. De aanvullingssporen (geluid, bodem, grondeigendom) zijn erin opgenomen en de acties die voorkomen uit de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zijn verwerkt. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan op basis van terugkoppelingen die we hebben ontvangen van gemeenten.

Bron: VNG 09-03-2020