Nieuws april 2020

Advies klassenindeling energielabel op basis van NTA 8800 voor woningen en utiliteitsgebouwen

In 2021 wordt een nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 voor de energieprestatie van gebouwen ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor het energielabel van gebouwen. INNAX Bouwkundig adviseurs heeft onderzocht hoe de klassenindeling van de energielabels voor woningen er uit kan komen te zien. W/E adviseurs heeft eenzelfde onderzoek uitgevoerd voor utiliteitsgebouwen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft op basis van de eindrapporten van INNAX Bouwkundig adviseurs en W/E adviseurs een advies opgesteld over de te kiezen klassenindeling van het energielabel.

Welk project wint dé innovatieprijs van 2020?

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht gaan weer van start. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide organiseren deze verkiezingen sinds 2012 om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld je vernieuwende project vóór 1 juli aan om kans te maken op dé innovatieprijs van 2020.

Beantwoording Kamervragen over het bollenvloerdossier

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bollenvloerdossier, met name de onderzoeksverplichting voor gebouweigenaren.

Vandaag is Joop van Leeuwen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vandaag 24 april 2020 is door burgemeester Franc Weerwind van Almere, omdat zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander dit behaagd, Joop van Leeuwen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Informatieplicht energiebesparing Bal in consultatie

Woensdag 22 april 2020 is de invoeging van de Informatieplicht in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in consultatie gegaan. Er kan tot 20 mei 2020 gereageerd worden op de voorgestelde regeling.

Publicatie NTA 8800:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen’

In afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert NEN een nieuwe versie van NTA 8800. NTA 8800:2020 wordt gepubliceerd op het moment dat geattesteerde software beschikbaar is voor de markt. NTA 8800:2020 wordt aangewezen in de bouwregelgeving en treedt in werking op 1 januari 2021.

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie april 2020

In het kader van de Omgevingswet werken we aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Kabinet neemt meer regie op de inrichting van Nederland

Er is meer regie nodig vanuit het Rijk om richting te geven aan de fysieke inrichting van Nederland. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties schrijft in aanvulling op de ontwerp-NOVI aan de Tweede Kamer dat de oplopende druk op de leefomgeving vraagt om fundamentele keuzes.

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 9 mei 2020

Zaterdag 9 mei 2020 is Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

Aanbieding ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren stuurt de antwoorden op Kamervragen over de invoering (implementatie) van de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en informeert over de beoogde invoeringsdatum van de wet.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 3 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Beantwoording Kamervragen over stikstof als gevolg van houtstook

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de brief van Mobilisation for the Environment (MOB) over toename van stikstofemissie en/of depositie als gevolg van massaal stoken op hout/biomassa en het bijbehorende persbericht.

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar van 6 t/m 26 mei

Van woensdag 6 mei t/m dinsdag 26 mei 2020 wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd op de oefenomgeving (pre-productie). Hierdoor is het DSO en het Omgevingsloket op deze omgeving niet beschikbaar. U kunt niet oefenen of aansluiten zoals gepland.

De Omgevingswet en leges: hoe gaat u hiermee om?

De VNG roept gemeenten op om op basis van eigen keuzes na te gaan denken over de gevolgen die de stelselwijziging Omgevingswet heeft voor de legesheffing door gemeenten. Met een notitie die ingezet wordt als discussi leidraad wordt hier aandacht voor gevraagd.

VNG-webinar Kwaliteitsborging voor het bouwen

Tijdens het VNG-webinar van 9 april 2020 hebben Esther van Kooten Niekerk, Wico Ankersmit en Hajé van Egmond een toelichting gegeven op Wet kwaliteitsborging.

Aanbieding rapport 'Onderzoek brand Grenfell Tower'

Minister Knops stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) over het Engelse onderzoeksrapport over de brand bij de Londense Grenfell Tower.

Nieuwsbrief 14 april 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet volgt in mei

Deze week heeft overleg plaatsgevonden tussen de minister, de VNG en de andere koepels over het proces om een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te bepalen. Er is afgesproken om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een nieuwe datum.

Resultaten praktijkproef opstellen omgevingsplan beschikbaar

In 2019 heeft VNG samen met negen gemeenten, het Ministerie van BZK en enkele marktpartijen (softwareleveranciers) een praktijkproef uitgevoerd. Het eindverslag staat nu online, met onder meer tips voor gemeenten om zelf te gaan oefenen met het maken van een stukje omgevingsplan.

Beantwoording Kamervragen over de wijziging van het Bouwbesluit 2012

Minister Knops ( BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen over de wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de certificering van de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Lastenonderzoek wijzigingen Besluit bouwwerken leefomgeving

Voor de invoering van diverse wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (opvolger Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet) is onderzocht wat de effecten zijn op de lasten voor burgers, bedrijven en overheden.

Publicatie norm bepaling weerstand rookdoorgang tussen ruimten

De nationale norm NEN 6075:2020 geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) tussen ruimten. Deze herziene versie bevat, net als de versie uit 2012, twee opties voor de bepaling van de WRD: in minuten, gebaseerd op het criterium vlamdichtheid (E) van de brandwerendheid, en in de klassen Ra of R200, gebaseerd op lekkage.

Gemeenten blijven vergunningaanvragen behandelen

Gemeenten ondervinden bij het afhandelen van vergunningaanvragen geen noemenswaardige hinder van de coronamaatregelen. Wel zien ze het aantal nieuwe vergunningaanvragen voor kleine verbouwingen teruglopen. Inwoners stellen het plaatsen van dakkapellen en uitbouwen uit.

Voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging bouwen

De coronacrisis is van grote invloed op het werk van gemeenten. Dat beseffen we bij de VNG terdege en onlangs stuurden wij u daar een brief over. Ondertussen gaan alle andere gemeentelijke processen door. Met deze brief willen wij opnieuw uw aandacht vragen voor de Wet op de kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Kamerbrief over het wonen op vakantieparken

Minister van Veldhoven (M&W) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het vraagstuk van permanente bewoning van vakantieparken.

Beantwoording Kamervragen over artikel breedplaatvloeren

Minister Knops beantwoordt vragen over het bericht ‘Bizarre wending in bollenvloeren-dossier: inspectie en versterking onnodig’.

Vragen marktverkenning Omgevingswet software geactualiseerd

De vragen in de marktverkenning Omgevingswetsoftware zijn geactualiseerd. In de nieuwe versie van de marktverkenning is meer aandacht voor onder andere de componenten in plansoftware en worden iets gerichtere vragen gesteld over de aansluiting op het DSO-LV.

Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations geactualiseerd

Vier jaar geleden verscheen de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations. Met het oog op de komst van de Omgevingswet en de daarbij behorende modernisering van het externeveiligheidsbeleid is de handreiking geactualiseerd.

Kamerbrief inwerkingtreding Omgevingswet

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening en de implementatie-inspanningen van de Omgevingswet. Dit heeft direct ook gevolgen voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die daarmee dan ook uitgesteld zal worden.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 8 april

Woensdag 8 april 2020 is de oefenomgeving van Omgevingsloket online (inr.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

'We gaan voor een warme overdracht naar de Wkb.'

Else Poortvliet is voorzitter van de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN). Bij de gemeente Den Haag is zij manager van de afdeling vergunningen en toezicht. Else is lid van het regieoverleg voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. We treffen haar in een vrijwel uitgestorven stadskantoor. Verreweg de meeste mensen werken thuis vanwege de coronacrisis.