Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations geactualiseerd

Vier jaar geleden verscheen de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations. Met het oog op de komst van de Omgevingswet en de daarbij behorende modernisering van het externeveiligheidsbeleid is de handreiking geactualiseerd.

De Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations maakt inzichtelijk hoe de regelgeving rondom LNG-tankstations in elkaar zit en hoe het vergunningverleningstraject eruit ziet. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten. LNG is een gevaarlijke stof met specifieke eigenschappen, waarvoor aandacht moet zijn tijdens de vergunningverleningsprocedure.

Stroomschema en checklist herzien

In de nieuwe versie zijn de relevante artikelen uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) opgenomen. De processtappen in de vergunningverlening (inclusief stroomschema) en de praktische checklist zijn op basis hiervan geactualiseerd.

Voor bestuurders, adviseurs en vergunningverleners

De bestuurlijke handreiking:

  • biedt ondersteuning aan bestuurders (bevoegd gezag) en hun adviseurs die te maken krijgen met een aanvraag voor een vergunning voor een LNG-tankstation.
  • zorgt voor uniformiteit en transparantie in de vergunningvoorschriften. Hierdoor kunnen gemeentelijke bestuurders en hun ambtelijke ondersteuning (beter) tijdig anticiperen op hetgeen hen te wachten staat wanneer zij een aanvraag voor een LNG-tankstation ontvangen. 

Bron: IFV 02-04-2020