Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie april 2020

In het kader van de Omgevingswet werken we aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. 

De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Column Emiel Reiding, directeur Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
De fysieke leefomgeving staat steeds meer onder druk. Er is sterke behoefte aan een visie en meer sturing hierop van het Rijk. Met de kamerbrief ‘Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)’ zet het kabinet hierin de volgende stap. Emiel Reiding, directeur NOVI, praat u bij.

Lees meer

Kabinet neemt meer regie op de inrichting van Nederland
Er is meer regie nodig vanuit het Rijk om richting te geven aan de fysieke inrichting van Nederland. Minister Ollongren van BZK schrijft in aanvulling op de ontwerp-NOVI aan de Tweede Kamer dat de oplopende druk op de leefomgeving vraagt om fundamentele keuzes.

Lees meer

Rijk richt zich op ontwikkeling Stedelijk Netwerk Nederland

Het Rijk richt zich op ontwikkeling van het hele Stedelijk Netwerk Nederland, gekoppeld aan infrastructuur en goede omgevingskwaliteit. De verbindingen met alle landsdelen worden verbeterd en er komen regionale verstedelijkingsstrategieën voor gebieden met de grootste groei in het Stedelijk Netwerk.

Lees meer

Kabinet wil locaties van distributiecentra meer concentreren

Het kabinet wil locaties van distributiecentra meer concentreren. Samen met de provincies zorgt het Rijk voor de concentratie van logistieke functies op al bestaande terreinen en in logistieke corridors.

Lees meer

Rijk komt met Nationaal programma voor het landelijk gebied
Er komt een lange termijn aanpak voor het landelijk gebied, met focus op robuuste natuur, bufferzones rond Natura 2000-gebieden en ruimte voor agrarische functies in de voor landbouw goed geschikte gebieden. Bodemdaling wordt aangepakt door in bepaalde gebieden te kiezen voor vernatting.

Lees meer

Via www.denationaleomgevingsvisie.nl en twitter @NOVI_BZK blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.

Bron: Nationale Omgevingsvisie 24-04-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie