Nieuws mei 2020

Commentaar op ontwerp wijzigingsblad NPR Aardbevingen mogelijk

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. Het ontwerp wijzigingsblad is nu ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op het ontwerp wijzigingsblad. Aanmelden voor een toelichtend webinar is ook mogelijk.

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 4 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Planning regeling energielabels

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen gebruikt, de NTA 8800. Deze methode maakt gebruik van nieuwe indicatoren voor de energieprestatie, waaronder het primair fossiel energiegebruik (kWh/m2.jr) waarop het energielabel wordt gebaseerd.

Nieuwsbrief 25 mei 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwe inwerkingtredingsdatum Omgevingswet: 1 januari 2022

De VNG staat volledig achter de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een jaar extra is nodig om in werking te treden met stabiele wetgeving en een werkend digitaal stelsel. En dat is cruciaal voor een goede start van het nieuwe stelsel Omgevingsrecht en behoud van dienstverlening.

Aan de slag met de Omgevingswet 20 mei 2020

Inhoud: Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022 Energietransitie moet: de Omgevingswet gaat helpen Praktijkproef laaggeletterden voor toetsing begrijpelijkheid Omgevingsloket De Omgevingswet kent een lange aanloop Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangesloten op Digitaal Stelsel Omgevingswet Programmagids webinars Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl Praktijkverhaal: De Achterhoek houdt de vaart erin

Rapport ‘Gevangen door belangen‘

Aedes heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een rapport op te stellen over het huidige asbeststelstelsel. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het huidige asbeststelsel te ingewikkeld is en fundamenteel moet worden herzien.

Rapport 'Stof tot nadenken'

De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten (VSAB) onder leiding van de heer A.J.M. Heerts heeft op 14 mei haar rapport aangeboden aan staatssecretaris van Ark in het bijzijn van de voorzitters van VNO-NCW en FNV.

Invoeringsregeling Omgevingswet voor technische notificatie naar Brussel

De Invoeringsregeling Omgevingswet is op 13 mei 2020 voor een technische notificatie aan de Europese Commissie (EC) aangeboden. De EC heeft nu tot 14 augustus 2020 de tijd om te reageren op mogelijke technische voorschriften in de Omgevingsregeling. In deze ‘stand still-periode’ kan de regeling niet worden aangepast.

Onderzoeksplicht voor Breedplaatvloeren gebouwen met gevolklasse III

De onderzoeksplicht breedplaatvloeren is nu formeel een feit. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant nr 21238 24 april jl.

Aanbieding voorhang van het besluit energieprestatie van gebouwen en inijking van energielabels

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels. Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.

Mailing Omgevingsloket online 15 mei 2020

inhoud: Vervanging ftp-certificaat Storing in berichtenverkeer Oefenomgeving Omgevingsloket vanavond niet beschikbaar

Test de landelijke voorzieningen DSO Omgevingswet

Van 26 mei tot en met 26 juni 2020 vindt de vierde testperiode plaats van de landelijke voorziening van het digitaal stelsel ((DSO-LV) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

Kamerbrief voorhang over aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving

Minister Ollongren zendt de Tweede en Eerste Kamer een voorhang van de verzamelwijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving toe (opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet).

Brandweer Nederland publiceert ‘Advies over laadvoorzieningen in parkeergarages’

Brandweer Nederland heeft een advies voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages opgesteld met betrekking tot het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in parkeergarages.

Consequenties BENG voor woningbouw

Vanaf 1 januari 2021 wordt de huidige indicator voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen (EPC) vervangen door de BENG-indicatoren. Zowel de indicatoren als de bepalingsmethode worden vernieuwd. Dit heeft consequenties voor de bouw van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Als vervolg op het eerdere artikel over de wijzigingen in het stelsel wordt ingegaan op de consequenties van de BENG-eisen voor de woningbouw.

Kamerbrief asbestfonds en regelgeving asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 11 mei een brief aan de Tweede Kamer gestuurd in verband met de ontwikkeling van het asbestfonds voor particuliere eigenaren en ontwikkelingen rond de regelgeving voor asbest.

Verzoek aan Eerste- en Tweede Kamer om voorhangversie AMvB Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet te steunen

Als Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland zetten wij ons samen met de VNG, en BrandweerNL al jaren in voor een goed stelsel van kwaliteitsborging die resulteert in een uitvoerbare rol van het bevoegd gezag. Op 16 januari 2019 heeft dit geleid tot het bestuursakkoord dat door zowel de Minister als ook de VNG is ondertekend, en waarin is aangegeven dat dit bestuursakkoord de basis vormt voor het verder uitwerken van het nieuwe stelsel in de lagere regelgeving.

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit april 2020

De commissie RWM kwam op 23 april 2020 digitaal bijeen. Ze bespraken een voorstel dat de scheve verhouding tegen moet gaan tussen gemeenten in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook kwam het uitstel van de Omgevingswet en Wkb aan bod.

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Ministerie hield zorgen over Omgevingswet achter’

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Ministerie hield zorgen over Omgevingswet achter’.

Kamerbrief reacties op Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Minister Ollongren reageert op enkele brieven over de Wet verduidelijking voorschriften woonboten.

Nieuwsbrief 7 mei 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Beantwoording Kamervragen over publicatie over de Omgevingswet

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het NRC-artikel ‘Ministerie hield zorgen over Omgevingswet achter’.

Op weg naar een nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen onderzoeken momenteel hoeveel extra tijd nodig is voor een realistische voorbereiding op de Omgevingswet. Eind mei willen ze een nieuwe beoogde inwerkingtredingsdatum aan het parlement sturen. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Hierin gaat zij ook in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de implementatie van de wet.

Organisatie rondom de Wkb

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, bouwers, adviseurs, opdrachtgevers en kwaliteitsborgers werken in de Regiegroep kwaliteitsborging samen aan de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Gezamenlijk doel is zorgen voor een goede implementatie van de wet voordat deze inwerkingtreedt (zie Criteria bestuursakkoord).

Let op: 'oude' aanvragen worden uit Omgevingsloket verwijderd

Vanaf 15 juni 2020 worden oude aanvragen uit Omgevingsloket online verwijderd.

Proces tot nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

Op 23 april jl. hebben de VNG Commissie Ruimte, Wonen en Milieu en het VNG Bestuur onderhandelingsruimte gegeven aan portefeuillehouders Boudewijn Revis en Liesbeth Grijsen om namens de VNG in gesprek te gaan met de minister en de andere bestuurlijke partners over een realistische, nieuwe datum inwerkingtreding.