Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit april 2020

De commissie RWM kwam op 23 april 2020 digitaal bijeen. Ze bespraken een voorstel dat de scheve verhouding tegen moet gaan tussen gemeenten in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook kwam het uitstel van de Omgevingswet en Wkb aan bod.

Op dit moment zijn er gemeenten die voor relatief veel geborgde leningen in de achtervang staan, daar tegenover zijn weer gemeenten die nauwelijks garant hoeven staan. De risico’s zijn ongelijk verdeeld. Wanneer het WSW een beroep doet op de achtervang door renteloze leningen bij Rijk en gemeenten te vragen, wordt een kwart verdeeld over alle gemeenten en een kwart komt terecht bij de gemeente die in de leningovereenkomst staat vermeld. Dat laatste kwart zou in de toekomst anders moeten worden verdeeld.

Nieuwe verdeelsleutel

Het voorstel komt eind mei aan de orde in de commissie Financiën en in het VNG-bestuur. De bedoeling is om daarna een ledenraadpleging te houden. Als de meerderheid van de gemeenten zich in de voorstellen kan vinden, komt er een nieuwe verdeelsleutel gebaseerd op de marktwaarde van het corporatiebezit in de gemeenten waar een noodlijdende corporatie werkzaam is. De commissie RWM steunt het voorstel. Op een later moment gaat de commissie een meer fundamentele discussie over nut en noodzaak van de gemeentelijke achtervang voeren.

Uitstel Omgevingswet

Vanwege de coronacrisis wordt de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld. Er was al twijfel over de haalbaarheid van het digitaal stelsel. De laatste onderdelen stonden gepland voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar. Hierdoor zou er onvoldoende tijd zijn om ermee te oefenen. Bovendien moet de Aanvullingswet Geluid verder worden uitgewerkt, de Aanvullingswet Natuur is nog niet vastgesteld en het basistakenpakket voor omgevingsdiensten is nog niet uitgekristalliseerd.

Wet kwaliteitsborging bouw

Ten slotte kan dan worden vastgehouden aan de gelijktijdige inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging bouw. Aan de commissie is mandaat gevraagd om bestuurlijk overleg te voeren over een nieuwe datum. De commissie wil dat inhoud en praktische randvoorwaarden leidraad zijn bij het bepalen van een nieuwe datum. Ook de financiële gevolgen voor gemeenten horen daarbij. Zodra meer bekend is over een nieuwe invoeringsdatum vindt communicatie naar de achterban plaats.

Bron: VNG 12-05-2020