Nieuws juni 2020

Asbestsanering vensterbanken naar risicoklasse 1

De sanering van asbesthoudende vensterbanken viel tot de verlaging van de grenswaarden in risicoklasse 1. Na de verlaging werd dit risicoklasse 2 omdat niet bepaald kon worden of de nieuwe grenswaarde werd overschreden tijdens de sanering.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Beantwoording Kamervragen Eerste Kamer aanpassing energielabels

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels.

Beantwoording Kamervragen over ontwerpaanpassing Besluit bouwwerken leefomgeving

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen van de veiligheidscoördinator directe omgeving en enkele andere wijzigingen.

Ontwerpbesluit wijziging Bssa

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 26 juni 2020 het ontwerpbesluit voor wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), het Asbestverwijderingsbesluit, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verkenning zakelijk fonds asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer op 26 juni geïnformeerd over de uitgevoerde verkenning naar de mogelijkheden om naast een fonds voor particulieren ook een fonds voor bedrijven op te richten voor leningen voor het saneren van asbestdaken.

Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over energieprestatie gebouwen

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen over de wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking.

Nieuwsbrief 29 juni 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Protocol voor asbestsanering beglazingskit

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het protocol Sanering van asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1. Het protocol geeft een volledig overzicht van alle veiligheidsaspecten voor risicoklasse-1 saneringen. Het protocol gaat ook in op hoe saneerders moeten omgaan met asbesthoudend afval.

Kamerbrief uitkomsten Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving juni 2020

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Landsdelige Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving, als verbreding van de Strategische Bestuurlijke Overleggen MIRT.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 worden er diverse wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012. Hieronder een overzicht van de betreffende wijzigingen.

“Meer Wkb-pilots nodig om vertraging bouwprojecten te voorkomen”

Vanaf 1 januari 2022 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. Deze Wkb verplicht bedrijven de technische toets voor het bouwdossier te laten beoordelen door zogenoemde kwaliteitsborgers. Albert Vos, oprichter en CEO van de Borgermeester, stelt dat deze privatisering alleen succesvol verloopt als gemeentes en aannemers nu aan de slag gaan met Wkb-pilots en de kosten voor de kwaliteitskeuringen eerlijker verdelen. Het tekort aan gekwalificeerde kwaliteitsborgers zou ervoor zorgen dat veel bouwprojecten vertraging oplopen.

Minister Ollongren informeert Kamers over voortgang Omgevingswet

De totstandkoming van de wet- en regelgeving van de Omgevingswet ligt op koers. Naar verwachting zijn alle regels dit jaar gereed. Daarnaast wordt de rest van 2020 gebruikt voor het opleveren van de laatste onderdelen van de landelijke voorziening van het digitale systeem van de wet. En er wordt voor gezorgd dat het Omgevingsloket voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is. Dat en meer staat in de nieuwe voortgangsbrief over de Omgevingswet die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan beide Kamers heeft gestuurd.

ABW 1 en 2 in september weer klassikaal van start

BOB-KOB is volop opleidingen en trainingen aan het plannen die in het najaar van start gaan. Deze worden uiteraard georganiseerd binnen de richtlijnen voor Covid-19 van de overheid. Ook voor ABW 1 en 2 is voor september weer een groot aantal groepen gepland.

Uitstel beantwoording Kamervragen Tweede Kamer over Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren meldt dat de antwoorden op vragen over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen later komen dan gebruikelijk.

Uitstel beantwoording Kamervragen Eerste Kamer over Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren meldt dat de antwoorden op vragen over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen later komen dan gebruikelijk.

Roadshows verplaatst naar voorjaar 2021 maar na de zomer een aantal Webinars

Door de Corona-maatregelen is het ontzettend lastig geworden om ook in het najaar van 2020 bijeenkomsten te organiseren. Door de 1,5m afstand en de beperkingen bij locaties hebben de Vereniging BWT Nederland, VNG en BZK ook doen besluiten om de voorgestelde Roadshows die we van het voorjaar naar september en oktober hadden doorgeschoven nogmaals door te schuiven naar het voorjaar van 2021.

Enquête MPG-checklist

De MPG gaat veranderen! Dit heeft ook gevolgen voor de toetsing en handhaving van de MPG in het kader van de Omgevingsvergunning. BWT-Nederland heeft in 2018 een Checklist ontwikkeld als hulpmiddel bij het effectief toetsen van de MPG.

Ook veel vragen van Tweede Kamer op voorhangversie AMvB Wkb

Ook de Tweede Kamer heeft veel vragen gesteld aan de minister over de voorhangversie van de AMvB Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De minister is nu bezig deze vragen te beantwoorden en als Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland zijn wij samen met de VNG, BrandweerNL en ODNL erg benieuwd naar de antwoorden.

Reactie op ‘Het asbeststelsel: gevangen in belangen’

Staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 juni 2020 een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van het rapport ‘Het asbeststelsel: gevangen in belangen’ en de vragen die hierover zijn gesteld door de leden Von Martels en Peters.

Nieuw dossier Corona en handhaving

In het CCV-dossier Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) kunnen handhavers en hun leidinggevenden vanaf nu actuele informatie, praktijkvoorbeelden en lessons learned vinden met betrekking tot de regelgeving en naleving van de coronamaatregelen. Ook voor andere geïnteresseerden die beleidsmatig met handhaving bezig zijn, kan deze informatie interessant zijn.

Infoblad bestaande portiekflats: oplossingsrichtingen brandveiligheid

Er zijn in Nederland een paar honderd portiekflats die qua vluchtroute niet voldoen aan de prestatie-eisen voor bestaande bouw van het Bouwbesluit 2012. Deze flats zijn vooral gebouwd in de jaren 1960 en 1970. De gebouweigenaar is primair zelf verantwoordelijk dat voldaan wordt aan het Bouwbesluit 2012. De gemeente (bevoegd gezag) kan indien nodig handhavend optreden.

Stevige vragen vanuit de Eerste Kamer op voorhang AMvB Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 6 juni heeft de Eerste Kamer in een brief van 10 kantjes gereageerd op de voorhangversie van de AMvB Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Sommige gemeenten laks bij uitvoeren onderzoeksplicht brandveiligheid gevels

Gisteren stond in de Volkskrant een uitgebreid artikel over een door deze krant uitgevoerd onderzoek naar de uitvoering van de onderzoeksplicht brandveiligheid gevels. Uit dit onderzoek van de Volkskrant bij de 50 grootste gemeenten bleek dat een aantal gemeenten nog bezig zijn, en een tweetal gemeenten nog geen uitvoering had gegeven aan het onderzoek. Dit was reden voor veel andere pers om ook aandacht aan dit onderwerp te besteden

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020 en 1 januari 2021

Door het uitstel van de Omgevingswet is ook de ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verschoven naar 1 januari 2022. Een aantal wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 treden echter nog wel op de eerder genoemde datum van 1 juli 2020 of 1 januari 2021 in werking.

Kamerbrief over brandveiligheid gebouwen

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen op het gebied van brandveiligheid van gebouwen. Zij reageert onder meer op een rapport over de brand in Grenfell Tower in Londen (Verenigd Koninkrijk).

Mailing Omgevingsloket online 15 juni 2020

Inhoud: Herinnering: 'oude' aanvragen worden uit Omgevingsloket verwijderd Vervanging certificaten

Nieuwsbrief 15 juni 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

De VNG vraagt u vriendelijk een paar minuten van uw tijd.

Al ruim 80 gemeenten hebben inmiddels de VNG enquête over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in relatie tot de implementatie bij gemeenten en Omgevingsdiensten ingevuld.

Stadswerk 100 jaar Toezicht!

Op 27 januari 1920 werd in Utrecht voorganger van Stadswerk, de Vereniging van Bouwkundig Hoofdambtenaren, officieel opgericht. Kunnen we dan eigenlijk dit jaar ook het honderdjarig bestaan van Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland (VBWTN) gedenken? Jazeker! Maarten Loeffen kijkt samen met mister VBWTN, directeur Wico Ankersmit, terug en vooruit.

Protocol toezicht en handhaving i.r.t. Covid-19 VWBTN

Veel gemeenten hebben zelf al protocollen ontwikkeld over het verantwoord kunnen uitvoeren van toezicht en handhaving tijdens de huidige Corona-crisis. Toch kregen wij als Vereniging van diverse gemeenten de vraag of er geen uniform protocol voor VTH of BWT beschikbaar is. Deze vraag is met het maken van dit protocol beantwoord. In samenwerking met een aantal gemeenten en het verzamelen van informatie uit verschillende protocollen is een eenvoudig, maar volgens de makers compleet protocol samengesteld die de toezichthouder en handhaver helpt bij het verantwoord en veilig uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden.

Onderzoek naar bouwkundige brandveilgheid

Een enthousiaste groep studenten Technische Bedrijfskunde doet een marktonderzoek voor Brandveilig Bouwen Nederland (BBN). Met uw deelname kan het niveau van bouwkundige brandveiligheid op een hoger niveau worden gebracht. De enquête vraagt 5 min van uw tijd:

Diverse updates Standaarden Omgevingswet gepubliceerd

Op 4 juni 2020 zijn updates Standaarden Omgevingswet gepubliceerd. Het actuele overzicht van de standaarden is in te zien op de pagina van Genovum.

WVIP biedt handreiking vergunningproces waterstoftankstations

Het Waterstof Veiligheids en Innovatie Platform (WVIP) werkt aan de veiligheidsaspecten van waterstof en is nauw verbonden met het H2Platform. De WVIP-Werkgroep 'Uniforme vergunningverlening' heeft een opdracht gegeven om een rapport laten op te stellen. Dit rapport geeft de belangrijkste aandachtspunten voor tankstationhouders en omwonenden.

Nieuwsbrief Bouwen aan Kwaliteit juni 2020

De afgelopen maanden is het stil geweest. Dat betekent echter niet dat er niets is gebeurd. Het Urgenda-vonnis heeft geleid tot een reeks maatregelen in de Gebouwde Omgeving waarover u meer kan lezen in deze nieuwsbrief. En ook kunt u lezen over het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de bouw en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Verder in deze editie: loden leidingen, de openstelling van de Regeling Renovatieversneller, Buyer groups Circulair Bouwen, het Rapport Circulaire Woningbouw, klimaat-adaptief bouwen, Europese richtlijn bouwproducten en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.