Nieuws juli 2020

De verschillen tussen BZK en VNG over de rol Bevoegd gezag in de Wkb toegelicht

In dit artikel, dat in de laatste editie van Bouwkwaliteit in de praktijk is gepubliceerd, hebben Hajé van Egmond en Wico Ankersmit geprobeerd uit te leggen wat de verschillen zijn waarop de VNG/VBWTN de rol van het bevoegd gezag onder de Wkb ingevuld zouden willen zien ten opzichte van de manier waarop BZK dit wil organiseren in de AMvB.

Enquête Omgevingswet implementatie voor Wabo-casemanagers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de master Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg van Yvonne Breugem, alsmede vanuit haar eigen vakinhoudelijke interesse als manager Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de gemeente Zoetermeer en lid van de VBWTN. Het doel van het onderzoek is inzichtelijk te maken welke factoren van invloed zijn op de bereidheid van omgevingsvergunningverleners tot implementatie van de Omgevingswet en in welke mate deze factoren de bereidheid beïnvloeden, zodat deze inzichten bij de invoering van de Omgevingswet kunnen worden gebruikt. Wij hopen dat u even tijd vrij maakt voor dit onderzoek.

Nieuwe groeiversie Plan van aanpak structurele verlijming gevels

Het eerder gepubliceerde groene document is op basis van commentaar en verdere afstemming aangepast tot een groeidocument. Dit houdt in dat gelet op verdere kennisontwikkeling en afstemming ook deze versie nog verder kan worden uitgebreid en of aangepast indien noodzakelijk. De op 7 november 2019 gepubliceerde groene versie is met deze versie komen te vervallen.

Nieuwsbrief 20 juli 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwe versie MPG en aanscherping eis stimuleren circulair bouwen

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), de maatstaf voor de milieubelasting van materialen in gebouwen, evolueert. Het complete stelsel wordt naar een volgend niveau getild. De update naar MPG 3.0 is een eerste stap. Verdere optimalisatieslagen en een aanscherping van de eis volgen. We praten bij met senior consultant David Anink van W/E Adviseurs en horen van hem alles over de stand van zaken nu en de komende ontwikkelingen.

Toelichting wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli jl. over veiligheidsafstanden en veiligheidscoördinator

Op 1 juli jl is het Bouwbesluit 2012 aangepast. In dit artikel lichten wij 2 onderdelen toe. De in het Bouwbesluit aangewezen veiligheidsafstanden (Par. 6.2 LRBSV) en de verplichting tot het aanwijzen van een veiligheidscoördinator.

Bouwbesluit, TOjuli, BENG 3, gebruik software, certificering

Wijziging Regeling Bouwbesluit Vandaag is de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw gepubliceerd in de Staatscourant (2020,37764). In deze wijziging zijn de in de eerder gepubliceerde wijziging (Stb. 2019, 501) van het Bouwbesluit 2012 genoemde eisen ten aanzien van bijna energie-neutrale nieuwbouw (de zogenoemde BENG-eisen) nader uitgewerkt.

Publicatie: Onderzoek naar risico’s Wkb voor bevoegd gezagen

In opdracht van Omgevingsdienst NL hebben onderzoekbureaus Berenschot en ANG onderzocht wat de impact en de risico’s van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op het gebied van bedrijfsvoering en financiën zijn voor bevoegd gezagen.

ABT stelt Protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid Stadions op

In opdracht van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABT een protocol opgesteld, bedoeld als handleiding voor eigenaren van stadions voor betaald voetbal voor de borging van een constructief veilig stadion. Het protocol is samengesteld in afstemming met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, KNVB, VBWTN/Cobc, TIS en stadioneigenaren en werd eind juni online gepubliceerd.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 53

De afgelopen week verscheen nr 53 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020

De nieuwste VNG ledenbrief over de Omgevingswet beschrijft hoe de nieuwe inwerkingtredingsdatum, 1 januari 2022, tot stand is gekomen en wat de gevolgen van die datum zijn voor gemeenten. Lees hem hier.

Risico’s en Maatregelen implementatie Omgevingswet software

De komende periode staat voor veel gemeenten de verwerving, implementatie en migratie van Omgevingswet software centraal. De veranderingen binnen het applicatielandschap kunnen leiden tot risico’s met grote gevolgen. Bekijk hier de mogelijke risico's en maatregelen.

Leidraden 2.0 gepresenteerd voor Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw

Op donderdag 2 juli zijn de leidraden 2.0 van de actieteams Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw gepresenteerd. Tijdens een webinar in de ochtend werden de leidraden symbolisch overhandigd aan Edwin van der Wel van Rijkswaterstaat, voorzitter van de Regieraad van Platform CB'23.

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar van 12 augustus t/m dinsdag 1 september

Van woensdag 12 augustus t/m dinsdag 1 september 2020 wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd op de oefenomgeving (pre-productie). Hierdoor is het DSO en het Omgevingsloket op deze omgeving in ieder geval niet beschikbaar van 12 augustus t/m 1 september. Aansluiten is in deze periode ook niet mogelijk.

Publicatie wijzigingsblad NPR Aardbevingen en geactualiseerde webtool voorzien op 1 augustus 2020

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingen. Daarnaast wordt gewerkt aan de actualisatie van de webtool. De publicatie van het wijzigingsblad en de geactualiseerde webtool staat, in afstemming met het Ministerie van BZK, nu gepland op 1 augustus 2020. In eerdere berichtgeving is aangegeven dat de publicatie op 1 juli 2020 was voorzien.

Beantwoording Kamervragen over gevolgen nieuwe geluidsregels voor woningbouw

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Nieuwe geluidsregels zetten streep door bouw 380.000 huizen’.

Kamerbrief over uitvoeringsagenda VTH

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoeringsagenda VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie 1 juli 2020

In het kader van de Omgevingswet werken we aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI.

NTA 8800; software, opname protocollen en FAQ

Een informatiebericht met betrekking tot de invoering van de NTA 8800.

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging bouwregelgeving vanwege certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Minister Knops stuurt de Tweede en Eerste Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, vanwege de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.