Nieuws september 2020

Kamerbrief over stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Minister Ollongren stuurt een brief over de voortgang van het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving.

Beantwoording Kamervragen over vergunningvrij bouwen

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Vergunningsvrij bouwen gaat tijd opleveren’.

Aanbieding afschrift Kamerbrief tijdpad informatie Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar brief aan de Eerste Kamer over het tijdpad tot inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Purified Metal Company geopend door de koning

Koning Willem Alexander heeft op 24 september in Delfzijl het bedrijf Purified Metal Company (PMC) geopend. PMC heeft een milieuvriendelijke en economisch haalbare methode ontwikkeld om vervuild staalschroot met asbest, chroom-6 en andere chemicaliën te recyclen tot hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie.

Handhavingsprotocol Energieprestatie gebouwen beschikbaar

Zoals eerder gemeld is er in de meicirculaire geld beschikbaar gekomen voor de uitvoering van de taken voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). Inmiddels is ook het concept handhavingsprotocol beschikbaar

Nieuwsbrief Kwaliteitsborging nr 1 september 2020

In deze nieuwsbrief: Monitoring implemenatie Wkb Start Ambassadeursnetwerk Kwaliteitsborging Toezicht op het stelsel Jaarcongres Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland Webinars proefprojecten Kwaliteitsborging Waar vind ik een kwaliteitsborger voor proefprojecten?

Live Webinar: eerste handreiking voor veilige plaatsing zonnepanelen bij appartementen

Appartementseigenaren, woningcorporaties en installateurs weten vanaf nu precies aan welke veiligheidsmaatregelen zij moeten voldoen bij de plaatsing van zonnepanelen en een Elektriciteit Opslag Systeem (EOS) op een appartementsgebouw. De handreiking werd, bij gebrek aan passende wet- en regelgeving, opgesteld door het Instituut Fysieke Veiligheid, Voor de VVE en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Deze zal op 13 oktober 2020 tijdens een live webinar gepresenteerd worden.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 6 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 6 verschenen.

Kamerbrief bij PBL-rapport Monitor NOVI, Nulmeting

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de Tweede Kamer de publicatie 'Nulmeting Monitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI)' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zij geeft daarbij een korte toelichting.

Nieuwsbrief 21 september 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Webinar Platform Monumententoezicht 28 oktober 2020

Op 28 oktober is het weer tijd voor een bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Dit keer met het thema Wkb, vergunningvrij en het gemeentelijk monumententoezicht. Dit keer als webinar die live kan worden gevolgd.

Mailing Omgevingsloket online 17 september 2020

Vervanging PKIoverheid-certificaten Omgevingsloket online vervangt voor het eind van het jaar de PKIoverheid-certificaten. Dit is nodig vanwege een wijziging in het PKIoverheid-stelsel. Om te voorkomen dat uw systemen geen gegevens meer kunnen uitwisselen met Omgevingsloket online, is voor 31 december actie nod

Ambassadeursnetwerk Kwaliteitsborging van start

Om de start van nieuwe proefprojecten te versnellen zal in oktober gestart worden met zogenoemde Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb).

Weg naar permanente bewoning recreatieparken niet eenvoudig

Menig gemeente worstelt met permanent bewoonde recreatiewoningen. De thematiek is complex. De kwaliteit van woningen en dreigende verloedering nopen tot handhaving. Toch wil minister Ollongren permanente bewoning vanwege de woningnood met een wetswijziging makkelijker maken. Maar handig lijkt deze oplossing niet. Zo kiezen gemeenten liever voor maatwerk.

Update online tool 'ontwerpvragen omgevingsplan'

Gemeenten hebben veel keuzevrijheid bij het maken van het omgevingsplan. De online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ helpt om deze keuzes te maken. De online tool is op basis van nieuwe inzichten en feedback van gemeenten uitgebreid en aangevuld.

Omgevingswetportaal verhuist naar website Aan de slag met de Omgevingswet

Het Omgevingswetportaal stopt op 17 september 2020. Informatie over de (door)ontwikkeling van de Omgevingswet is vanaf dan te vinden op de website Aan de slag met de Omgevingwet.

Woningcorporaties starten binnen twee jaar met bouw 150.000 sociale huurwoningen

Minister Ollongren is vandaag met Aedes en VNG tot bestuurlijke afspraken gekomen om gezamenlijk de bouw van 150.000 sociale huurwoningen te versnellen en binnen twee jaar te groeien naar een bouwproductie van minimaal 25.000 woningen per jaar. Samen willen zij ervoor zorgen dat de bouw van deze woningen binnen twee jaar start. Daarnaast willen partijen de komende twee jaar 10.000 flexwoningen bouwen. Een gezamenlijke taskforce gaat aan de slag om de bouw van deze (flex)woningen aan te jagen. Ook is afgesproken de bouw van middenhuur en goedkope koopwoningen door corporaties te stimuleren en daartoe de marktverkenning tijdelijk buiten werking te stellen. De afspraken moeten nog worden goedgekeurd door de achterbannen van VNG (gemeenten) en Aedes (woningcorporaties

Oefenomgeving DSO wordt opgeschoond voor het oefenjaar 2021

In 2021 start het oefenjaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Overheden hebben dan een jaar om te oefenen met de nieuwe manier van werken en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ter voorbereiding op het oefenjaar 2021, zetten we het DSO en het Omgevingsloket netjes voor u klaar.

Aanbiedingsbrief Definitieve Nationale Omgevingsvisie

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Deze brief en bijlagen worden ook aan de voorzitter van de Eerste Kamer gestuurd.

Kabinet presenteert Nationale Omgevingsvisie voor de inrichting van Nederland

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die de inrichting van ons land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Denk aan het bouwen van ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. Alles met zorg voor een gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving

Privatisering bouwtoezicht jaagt gemeenten mogelijk op kosten

Aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kleven risico’s voor gemeenten, signaleert de VNG in een impactanalyse. Een financiële tegenvaller is niet denkbeeldig nu er ‘verborgen’ kosten opduiken bij de geplande privatisering van het toezicht.

Ruim 51.000 woningen erbij dankzij woningbouwimpuls

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Ruim 51.000 woningen, binnen 27 projecten, kunnen nu gebouwd worden door een investering van 290 miljoen euro van het Rijk. Gemeenten en provincies dragen 331 miljoen euro bij om het financieel tekort op te lossen. De woningen kunnen nu versneld gebouwd worden, zijn betaalbaarder of er komen er meer dan oorspronkelijk gepland. De bouw van het merendeel van de projecten start al in 2021.

11e Landelijke Asbest Praktijkdag 2020

Op 26 oktober 2020 organiseert Studiecentrum Kerckebosch in Bunnik de Landelijke Asbest Praktijkdag. Een jaarlijkse update van nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk. Thema 2020: Risicogericht werken in de praktijk!

Instructieregels Omgevingswet zijn doe- en denkregels

De instructieregels van het Rijk vormen een belangrijk kader voor de gemeentelijke regels in het omgevingsplan. Soms dwingend, met voorschriften waar gemeenten niet van mogen afwijken. Maar veel vaker geven deze regels juist ruimte voor maatwerk. ‘Bij onderwerpen als geluid, horeca en bedrijfsmatige activiteiten hebben gemeenten veel vrijheid.’

Nieuwsbrief 7 september 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwe wegwijzers minimale acties Omgevingswet beschikbaar

Er zijn drie nieuwe wegwijzers toegevoegd, die u helpen om aan de slag te gaan met de minimale acties om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. In de wegwijzers staat omschreven wat de urgentie van de betreffende minimale actie is en wat de aandachtspunten zijn.

Gemeenten, werp alvast een blik in de toekomst: de financiële effecten van de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet heeft structurele gevolgen voor de financiële situatie van gemeenten. Bovendien betekent het uitstel van de invoering tot 2022 dat de transitiekosten hoger worden.

Nieuwe release Omgevingsloket online

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.16.2). Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen: Oefenomgeving: donderdag 22 oktober 2020 (inr.omgevingsloket.nl) Productie-omgeving: zaterdag 14 november 2020 (www.omgevingsloket.nl)

Charles Meijer ontvangt Brandweerkruis

Vandaag ontving brandweercollega Charles Meijer een brandweerkruis uit handen van Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland. Het brandweerkruis is een onderscheiding voor ‘zeer bijzondere verdienste of prestatie’ voor de brandweer in ons land. Charles ontving het Brandweerkruis voor zijn bijzondere bijdrage aan Risicobeheersing en preventie binnen de brandweer. Ook voor de Vereniging BWT Nederland heeft Charles meer dan zijn steentje bijgedragen. Ook wij willen hem dan ook van harte feliciteren met het brandweerkruis.

Toezicht en handhaving door rijkspartijen in de Omgevingswet

Vergeleken met nu, veranderen de regels voor toezicht en handhaving van het omgevingsrecht niet ingrijpend met de invoering van de Omgevingswet. Maar een aantal zaken verandert wel degelijk in de uitvoeringspraktijk van rijkspartijen. Dit staat in het Rapport toezicht en handhaving rijkspartijen Omgevingswet dat vanaf vandaag beschikbaar is als pdf op deze website.

Hoogste woontoren van Benelux: Zalmhaven voorzien van sprinklers

De Zalmhaven I wordt de nieuwste blikvanger aan de Rotterdamse skyline. Met een hoogte van 215 meter wordt dit de hoogste woontoren van de Benelux. Het Zalmhavenproject bevat drie torens. De twee flankerende torens vormen een visuele trap naar het lagergelegen Scheepvaartkwartier. Het ontwerp van De Zalmhaven is van de architecten van Dam & Partners en KAAN Architecten en omvat 452 appartementen en penthouses, 33 herenhuizen, een parkeergarage, kantoren, commerciële ruimtes, een daktuin en een restaurant met uitzicht op de Maas en over de skyline van Rotterdam.