Nieuws 2021

Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet maart

Inhoud: Route 2022: kwartaalupdate Hulp aanvragen bij uw demo, test of oefening Testen met de Testtoolkit DSO Participatie en de Omgevingswet: keuzes, gevolgen & effecten Agenda virtuele sessies Modellen voor duidelijke kennisgevingen omgevingsvergunning Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Nieuwsbrief 3 maart 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Leerblok Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2022 treedt tegelijk met de Omgevingswet de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet heeft grote gevolgen voor het bouwproces en het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Op dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor het toetsen van bouwplannen en ziet zij toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Straks dragen partijen in de bouw er zelf zorg voor dat ze voldoen aan de voorschriften.

Kamerbrief uitwerking roadmap inwerkingtreding Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer een brief over de uitwerking van de roadmap Route2022. In de roadmap Route2022 zijn de activiteiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld gebracht. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit Februari 2021

Gelukkig nieuwjaar wensen kan en mag niet meer eind februari. Daarbij voelt het ook ongepast gezien de hoeveelheid werk die de afgelopen twee maanden is verzet. Er is wederom niet stilgezeten bij de Directie Bouwen en Energie. In deze editie van de nieuwsbrief is te lezen wat zich de eerste twee maanden van 2021 zoal heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld de brief aan gemeenten die is verstuurd, de Climate Adaption Summit die heeft plaatsgevonden, de aanpassing van de ISDE, het Volkshuisvestingsfonds dat is opgericht, kamervragen over bouwen met hout en nog veel meer. Veel leesplezier! Brief aan gemeenten over Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving Meer geld beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen Volkshuisvestingsfonds: €450 miljoen voor verbeteren leefbaarheid en woonkwaliteit in kwetsbare gebieden Van SEEH naar ISDE Budget SEEH Vereniging van Eigenaren Internationale klimaatadaptatietop een succes Kamervragen over de bijdrage van bouwen met hout aan klimaatambities Ruim 550 miljoen verstrekt aan woningeigenaren en VVE’s via Warmtefonds Twee nieuwe rapporten over klimaatadaptieve maatregelen Handreiking stikstofvrij bouwen voor gemeenten Aanpassing Milieulijst voor vermindering stikstofuitstoot

Mailing Omgevingsloket online 26 februari 2021

Inhoud: Nieuwe release Omgevingsloket online Van 'oud' (OLO) naar 'nieuw' (DSO)

Nieuwe release Omgevingsloket online

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.16.3). Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen: Oefenomgeving: donderdag 18 maart 2021 (inr.omgevingsloket.nl) Productie-omgeving: zaterdag 10 april 2021 (omgevingsloket.nl) Omgevingsloket online is op de genoemde dagen niet beschikbaar.

Unieke Object Identificatie: eerste resultaten

Tussen november 2020 en mei 2021 onderzoekt Geonovum het ontwerp van een Unieke Object Identificatie (UOI) in relatie tot standaarden in de bouw- en geo-sector en ontwikkelingen rond objectidentificatie in de fysieke leefomgeving. De voorlopige resultaten lijken erop te wijzen dat de verschillende ontwikkelingen elkaar niet in de weg zitten en elkaar juist kunnen gaan versterken.

11 maart: Consultatie Integraal Financieel Beeld

De afgelopen maanden is samen met de interbestuurlijke partners gewerkt aan onderzoeken over de financiële effecten van de Omgevingswet, die hebben geleid tot het integraal financieel beeld. Op 11 maart start de consultatie voor gemeenten op het Integraal Financieel Beeld voor de Omgevingswet

Kamerbrief reactie VNG op ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren geeft een reactie op de vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met betrekking tot het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Gemeenten positief over pilot verhuurdervergunning

De verhuurdervergunning is een goede manier om malafide verhuurders aan te kunnen pakken. Dat blijkt uit een pilot rond de aanpak van goed verhuurderschap. De afgelopen twee jaar namen gemeenten en belanghebbende organisaties deel aan de aanpak goed verhuurderschap. Daarbinnen werd een aantal pilots gedaan met een verhuurdervergunning. Gemeenten zijn tevreden met de geboekte resultaten en willen graag een landelijke grondslag. Minister Ollongren werkt daarom aan een nieuw wetsvoorstel

Publicatie concepttoetsings- en toelatingskader instrumenten voor kwaliteitsborging

In aanloop naar een formele toetsing en toelating van instrumenten tot het stelsel van kwaliteitsborging publiceert de TloKB het “concepttoetsings- en toelatingskader instrumenten voor kwaliteitsborging bouw” (Toetsings- en toelatingskader kwaliteitsborging). Aan de hand van dit concepttoetsingskader zal de TloKB i.o. instrumenten informeel toetsen in voorbereiding op de formele toetsing en toelating.

Nieuwste versie ontwerpbesluit kwaliteitsborging openbaar

Op 28 januari jl. heeft de Eerste Kamer de minister van BZK gevraagd om toezending van de nieuwste versie van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging en een stand van zaken met betrekking tot de proefprojecten.

Kengetallen ambtelijke inzet opstellen bestemmingsplannen i.r.t. het Omgevingsplan

Als vereniging BWT krijgen wij regelmatig vragen over de beschikbaarheid van normuren voor bepaalde producten. Zo kregen wij onlangs de vraag van een gemeente of wij beschikken over kengetallen over de benodigde capaciteit voor het opstellen van eenvoudige, normale en complexe bestemmingsplannen. Dit om ook te kunnen begroten wat de inspanning gaat kosten richting een gemeentedekkend Omgevingsplan. Wij als vereniging beschikken niet over deze gegevens, maar mocht er een gemeente zijn die hierover wel beschikt, dan zouden wij deze graag (anoniem) ontvangen

Rook is doorgaans groter gevaar dan de brand zelf

Dat brandveiligheid niet alleen betrekking heeft op brand is misschien een open deur. Ook dat er meer slachtoffers vallen door rook dan door vuur is oud nieuws. Maar gelukkig komt er steeds meer aandacht voor een essentieel veiligheidskenmerk: het tegengaan van rookverspreiding door bouwkundige scheidingsconstructies, ook wel rookwerendheid genoemd