Nieuws 2021

Beslissing op bezwaar WOB-verzoek over asbest

Op de website van de Rijksoverheid is een beslissing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd over een bezwaar tegen een WOB-verzoek over asbest dat op 26 oktober 2020 was ingediend.

Veelgestelde vragen en antwoorden over het VTH stelsel

Vragen en antwoorden over de veranderingen binnen het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van omgevingsdiensten.

Natuurlijke afbraak van asbestvezels

Op de website van de Rijksoverheid is het eindrapport, na vijf jaar onderzoek door Arcadis, naar de natuurlijke afbraak van asbestvezels gepubliceerd. Het betreft een verweringsexperiment om de afbraaksnelheid van witte asbest (chrysotiel) onder verschillende omstandigheden te meten en inzicht te krijgen onder welke condities het afbraakproces optimaal verloopt en mogelijk versneld kan worden.

BZK: nieuwe wetten en wijzigingen per 1 januari 2022

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten en wijzigingen op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die per 1 januari 2022 in werking treden.

Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brand

De publicatie Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brand biedt een kader waarmee ruimtelijk relevante brandveiligheidsrisico's al in een vroeg stadium van de totstandkoming van een omgevingsplan kunnen worden meegewogen. De publicatie kan veiligheidsregio's helpen bij hun adviezen over omgevingsplannen aan het bevoegd gezag.

Wat doet het Bouw- en Woningtoezicht eigenlijk?

Wat doen jullie nu eigenlijk. Of waar houdt het Bouw- en Woningtoezicht zich nu eigenlijk allemaal mee bezig. Zo maar een paar vragen die ik wel eens krijg als ik het over mijn werk heb. En een beetje cynisch wordt er wel eens gezegd, dat is toch die afdeling die de bouwvergunningen afstempelt.

Nieuwsbrief 22 december 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Wkb en innovaties

Al jaren wordt er gesteggeld over voor- en nadelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Gaat die wel werken, wordt het er echt wel beter door en wat gaat dat niet allemaal kosten?

Finale afweging Wkb voorzien in maart 2022

Gemeenten, kwaliteitsborgers en professionele opdrachtgevers zien geen onoverkomelijke bezwaren tegen inwerkingtreding van de Wkb per 1 juli 2022. Alle partijen in de monitoringgroep adviseren echter om over de invoering nu nog geen definitief besluit te nemen en de finale afweging te maken in maart 2022.

De Rotterdamse Bebouwingscommissie: 80 jaar samen stadmaken

Al meer dan 80 jaar, vanaf de wederopbouw na de oorlog tot aan vandaag, heeft de Bebouwingscommissie invloed op de ontwikkeling van Rotterdam. De afwegingen die de commissie heeft gemaakt hebben de stad mede gevormd

Kamerbrief over inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de stand van zaken van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Zijn uw kantooreigenaren al op de hoogte van het energielabel C ? Tijd voor actie.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. De ODRA Heeft alle kantooreigenaren binnen haar regio al een brief gestuurd, dat zij nog 1 jaar de tijd hebben om tot actie over te gaan.

Een muzikale decembergroet namens de Vereniging BWT van onze collega's uit Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein viert dit jaar hun 50-jarig bestaan. Ze hebben een ‘huisband’ met collega’s van bouwen en ruimtelijke ontwikkeling, die graag speelt bij gelegenheden als deze. Sinds coronatijd komt dat er niet van, maar ze zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Met dit kerstnummer wensen wij u namens de Vereniging BWT Nederland en de gemeente Nieuwgein fijne feestdagen en een gezond 2022 !

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 9 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 9 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Omgevingswet koerst aan op 1 juli 2022

Minister Ollongren, VNG, IPO en Unie van Waterschappen blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Steeds meer overheden zijn aangesloten op het DSO, ze oefenen met het stelsel en regelen hun eigen processen in. De bestuurlijke partners hebben de minister tijdens het Bestuurlijk Overleg van 8 december opgeroepen het ontwerp van het Koninklijk Besluit, met de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022, op korte termijn aan het parlement aan te bieden.