Nieuws januari 2021

Herziening NEN 5896

NEN zoekt partijen die mee willen schrijven aan het herzien van NEN 5896 'Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie en SEM/RMA'. Deze norm wordt herzien om de methode weer up-to-date te maken.

Nieuwste geconsolideerde versies en werkversies AMvB's en Omgevingswet

Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet zijn weer de nieuwste versie van de Omgevingswet, de vier AMvB's en de Omgevingsregeling geplaatst. De Geconsolideerde versies zijn de versies met de al in het Staatsblad gepubliceerde tekst. Wil je echter de laatste versie bekijken zoals de teksten er uiteindelijk uit komen te zien, kijk dan in de werkversies. Hier vind je bijvoorbeeld in het Bbl wel de teksten van de kwaliteitborging voor het bouwen terwijl deze in de geconsolideerde versies nog niet zijn opgenomen.

Nieuwsbrief 27 januari 2021

Gisteren is de nieuwsbrief verzonden

Aanbiedingsbrief bij Maandrapportage december 2020 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister Ollongren biedt de maandrapportage december 2020 'Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet' aan.

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar 10 tot en met 12 februari

De installatie van de nieuwe versie (PI-16) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving (pre-productie) staat gepland op 10 februari 2021. Hierdoor zijn het DSO en het Omgevingsloket in ieder geval niet beschikbaar van woensdag 10 februari tot en met vrijdag 12 februari 2021. Aansluiten is in deze periode ook niet mogelijk.

BBN tracht duidelijkheid en transparantie te verschaffen over expert judgement’s

BBN tracht duidelijkheid en transparantie te verschaffen over expert judgement’s Met de notitie ‘deskundigenverklaring’ heeft Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) een eerste aanzet gegeven wat, op het vakgebied brandveiligheid, onder een expert judgement (deskundigenverklaring) valt, wie het wanneer mag schrijven en wat van een expert judgement verwacht mag worden. Het wel of niet accepteren van een deskundigenverklaring is altijd aan het bevoegd gezag.

Nieuwsbrief - Gebouwd erfgoed voor gemeenten Nr. 1, januari 2021

Inhoud: Advies vragen bij de RCE vanwege een omgevingsvergunning; hoe werkt dat? Wegwijs in het rijksmonumentenregister Aandacht voor gevolgen groen erfgoed door droogte Hoe monumenten mee te nemen in de energietransitie? Deze gereedschapskist biedt handvatten Omgevingswet en cultureel erfgoed; praktische hulpmiddelen In beeld: het werk van een adviseur architectuurhistorie vanuit huis Ander kort nieuws Op de agenda

VBWTN cursus BENG NTA 8800 voor plantoetsers en toezichthouders

Voor de leden van de Vereniging BWT Nederland biedt de vereniging in samenwerking met Envire een praktische cursus BENG NTA 8800 voor plantoetsers en toezichthouders aan.

VNG wil snel duidelijkheid Omgevingswet na val kabinet

Afgelopen week hebben beide Kamers met minister Ollongren van BZK debat gevoerd over het Koninklijk Besluit Omgevingswet. Het Koninklijk Besluit bevat de voorgestelde datum voor inwerkingtreding. Nu het kabinet is gevallen, neemt de onduidelijkheid echter toe.

Minister Ollongren beantwoordt Kamervragen over implementatie Omgevingswet

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de Eerste en Tweede Kamer over de implementatie van de Omgevingswet

Gemeenten willen duidelijkheid inwerkingtreding Omgevingswet

Op 14 januari is de Eerste Kamer in debat gegaan met de minister over het Koninklijk Besluit voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gemeenten herkennen de zorgen die de Eerste Kamer heeft. Voor gemeenten is ook duidelijkheid over de inwerkingtredingsdatum van groot belang.

Aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen over voortgangsbrief Omgevingswet van 13 november 2020

Aanbiedingsbrief van minister Ollongren bij antwoorden op Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van de voortgangsbrief Omgevingswet van 13 november 2020.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 14 januari 2021

Wat kunt u doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gebruik hiervoor ‘Route 2022’ als kompas, zodat u precies weet welke stappen u en uw collega's de aankomende maanden kunnen zetten. Op de website vindt u onder andere nieuws, ervaringen van anderen en webinars en webcolleges die u verder op weg helpen. Meer informatie hierover vindt u terug in deze nieuwsbrief.

Beantwoording Kamervragen over strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuizen

Minister Ollongren beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Hoogleraren: stop de strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuizen'.

Beantwoording Kamervragen over ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over het voorgehangen Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over zorgpunten provincie Drenthe over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie op een brief van de provincie Drenthe over enkele zorgpunten over de Nationale Omgevingsvisie.

Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’

Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

NPR 9998:2020 voor aardbevingen gepubliceerd

Onder begeleiding van NEN is door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. Deze nieuwe versie van de NPR is gepubliceerd en kosteloos beschikbaar bij NEN.

Van ‘oud’ (OLO) naar ‘nieuw’ (DSO)

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Nieuwsbrief 7 januari 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

‘De trein voor de Wkb is al uit het station vertrokken’

David van der Wijst, toezichthouder en handhaver RO bij de gemeente Bernheze, was enkele jaren geleden niet bijster enthousiast over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Sterker nog, hij was faliekant tegen. ‘Waarom moet die wet er komen?, dacht ik destijds. Waarom moet dit zo nodig naar de markt? Doe ik het als ambtenaar dan niet goed?’

Handreiking Energieprestatie gebouwen (EPBDIII) definitief

RVO heeft het afgelopen jaar samen met de VNG en een aantal Omgevingsdiensten hulpmiddelen ontwikkeld voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). Een van deze hulpmiddelen is een handreiking, waarvan nu de definitieve versie beschikbaar is.