BBN tracht duidelijkheid en transparantie te verschaffen over expert judgement’s

BBN tracht duidelijkheid en transparantie te verschaffen over expert judgement’s

Met de notitie ‘deskundigenverklaring’ heeft Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) een eerste aanzet gegeven wat, op het vakgebied brandveiligheid, onder een expert judgement (deskundigenverklaring) valt, wie het wanneer mag schrijven en wat van een expert judgement verwacht mag worden. Het wel of niet accepteren van een deskundigenverklaring is altijd aan het bevoegd gezag.

Aanleiding voor het opstellen van deze notitie is de onduidelijkheid en de diversiteit aan interpretatie van een expert judgement. Een expert judgement kan worden opgesteld als er geen passend testbewijs beschikbaar is, waardoor niet zonder meer met de voorgestelde veiligheidsmaatregelen wordt voldaan aan de prestatie-eis gegeven in het Bouwbesluit. Naast een gelijkwaardige oplossing met andere of aanvullende veiligheidsmaatregelen zou men ook, uitgaande van de voorgestelde veiligheidsmaatregelen, middels een expert judgement aan kunnen tonen dat er wel aan de functionele eisen wordt voldaan. Het Bouwbesluit wijst echter op geen enkele wijze of norm aan hoe een expert judgement kan worden opgesteld. Hierdoor is toetsing aan regelgeving eigenlijk niet mogelijk en is het altijd aan het bevoegd gezag om de expert judgement te beoordelen en wel of niet te accepteren. Vandaar dat BBN nu helder en éénduidig in een notitie heeft geformuleerd wat een expert judgement nu eigenlijk inhoudt.

Bron: BBN 19-01-2021