Herziening NEN 5896

 

NEN zoekt partijen die mee willen schrijven aan het herzien van NEN 5896 'Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie en SEM/RMA'. Deze norm wordt herzien om de methode weer up-to-date te maken.

NEN 5896 beschrijft de kwalitatieve analyse van asbest in diverse matrices met microscopische technieken (stereo- en polarisatiemicroscopie, waar nodig aangevuld met scanning elektronenmicroscopie). De methode is bruikbaar voor de identificatie en een schatting van het gehalte aan asbest in producten zoals bouw-, constructie- en isolatiematerialen.

 

De herziening van de norm zal zich voornamelijk focussen op:

  • Aansluiting bij veranderde wet- en regelgeving;
  • Bepalen van asbest met een ondergrens lager dan 0,1 % (m/m);
  • Het inzetten van SEM/RMA bij sporenanalyses en voor extra zekerheid;
  • Verwijzingen naar nieuwe normen (bijvoorbeeld ISO 22262-1 en -2) toevoegen;
  • Extra bijlage voor toepassing van de analyse om asbest in grond en/of granulaat (NEN 5898) aangetroffen asbesthoudende materialen te bepalen;
  • Extra bijlage voor het bepalen van asbest in complexe matrices zoals straalgrit, cosmetica, talk, tegelkit, etc.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Ted den Heijer, Consultant

normalisatie, telefoon 015 2 690 116 of e-mail mm@nen.nl.

 

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De

normcommissie ‘Asbest in lucht’ houdt zich bezig met het opstellen van meetmethodes om

asbestconcentraties in lucht te meten (NEN 2939 en NEN 2991) en ontwikkelt controlemethodes om

te bepalen of een sanering juist is uitgevoerd (NEN 2990). Ook het opstellen van deze norm voor de

bepaling van asbest in materialen (NEN 5896) behoort tot haar takenpakket. Stuur voor deelname aan

of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Bron: NEN 28-01-2021