Nieuws december 2021

Beslissing op bezwaar WOB-verzoek over asbest

Op de website van de Rijksoverheid is een beslissing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd over een bezwaar tegen een WOB-verzoek over asbest dat op 26 oktober 2020 was ingediend.

Veelgestelde vragen en antwoorden over het VTH stelsel

Vragen en antwoorden over de veranderingen binnen het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van omgevingsdiensten.

Natuurlijke afbraak van asbestvezels

Op de website van de Rijksoverheid is het eindrapport, na vijf jaar onderzoek door Arcadis, naar de natuurlijke afbraak van asbestvezels gepubliceerd. Het betreft een verweringsexperiment om de afbraaksnelheid van witte asbest (chrysotiel) onder verschillende omstandigheden te meten en inzicht te krijgen onder welke condities het afbraakproces optimaal verloopt en mogelijk versneld kan worden.

BZK: nieuwe wetten en wijzigingen per 1 januari 2022

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten en wijzigingen op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die per 1 januari 2022 in werking treden.

Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brand

De publicatie Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brand biedt een kader waarmee ruimtelijk relevante brandveiligheidsrisico's al in een vroeg stadium van de totstandkoming van een omgevingsplan kunnen worden meegewogen. De publicatie kan veiligheidsregio's helpen bij hun adviezen over omgevingsplannen aan het bevoegd gezag.

Wat doet het Bouw- en Woningtoezicht eigenlijk?

Wat doen jullie nu eigenlijk. Of waar houdt het Bouw- en Woningtoezicht zich nu eigenlijk allemaal mee bezig. Zo maar een paar vragen die ik wel eens krijg als ik het over mijn werk heb. En een beetje cynisch wordt er wel eens gezegd, dat is toch die afdeling die de bouwvergunningen afstempelt.

Nieuwsbrief 22 december 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Wkb en innovaties

Al jaren wordt er gesteggeld over voor- en nadelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Gaat die wel werken, wordt het er echt wel beter door en wat gaat dat niet allemaal kosten?

Finale afweging Wkb voorzien in maart 2022

Gemeenten, kwaliteitsborgers en professionele opdrachtgevers zien geen onoverkomelijke bezwaren tegen inwerkingtreding van de Wkb per 1 juli 2022. Alle partijen in de monitoringgroep adviseren echter om over de invoering nu nog geen definitief besluit te nemen en de finale afweging te maken in maart 2022.

De Rotterdamse Bebouwingscommissie: 80 jaar samen stadmaken

Al meer dan 80 jaar, vanaf de wederopbouw na de oorlog tot aan vandaag, heeft de Bebouwingscommissie invloed op de ontwikkeling van Rotterdam. De afwegingen die de commissie heeft gemaakt hebben de stad mede gevormd

Kamerbrief over inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de stand van zaken van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Zijn uw kantooreigenaren al op de hoogte van het energielabel C ? Tijd voor actie.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. De ODRA Heeft alle kantooreigenaren binnen haar regio al een brief gestuurd, dat zij nog 1 jaar de tijd hebben om tot actie over te gaan.

Een muzikale decembergroet namens de Vereniging BWT van onze collega's uit Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein viert dit jaar hun 50-jarig bestaan. Ze hebben een ‘huisband’ met collega’s van bouwen en ruimtelijke ontwikkeling, die graag speelt bij gelegenheden als deze. Sinds coronatijd komt dat er niet van, maar ze zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Met dit kerstnummer wensen wij u namens de Vereniging BWT Nederland en de gemeente Nieuwgein fijne feestdagen en een gezond 2022 !

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 9 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 9 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Omgevingswet koerst aan op 1 juli 2022

Minister Ollongren, VNG, IPO en Unie van Waterschappen blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Steeds meer overheden zijn aangesloten op het DSO, ze oefenen met het stelsel en regelen hun eigen processen in. De bestuurlijke partners hebben de minister tijdens het Bestuurlijk Overleg van 8 december opgeroepen het ontwerp van het Koninklijk Besluit, met de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022, op korte termijn aan het parlement aan te bieden.

Veel gebouwen voldoen niet aan minimumeisen voor ventilatie

Veel gebouwen in Nederland voldoen niet aan de ventilatie-eisen die het Bouwbesluit stelt. Techniek Nederland vindt daarom dat de ventilatievoorzieningen van met name horeca-gebouwen, concertzalen en nachtclubs zo snel mogelijk moeten worden gecontroleerd. De installatiekoepel reageert daarmee op het RIVM-rapport dat gisteren is verschenen. Uit het rapport blijkt dat goede ventilatie het aantal coronabesmettingen flink kan beperken

Kamerbrief voortgang inventarisatie brandveiligheid gevels

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de inventarisatie door gemeenten van de brandveiligheid van gevels.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 14 december 2021

Inhoud Terugblik Inspiratiedag Winnaars Aandeslag-Trofee: Gemeente Hengelo! Omgevingswet koerst aan op 1 juli 2022 Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet Natura 2000-besluiten op de oefenomgeving beschikbaar Maandelijkse update november Nieuwe conceptversie Zaaktypecatalogus Omgevingswet Gepland onderhoud december 2021 Omgevingsvisie, het instrument om opgaven op te pakken Catalogus Omgevingswet: informatie bij elkaar Roeien met nieuwe riemen Agenda online bijeenkomsten

DSO-experts: uitstel Omgevingswet onvermijdelijk

De Eerste Kamer liet zich vorige week bijpraten over de technische stand van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Conclusie: de meeste experts vinden het onverantwoord om op 1 juli 2022 van start te gaan

Nieuwe editie Essentiele Controlepunten Brandveiligheid te downloaden

Casper van Coenen van de gemeente Utrecht en Wim Hamelink Vice Voorzitter van een VvE lanceren de editie 2022 van de Essentiele Controlepunten Brandveiligheid en vertellen waarom het boekje heel nuttig kan zijn voor eigenlijk iedere betrokkene bij het gebouw, van gemeente tot eigenaar en van aannemer tot brandweer.

Verduurzamen kantoren

Volgens het Bouwbesluit 2012 moeten kantoorgebouwen in Nederland per 1 januari 2023 minimaal voldoen aan energielabel C, met uitzondering van kleine kantoren en monumenten, anders mag het gebouw daarna niet meer als kantoor gebruikt worden. Voldoet uw gebouw hieraan? Met nog ruim een jaar te gaan is nu het moment om strategische keuzes te maken.

Kamerbrief voortgang aanpassingen asbeststelsel

Op 26 november jl. heeft staatssecretaris Wiersma van het ministerie van SZW de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de aanpassingen in het asbeststelsel.

Vluchtveiligheid van woongebouwen

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Brandweeracademie van het IFV onderzoek gedaan naar de vluchtveiligheid van bestaande woongebouwen. Hiervoor zijn 32 woongebouwen bezocht en geïnspecteerd op vluchtveiligheid. Het onderzoek geeft een schets van de praktijk van het vluchten uit woongebouwen. Het ministerie van BZK betrekt dit onderzoek bij de kabinetsreactie op het rapport over de flatbrand in Arnhem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (juli 2021).

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit december 2021

Dit is alweer de laatste editie van de Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit van het jaar. Sinds onze vorige nieuwsbrief in oktober jl. is er weer veel op het terrein van Bouwen en Energie te melden. We wensen iedereen dan ook veel leesplezier en heel fijne en gezonde feestdagen.

Voortgangsbrief asbest

Op 1 december jl. heeft staatssecretaris van Wyenberg van het ministerie van IenW de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het saneren van de resterende asbestdaken in Nederland.

Maandelijkse update november 2021

We informeren u via een maandelijkse update over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet. De Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet neemt u elke maand mee in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Nieuwsbrief 6 december 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Informatie en downloads ‘Essentiële controlepunten checklist editie 2022’ & ‘Whitepaper’

De afgelopen jaren heeft BBN geconstateerd dat in de dagelijkse praktijk bouwkundige situaties en constructies akkoord werden bevonden terwijl deze niet aan de eisen en regels voldeden.

Consumentendossier

NPR 8092 is een document met richtlijnen voor alle informatie en aspecten die relevant zijn voor realisatie van het doel van het consumentendossier

Diverse onderdelen stelsel EPG geactualiseerd

Vanaf begin 2022 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Na een gewenningsperiode van vijf maanden is het voornemen om de onderdelen op 1 juni 2022 wettelijk in werking te laten treden.