Nieuws februari 2021

Nieuwe release Omgevingsloket online

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.16.3). Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen: Oefenomgeving: donderdag 18 maart 2021 (inr.omgevingsloket.nl) Productie-omgeving: zaterdag 10 april 2021 (omgevingsloket.nl) Omgevingsloket online is op de genoemde dagen niet beschikbaar.

Unieke Object Identificatie: eerste resultaten

Tussen november 2020 en mei 2021 onderzoekt Geonovum het ontwerp van een Unieke Object Identificatie (UOI) in relatie tot standaarden in de bouw- en geo-sector en ontwikkelingen rond objectidentificatie in de fysieke leefomgeving. De voorlopige resultaten lijken erop te wijzen dat de verschillende ontwikkelingen elkaar niet in de weg zitten en elkaar juist kunnen gaan versterken.

11 maart: Consultatie Integraal Financieel Beeld

De afgelopen maanden is samen met de interbestuurlijke partners gewerkt aan onderzoeken over de financiële effecten van de Omgevingswet, die hebben geleid tot het integraal financieel beeld. Op 11 maart start de consultatie voor gemeenten op het Integraal Financieel Beeld voor de Omgevingswet

Kamerbrief reactie VNG op ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren geeft een reactie op de vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met betrekking tot het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Gemeenten positief over pilot verhuurdervergunning

De verhuurdervergunning is een goede manier om malafide verhuurders aan te kunnen pakken. Dat blijkt uit een pilot rond de aanpak van goed verhuurderschap. De afgelopen twee jaar namen gemeenten en belanghebbende organisaties deel aan de aanpak goed verhuurderschap. Daarbinnen werd een aantal pilots gedaan met een verhuurdervergunning. Gemeenten zijn tevreden met de geboekte resultaten en willen graag een landelijke grondslag. Minister Ollongren werkt daarom aan een nieuw wetsvoorstel

Publicatie concepttoetsings- en toelatingskader instrumenten voor kwaliteitsborging

In aanloop naar een formele toetsing en toelating van instrumenten tot het stelsel van kwaliteitsborging publiceert de TloKB het “concepttoetsings- en toelatingskader instrumenten voor kwaliteitsborging bouw” (Toetsings- en toelatingskader kwaliteitsborging). Aan de hand van dit concepttoetsingskader zal de TloKB i.o. instrumenten informeel toetsen in voorbereiding op de formele toetsing en toelating.

Nieuwste versie ontwerpbesluit kwaliteitsborging openbaar

Op 28 januari jl. heeft de Eerste Kamer de minister van BZK gevraagd om toezending van de nieuwste versie van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging en een stand van zaken met betrekking tot de proefprojecten.

Kengetallen ambtelijke inzet opstellen bestemmingsplannen i.r.t. het Omgevingsplan

Als vereniging BWT krijgen wij regelmatig vragen over de beschikbaarheid van normuren voor bepaalde producten. Zo kregen wij onlangs de vraag van een gemeente of wij beschikken over kengetallen over de benodigde capaciteit voor het opstellen van eenvoudige, normale en complexe bestemmingsplannen. Dit om ook te kunnen begroten wat de inspanning gaat kosten richting een gemeentedekkend Omgevingsplan. Wij als vereniging beschikken niet over deze gegevens, maar mocht er een gemeente zijn die hierover wel beschikt, dan zouden wij deze graag (anoniem) ontvangen

Rook is doorgaans groter gevaar dan de brand zelf

Dat brandveiligheid niet alleen betrekking heeft op brand is misschien een open deur. Ook dat er meer slachtoffers vallen door rook dan door vuur is oud nieuws. Maar gelukkig komt er steeds meer aandacht voor een essentieel veiligheidskenmerk: het tegengaan van rookverspreiding door bouwkundige scheidingsconstructies, ook wel rookwerendheid genoemd

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 1 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 1 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwe versie Richtlijn beoordeling brandwerendheid bestaande puiconstructies

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de ‘Richtlijn voor beoordeling mate van brandwerendheid bestaande puiconstructies’. Met deze richtlijn reikt het Rijksvastgoedbedrijf een pragmatisch instrument aan voor het vaststellen van de kwaliteit van bestaande puiconstructies binnen de context van brandveiligheid.

Demo-omgeving Omgevingsloket niet beschikbaar 1 tot en met 5 maart

De installatie van de nieuwe versie (PI-16) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de demo-omgeving staat gepland op 1 maart 2021. Hierdoor is het Omgevingsloket in ieder geval niet beschikbaar van maandag 1 maart tot en met vrijdag 5 maart 2021.

NEN organiseert webinar ‘Daglicht: factoren voor gezondheid

Nu we steeds meer binnen zitten is het belangrijker dan ooit om voldoende daglicht in onze gebouwen te krijgen. Op 11 maart 2021 organiseert NEN samen met NSVV en Dutch Daylight een kosteloos webinar waarin wordt toegelicht waarom daglicht zo belangrijk is en hoe de nieuwe bepalingsmethode werkt.

Nieuwste versie Omgevingsloket en DSO nu beschikbaar op oefenomgeving

Vanaf nu kunnen overheden oefenen met de nieuwste versie van het Omgevingsloket en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De installatie van de nieuwste versie (PI-16) op de oefenomgeving (pre-productie) is afgerond. Nieuwe en verbeterde functionaliteiten zijn nu beschikbaar. Overheden kunnen ermee oefenen. Softwareleveranciers kunnen de nieuwe functionaliteiten inbouwen in hun systemen. We hebben de belangrijkste nieuwe onderdelen voor u op een rij gezet.

Nieuwsbrief 'DSO special'

Inhoud: De nieuwste versie van het Omgevingsloket en DSO is beschikbaar op de oefenomgeving Vragen? Kom naar het wekelijkse spreekuur over DSO Aan de slag in de Werkplaats Implementatie Omgevingswet DSO in één oogopslag is vernieuwd (pdf) Dinsdag 2 maart: Demonstratie DSO en Omgevingsloket Releasedocumenten PI-16 Nieuw op de website

Webinar Platform Monumententoezicht ‘Toezicht en verduurzaming monumenten’

Aan de orde komen de positie van de gemeente (bevorderen verduurzaming; behoud erfgoedwaarden), de juridische aspecten van toezicht op beide onderwerpen (nu en na inwerkingtreden van de Omgevingswet) en ervaringen met verduurzamen in de praktijk. Wat kan of moet de toezichthouder doen als hij schade aan het monument verwacht door bijvoorbeeld onjuiste uitvoering van een bepaalde maatregel ter vermindering van het energieverbruik

Nieuwsbrief 17 februari 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Consultatie Abeidsomstandighedenbesluit i.v.m. asbest

Op 9 februari 2021 is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m modernisering asbeststelsel alsmede enkele technische wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. De consultatie loopt tot 23 maart 2021.

Het veilig houden van asbestdakensanering

Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 10 februari de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd naar aanleiding van vragen over het veilig houden van asbestdakensanering.

Asbest in cosmetische producten

Op 8 februari 2021 heeft minister Van Ark de Tweede Kamer geïnformeerd naar aanleiding van een ingediende motie over asbest in cosmetische producten.

MPG: buigen of barsten?

Juni 2016 bracht de SER het rapport uit ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’. Nu, bijna vijf jaar later, schrijft de SER-reflectiegroep in een brief aan staatssecretaris Stientje Van Veldhoven: “Voor de versnellingsfase zijn de huidige overheidssturing, de organisatievorm, het uitvoeringsprogramma, de beschikbare middelen en globale doelen te vrijblijvend en ontoereikend”.

Is gelijkwaardigheid door zelfsluitende woningdeuren vervallen?

Op 1 juli 2020 is het Bouwbesluit 2012 gewijzigd. Een van de belangrijke veranderingen voor nieuwbouw is de eis voor zelfsluitende woningdeuren in wanden waarvoor een WDBDO-eis geldt. Hoewel deze eis voorheen niet gold, werden zelfsluitende deuren dikwijls al als gelijkwaardige maatregel gehanteerd voor het vluchten langs andere woningen (deuren). Nu is de vraag: is de zelfsluitende woningdeur sinds 1 juli niet meer gelijkwaardig? Mirre Veerman gaat in op de achtergrond van de wijziging en schetst wat wel als gelijkwaardig kan gelden in de optiek van Royal HaskoningDHV.

Aanbieding maandoverzicht januari aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de maandrapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet over januari 2021 en een rapport over de toegankelijkheid van het Omgevingsloket. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Duidelijker aansturing digiGO

Programmalijnen DSGO en ‘Leren en Veranderen’ voortaan basis voor digitalisering De aansturing van digiGO krijgt een duidelijkere focus. Voortaan volgt dit digitaliseringsprogramma twee hoofdlijnen: DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving)’ en ‘Leren & Veranderen'. Daarbinnen krijgen alle ingediende versnellingsprojecten een plek krijgen

Wkb: wanneer ben je aansprakelijk voor bouwfouten?

‘Als er fouten worden gemaakt, moet geregeld zijn dat de aannemer daarvan ook de gevolgen ondervindt. Hij moet het daadwerkelijk in zijn portemonnee voelen’, aldus voormalig PvdA kamerlid Albert de Vries in 2016 over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Voor architecten, adviseurs, inspecteurs, aannemers en gemeentelijk toezichthouders heeft ERM een speciale website gemaakt over de technische en uitvoeringsaspecten van het verduurzamen van monumenten: www.verduurzamingsrichtlijnen.nl. De site beschrijft niet zozeer de kansen of ambities voor verduurzaming, maar vooral de onderwerpen waar je tegen aanloopt als je de daad bij het woord voegt (ontwerp en realisatie). Verduurzaming is inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van het onderhouden en restaureren van monumenten. Verduurzaming is daarom opgenomen in allerlei uitvoeringsrichtlijnen van ERM. De site zet die informatie overzichtelijk bij elkaar en voegt extra informatie toe.

Informatie NTA 8800 RVO

Vanaf de inwerkingtreding van de NTA 8800, 1 januari 2021, is er een overgangsregeling voor energieadviseurs. Deze regeling wordt verruimd! Dit maakt het voor energieadviseurs, die nog niet het bewijs van vakbekwaamheid hebben, maar wel aantoonbaar in staat zijn de opname van de energieprestatie te doen (d.w.z. dat ze alle examenmodules hebben behaald met uitzondering van de software-module), mogelijk om naast het opnemen van gebouwen ook de energieprestatie te registreren. Dit geldt zowel voor energielabels als voor BENG-berekeningen. De overgangsregeling geldt tot 1 juli 2021.

Eerste en Tweede Kamer verklaren ontwerp-KB Omgevingswet niet controversieel

De Eerste Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wet, 1 januari 2022, niet controversieel verklaard. Ook de Tweede Kamer heeft het ontwerp-KB niet controversieel verklaard. Er is een debat aangevraagd om nog deze week over het ontwerp-KB te stemmen in de Tweede Kamer

Top 5 bouwfouten bij realisatie brandscheidingen

Op papier voldoen de technische uitwerkingen op bouwkundige tekeningen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Maar in de uitvoeringsfase worden de brand- en rookscheidingen vaak niet juist aangebracht. De oorzaak hiervan kan in de ontwerpfase, de voorbereidingsfase of de uitvoeringsfase liggen. Ilse van den Berg, adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs maakte een Top 5 van de meest voorkomende fouten.

Kamerbrief bij KMPG-rapport over de invoeringskosten van de Omgevingswet “Onderzoek transitiekosten Omgevingswet”

Minister Ollongren biedt de Tweede Kamer het KMPG-rapport over de invoeringskosten van de Omgevingswet “Onderzoek transitiekosten Omgevingswet” aan

Let op! Er komt gevaarlijk weer aan met een reële kans op instortingsgevaar door een combinatie van wateraccumulatie en sneeuwval!

n 2005. Ja al zo lang geleden, werd Nederland verrast door een plotselinge hevige sneeuwval na een natte periode zonder vorst. Ondanks een pak sneeuw die minder hoog was dan de in onze regels mee te rekenen te houden dikte stortten er toen een heel aantal gebouwen in Nederland in. Met het voorspelde weer kan dit zo maar weer gebeuren. Wees dan ook gewaarschuwd en neem tijdig maatregelen!

Studenten bouwen toren zonder schroeven, spijkers of lijm

In de voormalige spoorzone van Delft verrijst een bijzonder object: een tijdelijke, circulaire uitkijktoren, bijna volledig gemaakt van hout. De toren is ontworpen en wordt gebouwd door studenten Edmund Thomas Green en Ludvig Sundberg, die eind 2019 een ontwerpwedstrijd wonnen van studievereniging D.B.S.G. Stylos en projectorganisatie Nieuw Delft.

Eerste Kamer verklaart ontwerp-KB Omgevingswet niet controversieel, Tweede Kamer wel

De Eerste Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wet, 1 januari 2022, niet controversieel verklaard. De Tweede Kamer heeft het ontwerp-KB wel controversieel verklaard. Het is echter mogelijk dat hier opnieuw over gestemd wordt.

Fase 2: Blootstellingsonderzoek Asbestdaken

Het rapport ‘Fase 2: Blootstellingsonderzoek Asbestdaken’, opgesteld door Arcadis, is op 2 februari 2021 door staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer gestuurd.

Klimaatadaptatie in bouwprocessen

Een verkenning naar perspectieven uit de praktijk op klimaatadaptatie in (nieuw)bouwprocessen.

Kamerbrief reactie op verzoeken brand- en constructieve veiligheid gebouwen

Minister Ollongren reageert op een aantal verzoeken van de Tweede Kamer over de brandveiligheid en constructieve veiligheid van gebouwen.