Kengetallen ambtelijke inzet opstellen bestemmingsplannen i.r.t. het Omgevingsplan

Als vereniging BWT krijgen wij regelmatig vragen over de beschikbaarheid van normuren voor bepaalde producten. Zo kregen wij onlangs de vraag van een gemeente of wij beschikken over kengetallen over de benodigde capaciteit voor het opstellen van eenvoudige, normale en complexe bestemmingsplannen. Dit om ook te kunnen begroten wat de inspanning gaat kosten richting een gemeentedekkend Omgevingsplan.  Wij als vereniging beschikken niet over deze gegevens, maar mocht er een gemeente zijn die hierover wel beschikt, dan zouden wij deze graag (anoniem) ontvangen.

De gemeente heeft voor haar vraag de verschillen tussen wat zij beschrijven als een eenvoudige, normale en complexe bestemmingsplan beschreven.

Bij eenvoudige bestemmingsplannen gaat het om bestaand gebiedwaar wel normale veranderingen spelen, maar weinig of geen echte ontwikkelingen. Het plangebied kan klein of groot zijn.

Het karakter van het bestemmingsplan: Het bestemmingsplan is conserverend en eenvoudig, maar laat wel natuurlijke veranderingen en ontwikkelingen toe. Er is nagenoeg geen nieuw beleid nodig om bestemmingsplan te kunnen maken. In plaats van een bestemmingsplan zou hier ook gekozen kunnen worden voor een beheersverordening. Maar het is verstandiger met dat instrument beheersverordening nog even te wachten, totdat de juridische aspecten en het precieze toepassingbereik meer uit de verf zijn gekomen.

De aanpak is eenvoudig, met één formele planfase vóór de vaststelling: ontwerp. Eventueel mogelijkheid van informatie- of inloopbijeenkomst bij voorbereiding van het ontwerp. Alleen op het ontwerp kunnen zienswijzen worden ingediend. Bij keuze voor beheersverordening zijn geen zienswijzen mogelijk.

Doorlooptijd: ong. 1,5 jaar.

Bij normale bestemmingsplannen gaat het om een gebied met een mix van bestaande situatie en nieuwe ontwikkelingen. Een gebied met dynamiek en verandering. Het plangebied kan klein of groot zijn.

Het karakter van het bestemmingsplan: Het bestemmingsplan regelt de bestaande situatie en de natuurlijke ontwikkelingen daarin, maar laat daarnaast ook behoorlijke veranderingen of nieuwe projecten toe. Bestaand ruimtelijk beleid is grotendeels geschikt om bestemmingsplan op te baseren.

Het betreft een normale aanpak met twee formele planfasen vóór de vaststelling: voorontwerp en ontwerp. Op het voorontwerp is inspraak mogelijk en op het ontwerp kunnen zienswijzen worden ingediend.

Doorlooptijd: ong. 2 jaar.

Bij complexe bestemmingsplannen gaat voor het gebied nieuw beleid gelden met aanzienlijke gevolgen of worden grote veranderingen beoogd. Dus kenmerk is een grote verandering of hoge dynamiek. Plangebied kan verder groter of kleiner zijn en mix bevatten van bestaande situatie en nieuwe ontwikkeling.

Het karakter van het bestemmingsplan: Het bestemmingsplan regelt vooral de nieuw beoogde situatie en geeft aan hoe de bestaande situatie daarin wordt ingepast. Er is grote behoefte aan nieuw ruimtelijk beleid om bestemmingsplan op te kunnen baseren. Het nieuwe beleid wordt vóóraf opgesteld en ter discussie gesteld en daarna wordt het bestemmingplan gemaakt.

Het betreft een zware aanpak met drie planfasen vóór de vaststelling: nieuw beleid, voorontwerp en ontwerp. Hoofdlijnen van nieuw beleid zijn onderwerp van overleg met belangenorganisaties, op het voorontwerp is inspraak mogelijk en op ontwerp bestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend.

Als het nieuwe beleid zelf onderwerp is van een ruimtelijk plan (zoals een structuurvisie) dan is daar in de regel ook inspraak op mogelijk.

Doorlooptijd: ong. 2,5 jaar.

De vraag van de gemeente is of er gemeenten zijn die hiervoor kengetallen hebben met een bedrag en/of ambtelijke capaciteit die hiervoor nodig is. Indien u ons als vereniging kunt voorzien van deze kengetallen zullen wij deze gegevens verwerken in een overzicht. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in het gemiddeld aantal uren dat een RO-beleidsmedewerker (planoloog/casemanager) dient te ramen voor het begeleiden van de respectievelijk eenvoudige, normale of complexe bestemmingsplanprocedures. De gegevens mogen anoniem worden aangeleverd, en dan gebruiken wij uitsluitend het inwonertal als referentie naar de aangeleverde data.

Alvast onze hartelijke dank voor uw hulp.

Bron: Vereniging BWT Nederland 22-02-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsplan