Nieuws maart 2021

Stappenplan Ruimtelijk ordenen met omgevingsveiligheid

Stappenplan dat is ontwikkeld in het kader van de IOV-bijscholing omgevingsveiligheid omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers. LET OP: het betreft een interactieve PDF, het interactieve gedeelte werkt het beste als je de PDF opent in een PDF-viewer.

Informatieblad duurzaam gebruik van daken - Zon op daken en groen of groen-blauwe daken

Informatie over de juridische aspecten van duurzaam gebruik van daken, zoals het plaatsen van zonnecollectoren en zonnepanelen en het aanleggen van een groen of groen-blauw dak.

Factsheet; De knip binnen de bouwactiviteit

Wico Ankersmit van de Vereniging BWT Nederland heeft voor de VNG een factsheet geschreven over de knip binnen de bouwactiviteit

Grenfell Inquiry; een lezenswaardig document in 10 hoofdstukken

Gert-Jan van Leeuwen heeft zich na de verwoestende brand in de Grenfell toren in London verdiept in deze ramp, en heeft nauwlettend al het nieuws over het onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen bijgehouden. In 10 artikelen die in de afgelopen twee jaar in Bouwkwaliteit in de praktijk zijn gepubliceerd heeft hij er in totaal een prachtig document van gemaakt met 10 hoofdstukken. In dit artikel zijn deze 10 hoofdstukken bij elkaar gebracht zodat het hele verhaal als geheel kan worden gelezen.

VEH: ernstige zorgen over nieuwe bouwwetgeving

Het is nog niet aangetoond dat nieuwe wetgeving voor de kwaliteit van nieuwbouwwoningen op 1 januari 2022 verantwoord kan worden ingevoerd, vindt Vereniging Eigen Huis. Als dit bewijs niet snel komt, moet de wet worden opgeschort. Deze oproep doet de vereniging in een besloten hoorzitting aan leden van de Eerste Kamer.

Beantwoording Kamervragen over de funderingsproblematiek

Minister Ollongren beantwoordt vragen van de Kamerleden Koerhuis, Lodders, Remco Dijkstra en Aukje de Vries (allen VVD) over de funderingsproblematiek.

‘Maak groene renovatie topprioriteit in de komende regeerperiode’

Kom met een nationaal uitvoeringsprogramma om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Maak tempo door eerst vooral in te zetten op isolatie en rendabele vormen van decentrale opwekking. Die oproep doet een brede coalitie van marktpartijen, belangenorganisaties en NGO’s vandaag aan de politiek in aanloop naar het Regeerakkoord. Het manifest werd overhandigd aan een delegatie van Tweede-Kamerleden tijdens een gespreksbijeenkomst in Den Haag.

Geluidseisen warmtepompen en airco’s worden aangescherpt

Per 1 april 2021 worden nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen en wordt de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd.

Aan de slag met de omgevingswet 24 maart 2021

Inhoud: Eerste werkplaatsen Implementatie gestart Online bijeenkomst bevindingen VNG werkplaatsen DSO-keten Nieuwe casussen op de demo-omgeving van het Omgevingsloket Deze toepasbare en juridische regels zijn beschikbaar op de oefenomgeving DSO Integrale afweging gaat samen met sectorale toetsing De Omgevingsdialoog; de kracht van echt samenwerken Brabantse waterschappen bereiden zich voor op de Omgevingswet met tijdelijke vergunningchecker Agenda virtuele sessies Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Elk dak een waarde en zonpotentie

Wat zijn de mogelijkheden voor meer zonnepanelen op het historische dakenlandschap van Amersfoort? Met deze vraag maakte de gemeente Amersfoort eerst een waardenkaart voor de daken. Daarop droeg de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij aan het vertalen van die waarden naar een zonnepanelenkaart. Doel ervan is om burgers en gemeenteraad te helpen een afweging te maken tussen behoud van de monumentale waarde van het dakenlandschap, en de mate waarin eigenaren hun binnenstadpand toch kunnen verduurzamen met zonnepanelen.

Handreiking Advies Veilige PV-systemen

"Met zonnepanelen op het dak wordt een extra kans op brand geïntroduceerd. Als je dat doet zonder extra veiligheidsmaatregelen te nemen, kan een brand snel escaleren. In de handreiking adviseren we hoe de risico's bij aanleg en gebruik van zonnepanelen zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Ook geven we handvatten aan de brandweer om bij een incident veilig en snel te kunnen handelen" vertelt Machteld Lamers, projectleider Energietransitie Amsterdam-Amstelland, over de Handreiking Advies Veilige PV-systemen.

Omgevingsloket online niet beschikbaar op 10 april 2021

Omgevingsloket online (omgevingsloket.nl) is zaterdag 10 april 2021 de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

Nieuwsbrief 22 maart 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

De BWT app: delen van ervaringen om kwaliteit en professionaliteit in het bouw- en woningtoezicht te verbetere

De BWT app: kennis en ervaringen delen over het bouw- en woningtoezicht. Deze app is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders, handhavers, juristen en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met Bouw- en woningtoezicht. De Vereniging BWT Nederland vindt het belangrijk dat de ambtenaren die elkaar in deze tijden toch al weinig in levende lijve zien, hun vragen kunnen stellen aan collega’s in het land.

Beantwoording Kamervragen over stijgende kosten nieuwbouw door BENG-eisen

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Kosten nieuwbouw stijgen met 16 procent door BENG-eisen’. BENG staat voor: bijna-energieneutrale gebouwen.

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Standaard voor woningisolatie

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van BZK de standaard voor woningenisolatie gepresenteerd. Deze standaard geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te kunnen worden. De standaard vloeit voort uit het Klimaatakkoord en is opgesteld door een commissie met een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen, zoals de VNG, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Woonbond.

Mailing Omgevingsloket online 19 maart 2021

Inhoud: Van ‘oud’ (OLO) naar ‘nieuw’ (DSO) Oefenomgeving is weer beschikbaar

Provero Congres 2021

Digitale aspecten in het Omgevingsrecht staan centraal bij Provero en dat geeft ruimte aan een keur van onderwerpen tijdens het online Provero Congres. Op donderdag 27 mei 2021 a.s. organiseren wij de tweede, online editie van het Provero Congres. We hadden zo gehoopt elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten, maar helaas gaat dit nog niet lukken. Hoe dan ook, kunt u weer rekenen op interessante, boeiende en inspirerende lezingen!

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie maart 2021

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

Aanbiedingsbrief bij Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Minister Ollongren biedt de Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan. Het zijn afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Rijk om elkaar in de uitvoering in de fysieke leefomgeving te versterken.

Consultatie Integraal Financieel Beeld gestart: denkt u mee?

De uitkomsten van het Integraal Financieel Beeld, de verwachte invoeringskosten en structurele effecten van de Omgevingswet, toetsen wij graag met de gemeentelijke praktijk. De consultatie voor het Integraal Financieel Beeld is gestart. Wilt u meedoen aan de consultatie?

Praat mee over de Wkb!

Stel uw vraag tijdens de lunchsessies over de Wkb Wat houdt de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) in? Wat is en doet een kwaliteitsborger? Wat verandert er voor ons als bedrijf of gemeente? Een greep uit de vragen die op dit moment, driekwart jaar voor het in werking treden van de Wkb (per 1 januari 2022 is het zover), leven.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 2 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 2 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 18 maart

De oefenomgeving van Omgevingsloket online (inr.omgevingsloket.nl) is donderdag 18 maart 2021 de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

Kamerbrief Integraal Financieel Beeld stelselherziening Omgevingswet

Minister Ollongren informeert de Eerste en Tweede Kamer over het Integraal Financieel Beeld van de stelselherziening Omgevingswet en de onderliggende deelonderzoeken.

Duurzaam veilig? Hoe dan!

Zonnepanelen op het dak, accu’s van e-bikes, laadpalen in parkeergarages. De lijst aan nieuwe, vaak duurzame ontwikkelingen is eindeloos. Daar komen echter ook nieuwe risico’s bij kijken. Reden voor het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland om de handen ineen te slaan en een gezamenlijk Position Paper ‘Duurzaam veilig’ uit te brengen.

Milieuprestatie voor gebouwen wordt 1 juli 2021 aangescherpt

Met ingang 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). Hierdoor moeten bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De wettelijke eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de norm uiterlijk in 2030 te halveren (van 1,0 naar 0,5 te brengen). Onderzocht wordt ook hoe de wettelijke eisen verbreed kunnen worden van nieuwbouw naar renovaties en naar andere gebruiksfuncties dan alleen wonen

Bouwen in en met de buurt

Een goede relatie met uw buren en rekening houden met elkaar zorgt voor een fijne leefomgeving en verhoogt uw woon- en leefplezier. Daarom is het belangrijk dat er bij bouwwerkzaamheden in de wijk of straat een goede verstandhouding is en blijft. Dit zorgt voor begrip voor elkaars situatie en voorkomt overlast, klachten en bezwaren. Lees welke middelen u kunt gebruiken om elkaar voor en tijdens de bouw te informeren over wat er gaat gebeuren. De gemeente Den Haag deelt graag de door haar ontwikkelde informatie met de leden van de Vereniging BWT Nederland.

VNG plaatst kritische kanttekeningen bij rapport VTH-stelsel

De VNG waardeert de inzet van de commissie-Van Aartsen, maar heeft tegelijkertijd een aantal kritische kanttekeningen bij haar eindrapport over het VTH-stelsel. Het rapport biedt wel aanknopingspunten om het stelsel door te ontwikkelen, zodat het voldoet aan de randvoorwaarden voor een goede uitvoering

Tweede Kamer neemt aangepaste Woningwet aan

Woningcorporaties krijgen voortaan meer mogelijkheden voor het verduurzamen van hun woningen en het verbeteren van de leefbaarheid. Ook wordt de markttoets voor drie jaar opgeschort. Daarmee wordt het voor corporaties makkelijker om huurwoningen voor het middensegment (€750 - €1000 euro) te bouwen. Dat staat in de wijziging van de Woningwet die is aangenomen door de Tweede Kamer.

Aanbieding Maandoverzicht februari 2021 - Aansluiten op Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het Maandoverzicht februari 2021- Aansluiten op Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast worden adviezen van de Raad van State over geluid, grondeigendom, natuur en bodem gestuurd.

Beantwoording Kamervragen over permanente bewoning op vakantiepark

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Wonen op een vakantiepark? Meeste Veluwse gemeenten willen daar niets van weten’.

Oefenomgeving niet beschikbaar op donderdag 18 maart 2021

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.16.3). Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen: Oefenomgeving: donderdag 18 maart 2021 (inr.omgevingsloket.nl) Productie-omgeving: zaterdag 10 april 2021 (omgevingsloket.nl)

Richtlijn constructieberekening padelkooien

Een padelkooi is een vergunningplichtig bouwwerk. In deze richtlijn zijn de constructieve uitgangspunten voor de realisatie van padelkooien opgenomen, als basis voor de beoordeling van een bouwaanvraag.

Eerste 6 gemeenten starten een werkplaats DSO-keten

Texel, Rotterdam, Dinkelland, Dronten, Drimmelen en Zoetermeer gaan in een werkplaats aan de slag om hun DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)-keten werkend te krijgen. Dronten heeft in februari als pilot de spits afgebeten, de andere 5 gemeenten starten in maart.

Wijzigingen Bouwregelgeving

Met ingang van 1 juli 2021, 1 januari 2022 en 1 juli 2022 treedt een aantal wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 in werking.

Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet maart

Inhoud: Route 2022: kwartaalupdate Hulp aanvragen bij uw demo, test of oefening Testen met de Testtoolkit DSO Participatie en de Omgevingswet: keuzes, gevolgen & effecten Agenda virtuele sessies Modellen voor duidelijke kennisgevingen omgevingsvergunning Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Nieuwsbrief 3 maart 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Leerblok Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2022 treedt tegelijk met de Omgevingswet de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet heeft grote gevolgen voor het bouwproces en het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Op dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor het toetsen van bouwplannen en ziet zij toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Straks dragen partijen in de bouw er zelf zorg voor dat ze voldoen aan de voorschriften.

Kamerbrief uitwerking roadmap inwerkingtreding Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer een brief over de uitwerking van de roadmap Route2022. In de roadmap Route2022 zijn de activiteiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld gebracht. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit Februari 2021

Gelukkig nieuwjaar wensen kan en mag niet meer eind februari. Daarbij voelt het ook ongepast gezien de hoeveelheid werk die de afgelopen twee maanden is verzet. Er is wederom niet stilgezeten bij de Directie Bouwen en Energie. In deze editie van de nieuwsbrief is te lezen wat zich de eerste twee maanden van 2021 zoal heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld de brief aan gemeenten die is verstuurd, de Climate Adaption Summit die heeft plaatsgevonden, de aanpassing van de ISDE, het Volkshuisvestingsfonds dat is opgericht, kamervragen over bouwen met hout en nog veel meer. Veel leesplezier! Brief aan gemeenten over Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving Meer geld beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen Volkshuisvestingsfonds: €450 miljoen voor verbeteren leefbaarheid en woonkwaliteit in kwetsbare gebieden Van SEEH naar ISDE Budget SEEH Vereniging van Eigenaren Internationale klimaatadaptatietop een succes Kamervragen over de bijdrage van bouwen met hout aan klimaatambities Ruim 550 miljoen verstrekt aan woningeigenaren en VVE’s via Warmtefonds Twee nieuwe rapporten over klimaatadaptieve maatregelen Handreiking stikstofvrij bouwen voor gemeenten Aanpassing Milieulijst voor vermindering stikstofuitstoot

Mailing Omgevingsloket online 26 februari 2021

Inhoud: Nieuwe release Omgevingsloket online Van 'oud' (OLO) naar 'nieuw' (DSO)