Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie maart 2021

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

Bekijk het programma van de NOVI-conferentie

Woensdag 31 maart vindt de eerste NOVI-conferentie plaats. Het volledige programma met alle tijdstippen staat inmiddels op onze website. Zowel in een blokkenschema als in lijstvorm. U kunt kiezen uit ruim vijftig sessies, variërend van talkshows, webinars, interactieve sessies en meet and greets.

De conferentie opent met de talkshow ‘Van visie naar uitvoering’. Minister Kajsa Ollongren (BZK) en bestuurders Rogier van der Sande (Unie van Waterschappen)Mario Jacobs (VNG) en Huib van Essen (IPO) worden door dagvoorzitter Ruben Maes bevraagt over de actuele stand van zaken van de NOVI, wat er goed en minder goed gaat en wat er volgens hun nodig is om van visie naar uitvoering van de NOVI te komen. Daarbij schakelt hij ook over naar reporters in het land die de bewindslieden enkele prikkelende vragen voorleggen. Nieuwsgierig naar de rest van het programma? Het volledige programma vindt u hier.

Peter Veenstra: Een toekomst waar je zin in hebt

In de ruimtelijke ordening moeten we het hebben over wat we gaat dóen, zegt landschapsarchitect Peter Veenstra. Wegblijven van abstractie.

Het motto van de eerste NOVI-conferentie – van visie naar uitvoering – is dan ook koren op zijn molen. Op 31 maart neemt hij ons mee naar Flevoland, Groningen en Madrid en laat zien hoe innovatief denken kan bijdragen aan een fraaier en toekomstgericht (Nederlands) landschap.

Lees hier zijn praktijkvoorbeeld over de NOVI

NOVI Samenwerkingsafspraken voor gezamenlijke uitvoering

De laatste tijd klinkt de roep om regie op verschillende ruimtelijke opgaven steeds luider. Dat is waar decentrale overheden en het Rijk antwoord op geven in de Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Er wordt uitgelegd wat we verstaan onder regie en gelijkwaardig partnerschap. Op 3 maart ondertekenden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en minister Ollongren namens het Rijk de Samenwerkingsafspraken NOVI. Met de ondertekening onderschrijven de overheden de ambities en principes uit de NOVI en spreken ze af deze gezamenlijk – als één overheid – uit te voeren. De ondertekende versie van de Samenwerkingsafspraken vindt u hier. 

Tijdens de NOVI-conferentie gaan Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, Rogier van der Sande, Mario Jacobs en Huib van Essen in gesprek over de stand van zaken van de NOVI en hun blik op de toekomst.

Definitieve status voor 3 NOVI-gebieden

Op 18 februari heeft de minister van Binnenlandse Zaken, mede namens andere ministers, De Peel, Het Groene Hart, en Zuid-Limburg definitief als NOVI-gebied aangewezen. Dat betekent langjarige betrokkenheid van meerdere ministeries om samen met de regio’s de grote opgaven in dit gebied aan te pakken. In de Peel gaat het om het terugbrengen van schadelijke uitstoot door de veehouderij. Het Groene Hart worstelt met de gevolgen van bodemdaling. Zuid-Limburg kan met de status als NOVI-gebied inzetten op intensievere samenwerking met de Belgische en Duitse grensregio’s.

Er zijn nog 5 gebieden in Nederland met de status ‘voorlopig’, NOVI-gebied. Tijdens de NOVI-conferentie praten we u bij over de status, aanpak en voortgang binnen de NOVI-gebieden. Hier leest u meer over de NOVI-gebieden.

Leestip: Ecologische woonzones

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Platform31 een inventariserende studie uitgevoerd naar lopende, bestaande en voorgenomen ecologische wooninitiatieven in Nederland. Het aantal ecologische woonzones in Nederland is vooralsnog beperkt. Toch lijkt de beweging richting een brede benadering van duurzame bouw voorzichtig ingezet te zijn. Gezien de grote uitdagingen waar Nederland voor staat (o.a. woningbouwopgave, klimaatadaptatie, stikstofreductie e.d.) vraagt dit om verandering van de hele bouwketen.

Lees hier meer

Volg ons op Twitter en LinkedIn

Het NOVI team is ook actief op Twitter en LinkedIn. Wilt u altijd op de hoogte zijn van wat er speelt rondom de uitvoering van de NOVI en laatste ontwikkelingen ten aanzien van de inrichting van Nederland? En geïnspireerd worden door goede (en minder goede) voorbeelden uit de praktijk? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Via www.denationaleomgevingsvisie.nl blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.

Bron: Nationale Omgevingsvisie 18-03-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie