Nieuws april 2021

Nieuwe versie bruidsschat: update 30 april 2021

Sinds 12 april 2021 krijgen alle gemeenten en waterschappen een nieuwe versie van de bruidsschat. Deze plaatsen we stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit zal tot begin mei duren. We brengen u wekelijks op de hoogte van de voortgang.

Praktijkonderzoek invoeringskosten Omgevingswet, doet u mee?

De VNG start een praktijkonderzoek naar de invoeringskosten van de Omgevingswet bij gemeenten. Het onderzoek richt zich op de daadwerkelijk gemaakte invoeringskosten bij gemeenten tot nu toe om te bepalen of de Omgevingswet budgetneutraal ingevoerd kan worden.

Financiën Omgevingswet: consultatie en opvolging motie

De uitkomsten van de gemeentelijke consultatie over het Integraal Financieel Beeld zijn bekend. Uit de consulatie blijkt dat budgetneutrale invoering binnen 10 jaar onhaalbaar wordt geacht. Meer dan 100 gemeenten, een aantal omgevingsdiensten en een veiligheidsregio namen deel aan de consultatie.

Stelt het bouwbesluit adequate brandveiligheidseisen?

De Tweede Kamer heeft op 20 april de motie van de leden Beckerman en Bormet aangenomen. In deze motie verzoekt de Tweede Kamer de regering om te bezien of het bouwbesluit toevoeging nodig heeft om te voldoen aan adequate brandveiligheidseisen met name voor hoogbouw. De vraag is of het bouwbesluit is toegerust op het gebruik van nieuw of hernieuwd bouwmateriaal zoals hout.

Herzien overzicht harmonisatieafspraken inspectie brandbeveiliging

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in oktober 2020 een herzien document met harmonisatieafspraken voor de inspectie van brandbeveiliging gepubliceerd. De eerste versie van het document dateert uit 2012. Samen met de inspectie-instellingen en de deskundigenpanels VBB-systemen, BMI-OAI en RBI is de inhoud gemoderniseerd. Wat vertelt het nieuwe document ons?

Verwachte updates Omgevingsloket en DSO

De afgelopen maand is gewerkt aan de volgende versie van het Omgevingsloket en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze versie is vanaf half mei beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productie). Vanaf dat moment kunnen overheden oefenen met nieuwe en verbeterde functionaliteiten. Softwareleveranciers kunnen deze dan inbouwen in hun systemen. We hebben de verwachte nieuwe onderdelen vast voor u op een rij gezet.

Voortgangsbrief Omgevingswet april 2021 naar beide Kamers

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin concludeert ze dat er extra tijd nodig is om tot gedegen besluitvorming over de inwerkingtredingsdatum te komen. Het is belangrijk om hier samen met de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het Rijk een zorgvuldig besluit over te nemen, zodat de wet goed van start kan. Daarom is besloten om hier een tweede Bestuurlijk Overleg (BO) in mei aan te wijden.

Nieuwsbrief 26 april 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Introductiewebinar Projectteam scan en Persoonlijke scan KPCV

Samenwerking cruciaal voor Constructieve Veiligheid. Gebruik de nieuwe Online Tool van KPCV Introductie webinar op 18 mei 16.00 – 17.30

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 3 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Bestuurlijk Overleg: zorgvuldige afweging over inwerkingtreding Omgevingswet vergt vervolgoverleg

Minister Ollongren, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen voerden vandaag een Bestuurlijk Overleg (BO) over de stand van zaken van de Omgevingswet. Tijdens dit overleg bespraken ze of de wet verantwoord in werking kan treden op 1 januari 2022. Het is belangrijk om hier samen een zorgvuldig besluit over te nemen om een goede start te maken. Daarom is besloten om hier een tweede BO in mei aan te wijden.

Nieuwsbrief BWT app - april 2021

Vandaag is er een nieuwsbrief over de BWT app verspreid. Deze is naar alle deelnemers gestuurd die al in de bwt-app zitte. Deze keer is de nieuwsbrief breder is verspreid. In de nieuwsbrief staat de oproep om je aan te melden voor de BWT-app.

Gevolgen invoering Omgevingswet voor monumenten

De minister is voornemens op 1 januari 2022 de Omgevingswet in te voeren. Dit heeft ook gevolgen voor Erfgoedbeleid.

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie april 2021

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

Gezamenlijke vragen en opmerkingen vanuit de Eerste Kamer over WKB

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning heeft, naar aanleiding van het nader schriftelijk overleg van 22 februari 2021 en uw brief van 4 maart 20211 en naar aanleiding van een deskundigengesprek op 23 maart 2021 over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), gelegenheid gegeven tot het stellen van nadere vragen. De leden van de fracties van VVD, CDA, PvdA en PVV wensen graag enkele vragen te stellen. De leden van de fracties van PvdA, VVD en CDA stellen hun vragen gezamenlijk. De leden van de fracties van GroenLinks, PVV en SP sluiten zich bij deze vragen aan.

Praat mee over de Wkb!

Wat houdt de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) nu precies in? Wat is en doet een kwaliteitsborger? Wat verandert er voor ons als bedrijf of gemeente? Een greep uit de vragen die op dit moment, driekwart jaar voor het in werking treden van de Wkb (per 1 januari 2022 is het zover), leven.

Nog veel kritiek op permanente bewoning recreatieparken

De mogelijkheden voor permanente bewoning in recreatieparken zijn sinds woensdag toegenomen. De gewijzigde regelgeving van het kabinet om dit te realiseren is nu van kracht. Maar gemeenten blijven fel tegen.

Nieuwe versie bruidsschat: Release notes

De zogeheten 'release notes' zijn een handreiking bij de nieuwe versie van de bruidsschat. Ze laten de veranderingen zien ten opzichte van de vorige versie van de bruidsschat. Daarnaast vertellen de release notes u waar u rekening mee moet houden als u oefent met de nieuwe versie van de bruidsschat. U ziet bijvoorbeeld waar er nog iets ontbreekt of dat een onderdeel later nog wordt aangevul

De EPBD-richtlijn aan de hand van 4 infographics

De richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is herzien. Deze bevat eisen voor technische bouwsystemen, keuringen verwarmings- en airconditioningsystemen en laadinfrastructuur voor elektrische vervoertuigen. Om hierin inzicht te geven ontwikkelden wij 4 infographics.

Beantwoording vragen over Uitvoeringsagenda-VTH

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de Uitvoeringsagenda VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet april

Inhoud: Omgevingsplan inrichten met vernieuwde tool Wet- en regelgeving Digitaal Stelsel Omgevingswet Agenda virtuele sessies Lancering website Informatiepunt Leefomgeving Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Handreiking Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet gepubliceerd

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting tegelijk met de Omgevingswet het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Dit heeft grote gevolgen voor het bouwproces, het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en voor de adviesrol van de veiligheidsregio's.

Extra ambtenaren en geld nodig voor aanpak woningtekort

De komende kabinetsperiode is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) extra aandacht nodig om het woningtekort aan te pakken. De grootste belemmering van de bouwsnelheid is een tekort aan personeel, zowel in de bouw als aan ambtenaren om bouwplannen te verwerken. Op de korte termijn is er volgens het planbureau meer geld nodig voor gemeenten, om hun taken wat betreft ruimtelijke ordening goed te kunnen uitvoeren.

Leiden herschrijft verordeningen in meer begrijpelijke taal en waar kan ‘andersom’ op

Het is een grote operatie binnen de overheid: het invoeren van de Omgevingswet. Ter voorbereiding op het Omgevingsplan heeft Leiden de losse verordeningen over de buitenruimte samengevoegd in één Verordening fysieke leefomgeving. Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft deze week een tweede groep regels toegevoegd. Daarnaast gebruikt Leiden deze klus om de leesbaarheid van de verordeningen voor inwoners te vergroten. Daar waar het kon zijn regels positief geformuleerd. Een rondgang onder andere gemeenten en juristen maakt duidelijk dat Leiden een van de weinigen in Nederland is, die zo ver is met een Verordening fysieke leefomgeving. Om de opgedane kennis intern te borgen en extern te delen heeft de gemeente Leiden een handreiking opgesteld met leerervaringen. Het Leidse proces van het opstellen van een Verordening fysieke leefomgeving blijkt waardevol voor inwoners en ambtenaren.

Digitalisering staalkaart ‘Integratie verordeningen in het omgevingsplan, deel I’

inhoud: Staalkaart vier verordeningen - instructie Omgevingsloket Staalkaart vier verordeningen - activiteiten en werkingsgebieden Staalkaart vier verordeningen - annotaties 20201111 Staalkaart vier verordeningen - toepasbare regels Staalkaart vier verordeningen - verantwoording digitalisering vng-stlkrt-integr-4-verordn-stop-tpod_1_0_3-anoniem

NEN en BBN organiseren webinar ‘Bouwen met hout: bewust omgaan met brandveiligheid’

Op donderdag 17 juni organiseert de NEN werkgroep ‘Brandveiligheid en Bouwen met Hout’ in samenwerking met Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) het webinar ‘Bouwen met hout: bewust omgaan met brandveiligheid’.

Informatiesessie Consultatie UOI-code

Tussen november 2020 en april 2021 heeft het ministerie van BZK onderzoek laten doen naar het ontwerp van een Unieke Object Identificatie (UOI). Vraag was de UOI te verkennen in relatie tot standaarden in de bouw- en geo-sector en de ontwikkelingen rond objectidentificatie in de fysieke leefomgeving. Het onderzoeksrapport ligt van 20 april tot 20 mei in consultatie.

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar 21 april tot en met 23 april

De installatie van de nieuwe versie (PI-17) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving (pre-productie) staat gepland op 21 april 2021 vanaf 14:00 uur. Hierdoor zijn het DSO en het Omgevingsloket in ieder geval niet beschikbaar van woensdag 21 april vanaf 14:00 uur t/m vrijdag 23 april. Aansluiten is in deze periode ook niet mogelijk.

Voortgangsbrief Omgevingswet naar de Kamers

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de wet.

Aanbiedingsbrief voorhang Besluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

‘Het vinden van voldoende proefprojecten blijft hard werken

Van gemeenten uit de omgeving hoort Mieke ten Bosch, projectleider implementatie Wkb in Zaanstad, wel eens over de angst om met proefprojecten voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de slag te gaan. Van die angst is in haar gemeente geen sprake. Toch merkt ze dat het ook in Zaanstad en omgeving hard werken is om voldoende proefprojecten te krijgen voordat de wet op 1 januari 2022 wordt geïmplementeerd.

Nieuwsbrief 8 april 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Schrijf u in voor de 2e lunchbijeenkomst WKB en kijk de eerste terug!

Op 15 april ­­dekken we opnieuw de lunchtafel! Onder leiding van Titia Siertsema, implementatiemanager van de Wkb, schuift dan Tonko Aeilkema van de gemeente Emmen aan.

Glas en gevel: bouwen in een explosievoorschriftengebied

Hoe moet volgens de bouwsector scherfwerend glas worden toegepast in de gevel van een gebouw? Antea Group en het IFV hebben met een vragenlijst en een expertsessie kennis opgehaald en meningen geïnventariseerd. Dit is gedaan in opdracht van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, als vertegenwoordiger van de veiligheidsregio's

Werkmodel verordening leges 2022 Omgevingswet

De VNG stelt een werkmodel verordening leges 2022 beschikbaar in verband met de Omgevingswet. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor de leges (verordening). De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022. Er geldt overgangsrecht tot uiterlijk eind 2029.

Nieuwe versie bruidsschat: alle juridische en toepasbare regels DSO verwijderd op 12 april

Vanaf 12 april 2021 krijgen alle gemeenten en waterschappen een nieuwe versie van de bruidsschat. Deze plaatsen we op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de nieuwe versie zijn de wijzigingen in de regelgeving uit de aanvullingssporen verwerkt. Om deze nieuwe versie te plaatsen, moeten we alle juridische en toepasbare regels in het DSO verwijderen. Ook dat gebeurt op 12 april.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 56

De afgelopen week verscheen nr 56 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.