Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie april 2021

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

Eerste NOVI-conferentie een daverend succes

Woensdag 31 maart vond de allereerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Op de conferentie stonden informeren en inspireren centraal. De ruim 2.500 bezoekers hadden de keuze uit ruim vijftig sessies, variërend van talkshows, webinars, interactieve sessies en meet and greets. Vele praktijkvoorbeelden passeerden de revue. Wat vooral opviel was de enorme energie waarmee de aanwezigen bezig zijn om Nederland zo goed mogelijk in te richten zodat we dit land met trots kunnen doorgeven aan de volgende generatie.

Sessies terugkijken

Mooie stappen richting landschapsinclusief Omgevingsbeleid

Groen licht voor Actieplan landschapsinclusief omgevingsbeleid
De NOVI stelt landschapsinclusief omgevingsbeleid centraal. Dit betekent dat ontwikkelingen in onze ruimte dienen bij te dragen aan bestaande landschappelijke kwaliteiten, of dat nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. Hoe hier de komende tijd concreet aan gewerkt gaat worden, staat beschreven in het Actieplan landschapsinclusief omgevingsbeleid is onder leiding van Programma ONS landschap opgesteld. Speerpunten zijn bijvoorbeeld de koppeling met natuurverbetering en stikstofreductie, het waterveiligheidsbeleid en de aanpak van grote logistieke bedrijfsvestigingen. De Stuurgroep Leefomgeving is op 1 april akkoord gegaan met het plan en de interdepatementale uitwerking ervan op dossierniveau.

Meer over Programma ONS Landschap

Daarnaast zijn op de NOVI-conferentie twee nieuwe tools gelanceerd.

Monitor Landschap

In de monitor worden de veranderingen van ons landschap in beeld gebracht. Dit gebeurt voor 6 indicatoren: bebouwing, landgebruik, openheid, opgaand groen, historische lijnelementen en reliëf. De tool laat de huidige situatie zien. Vanaf nu wordt de data in de Monitor voortdurend geactualiseerd. Op deze manier worden de veranderingen in het landschap zichtbaar. Betrokkenen en beslissers kunnen met behulp van de tool het inhoudelijke gesprek voeren: hoe ontwikkelt het landschap zich? En hoe maken we de juiste keuzes? Ook worden de effecten van eerdere beleidskeuzes zichtbaar en kan het beleid eventueel worden aangepast.

De Monitor Landschap is ontwikkeld in opdracht van de ministeries BZK, OCW en LNV.

Bekijk animatie.   

Landschappelijke structuurdragers Nederland

Deze tool geeft de landschappelijke kenmerken van Nederland overzichtelijk weer. Het kan Rijk, Provincies, Gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen om bij grote opgaven met landschappelijke impact de juiste keuzes te maken, met landschappelijke waarden als uitgangspunt. De structuurdragers zijn te raadplegen via Panorama Landschap.

NOVI in de praktijk: Landschapspark Pauwels

In het gebied Pauwels werken 10 partners aan het landschap van de toekomst. Een gebied in prachtige Natura2000 gebieden, waar verschillende opgaven worden combineert met als doel een mooier landschap. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in optima forma. Landschapspark Pauwels is een uitgestrekt gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg. Een unieke omgeving waar natuur, landbouw, recreatie, water, cultuurhistorie en industrie samenkomen. Opgaves als klimaatadaptatie, landbouwtransitie, biodiversiteit en de energietransitie krijgen er een plek, waarbij het concept van Van Gogh Nationaal Park als kompas wordt gebruikt. Tegelijkertijd moet het gebied een identiteit krijgen, zodat het niet meer een anoniem buitengebied is, maar het favoriete uitloopgebied.

Kijktip: In de documentaire ‘Een bloeiend bedrijf in een boeiend landschap’ van documentairemaker Ruut van der Beele wordt de balans tussen de economische ontwikkelingen en een aantrekkelijk landschap onderzocht met een focus op Landschapspark Pauwels bij Tilburg.

PBL rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’

Vorige week presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hun rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’. Middels het rapport roept het PBL het nieuwe kabinet op om aan de NOVI concrete uitvoeringsmaatregelen te koppelen, ingrijpende ruimtelijke keuzes te maken en hiervoor maatschappelijk draagvlak te creëren.

  • Bodem- en watersysteem moeten leidend zijn bij de inrichting en niet de economische belangen.
  • Het huidige woningtekort om tempo in de woningbouw, maar wel door daar te bouwen waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Op een kwalitatieve en duurzame manier en met oog voor infrastructuur, groen, water en energie.
  • Voeg hiertoe alle geld-potjes samen, zodat decentrale overheden op dit spoor kunnen versnellen
  • Voor actief ruimtelijk beleid vanuit het Rijk door ruimtelijke samenhang (synergie tussen functies) te belonen. Bijvoorbeeld als een uitkoopregeling voor de landbouw tegelijkertijd bijdraagt aan de vermindering van de stikstofdepositie op natuurgebieden én de aanpak van verdroging.

Naar webinar en rapport

Circulair en conceptueel bouwen kan woningbouw versnellen

De druk op de woningmarkt is hoog. Er moet veel en snel gebouwd worden. Maar ook duurzaam, energieneutraal, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof.

Circulair, biobased en conceptueel bouwen biedt kansen om de woningbouwopgave snel, gezonder en met minder milieu-impact te realiseren. Toch wordt er nog voornamelijk traditioneel gebouwd. Dat moet anders vinden veel gemeenten, provincies, het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Daarom sloten zij afgelopen week een deal met elkaar: circulair bouwen wordt de nieuwe standaard.

  1. biobased bouwen. Woningen worden voor een groot deel gebouwd met hernieuwbare materialen. Bijvoorbeeld hout, bamboe en stro. Maar ook, hennep, wol, algen en mycelium kunnen belangrijke grondstoffen worden voor nieuwe woningen en verduurzaming van de bestaande voorraad. Door biobased materialen te gebruiken kan ook CO2 worden opgeslagen in gebouwen. Biobased materialen zijn licht waardoor minder fundering nodig is. Bovendien zorgt het voor minder transport door het gebruik van geprefabriceerde bouwonderdelen en daarmee reductie van stikstof.
  2. conceptueel en industrieel bouwen. Woningen worden in de fabriek gebouwd en op de bouwplaats in elkaar gezet. Dit zorgt voor een kortere bouwtijd, hogere woningkwaliteit en minder afval en transportbewegingen.

Deze zogenaamde City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werd afgelopen week tijdens de Innovatie Expo door 48 partijen ondertekend. Uiterlijk in 2023 worden alle projecten zo circulair mogelijk uitgevraagd, zodat in 2030 circulair bouwen de standaard is.

Programma Ruimte voor Biobased bouwen - De Nationale Omgevingsvisie

Iconen van de omgeving

Inspiratie halen uit het (recente) verleden. Iconen van de omgeving laat krachtige binnenstedelijke gebieden zien die gerealiseerd zijn met een hoge gebruiks- beleef- en toekomstwaarde. De directie Ruimtelijk Ordening van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze projecten geselecteerd als voorbeeld voor toekomstige projecten waar de samenhang van verschillende functies zoals energie, woningbouw, bereikbaarheid een belangrijke rol speelt. Maar waar ook de focus is gelegd op het versterken van het binnenstedelijk gebied, waardoor natuur en landschap zoveel mogelijk behouden blijft.

Volg ons op Twitter en LinkedIn

Het NOVI team is ook actief op Twitter en LinkedIn. Wilt u altijd op de hoogte zijn van wat er speelt rondom de uitvoering van de NOVI en laatste ontwikkelingen ten aanzien van de inrichting van Nederland? En geïnspireerd worden door goede (en minder goede) voorbeelden uit de praktijk? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Bron: denationaleomgevingsvisie.nl 20-04-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie