Voortgangsbrief Omgevingswet april 2021 naar beide Kamers

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin concludeert ze dat er extra tijd nodig is om tot gedegen besluitvorming over de inwerkingtredingsdatum te komen. Het is belangrijk om hier samen met de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het Rijk een zorgvuldig besluit over te nemen, zodat de wet goed van start kan. Daarom is besloten om hier een tweede Bestuurlijk Overleg (BO) in mei aan te wijden.

Alle samenwerkende partijen willen een goede start van de Omgevingswet, waarbij de dienstverlening aan inwoners en ondernemers centraal staat. Belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder de woningbouw, mogen geen hinder ondervinden bij de invoering van de wet. Daarvoor moet zowel de vergunningenketen als de planvormingsketen bij overheden werken. Kortom, een werkend digitaal en juridisch stelsel voor alle gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Dit betekent dat de digitale, landelijke voorzieningen gereed en stabiel zijn en dat alle overheden in Nederland – in samenwerking met softwareleveranciers – zich hierop voorbereiden en aansluiten. Daarnaast moeten zij voldoende oefentijd hebben gehad om met het stelsel te leren werken.

Zorgvuldige besluitvorming essentieel

Tijdens een BO tussen minister Ollongren, de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het Rijk op 21 april 2021 is gebleken dat het nu te vroeg is om tot een gedegen afweging te komen over het moment waarop de Omgevingswet verantwoord in werking kan treden.

De komende weken worden gebruikt om te bezien of de huidige planning, aangevuld met tijdelijke alternatieve maatregelen, inwerkingtreding op 1 januari 2022 mogelijk kan maken. Daarbij wordt ook gewogen of alternatieve planningsopties meer garantie bieden voor een verantwoorde inwerkingtreding. Bijvoorbeeld inwerkingtreding op 1 april 2022 of 1 juli 2022. Dit gebeurt in nauw overleg met overheden en de bestuurlijke partners.

Er wordt gekeken of de tijdelijke maatregelen – onder andere die voor het digitale stelsel – afdoende zijn om grote gebiedsontwikkelingen door te kunnen laten gaan. De woningbouw moet hoe dan ook doorlopen. Alle samenwerkende partijen zijn hiervan doordrongen. Daarom gaan de bestuurlijke partners op zoek naar oplossingen die werkbaar zijn voor alle betrokken partijen, waaronder ook de grote steden en de stedenbouwkundige bureaus.

Tijdens een tweede BO in mei wordt bepaald op welke datum de Omgevingswet verantwoord in werking kan treden. Bestuurlijke partners hebben aangegeven graag zo snel mogelijk helderheid te willen over het moment waarop zij aan de slag kunnen met het instrumentarium van de Omgevingswet. Zij hebben de wet nodig om effectief aan opgaven in de leefomgeving te werken.

Bestuurlijke waardering integraal financieel beeld

De minister en de bestuurlijke partners hebben ook het integraal beeld van de financiële effecten van de Omgevingswet besproken. Dit beeld brengt de verwachte kosten en baten van de wet in beeld voor burgers, bedrijven en voor rijkspartijen, waterschappen, provincies en gemeenten zowel qua beleid als uitvoering. Eerder was al afgesproken dat de transitiekosten en de financiële effecten in 2022, 2023 en 2027 worden geëvalueerd. Daarnaast hebben het Rijk en de bestuurlijke partners afgesproken dat zij in interbestuurlijk verband gaan zoeken naar oplossingen voor financiële knelpunten. Naast andere oplossingen is ook financiële compensatie van een deel van de transitiekosten een optie als blijkt dat de Omgevingswet niet budgetneutraal kan worden ingevoerd. Daarbij wordt het redelijk geacht dat overheden de transitiekosten in een periode van 10 jaar moeten kunnen terugverdienen. Verder zijn de gemaakte bestuurlijke afspraken over de verdeling van de kosten van afbouw, uitbouw en beheer van de landelijke voorzieningen van het DSO in het BO herbevestigd.

Kamerbrief mei

Na afloop van het tweede BO in mei stuurt minister Ollongren een nieuwe voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers.

Meer informatie

Bron: aan de slag met de omgevingswet 26-04-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet