Nieuws mei 2021

Mailing Omgevingsloket online 28 mei 2021

Herinnering: Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 1 juni Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.1).

Aanpak illegale asbestsanering

Vier omgevingsdiensten gaan samenwerken in de aanpak van illegale asbestsanering.

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT 2012 BRANDVEILIGHEID

De Rijksoverheid heeft in een nieuwsbericht aangekondigd dat er de komende tijd diverse inhoudelijke wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en de opvolger, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), te verwachten zijn.

Verzamelregeling bouwen

Consultatie van de Regeling tot wijziging van de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen in verband met het opnemen van de risicomatrix en technische aanpassingen aan het stelsel van de Omgevingswet voor het onderwerp bouwen.

GEMEENTEN ZOEKEN NAAR DE OPTIMALE BENG

Kunnen de BENG-eisen voor woningbouw verder worden aangescherpt? Gemeenten stellen die vraag omdat zij vanaf volgend jaar zelf de eisen mogen bepalen. Maar wat is optimaal? Kun je simpelweg de BENG-knop een slagje aandraaien? De partners in het Lente-akkoord onderzoeken samen met gemeenten waar de speelruimte zit. Specialisten van gemeenten op het gebied van bouw, duurzaamheid en energie worden uitgenodigd mee te denken.

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet mei

Inhoud: Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022 Terugblik: 4e Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet Kom naar de functionele demo Gepland onderhoud in juni en juli Regionaal nieuws RIO's Maak gebruik van het spiekbriefje participatie ‘Laat zien dat participatie geen wassen neus is’ Podcastserie: Energietransitie en de Omgevingswet Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Kamerbrief uitkomsten bestuurlijk overleg Omgevingswet 26 mei 2021

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over de Omgevingswet op 26 mei 2021. Zij meldt onder meer dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 juli 2022. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kennisbundel Zonnepanelen

Omdat het aantal zonnepanelen in Nederland jaarlijks toeneemt, leven er veel vragen over dit onderwerp. Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? Welke veiligheidsaspecten spelen een rol bij zonnepanelen? In de nieuwe kennisbundel Zonnepanelen wordt ingegaan op deze vragen.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 4 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Dag van de Constructeur 3 juni

De Dag van de Constructeur op 3 juni biedt de geïnteresseerde bezoekers naast 2 KE/PE punten een uitgebreid en interessant programma vol met sessies over innovaties en projecten.

Praat mee over de Wkb!

Vanwege Hemelvaartsdag hebben we een lunchsessie overgeslagen, maar op donderdag 27 mei zijn we er weer! Wederom kunt u dan van 12 tot 13 uur mee lunchen en meepraten over de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit keer is er vooral aandacht voor de aanpassing die aannemers moeten doen in hun werkprocessen.

Een digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving is een zeer belangrijke stap voorwaarts

Claudia’s bestuurlijke rol en functies spitsen zich al jaren toe op activiteiten rondom de gebouwde omgeving. Zo werd ze eind 2016 op persoonlijke titel gevraagd voor de Taskforce Bouwagenda. Dit landelijke, vierjarige programma onderstreept volgens haar hoezeer een aantal thema’s dwars door de ontwikkeling van de gebouwde omgeving snijdt: “Digitalisering, circulariteit en human capital blijken stuk voor stuk van cruciaal belang bij het tackelen van de maatschappelijke opgaven, waar we bij de ontwikkeling van onze gebouwde omgeving voor staan. Met deze drie thema’s heb ik affiniteit en ze hebben onderling ook veel raakvlakken.”

Oplevering op de schop door invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Een opdrachtgever kan geen herstel vorderen van gebreken die bij de oplevering niet zijn gemeld, ook als het werk niet aan opdrachtgevers zelf maar aan hun architect is opgeleverd. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld in een geschil over de oplevering van een woning. Na invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal dat oordeel echter anders uitvallen (ECLI:NL:GHARL:2021:3289).

NTA periodieke keuring constructieve veiligheid op komst

Het NEN is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor het periodiek keuren van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen zoals theaters, bioscopen en (voetbal)stadions. De startbijeenkomst van de samenstellende werkgroep staat voor eind deze maand op de rol.

Evaluatie KiK-proefprojecten door gBOU aan de Eerste Kamer aangeboden

In dit artikel is een link te vinden naar een heel duidelijk en ook voor het bevoegd gezag zeer nuttige evaluatie van proefprojecten Wkb. De evaluatie beschrijft de verschillende actoren die allemaal zullen moeten wennen aan hun veranderende rol. Het geeft de leermomenten eerlijk weer, en maakt ook duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. Het lezen van deze evaluatie is dan ook absoluut aan te bevelen voordat met een proefproject wordt gestart.

Nieuwsbrief 19 mei 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Kennisbundel Geothermie

In Nederland wordt veel kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie ontwikkeld. Die kennis wordt op diverse manieren vastgelegd en verspreid, waardoor versnippering van de kennis op de loer ligt. Het IFV heeft daarom in vier documenten kennis gebundeld. De eerste kennisbundel over waterstof is inmiddels verschenen. In de tweede bundel staat geothermie (aardwarmte) centraal. De komende weken volgen kennisbundels over zonnepanelen en windturbines.

Nieuwe release Omgevingsloket online

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.1). Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen: Oefenomgeving: dinsdag 1 juni 2021 (inr.omgevingsloket.nl) Productie-omgeving: zaterdag 26 juni 2021 (omgevingsloket.nl) De oefenomgeving is op 1 juni de hele dag niet beschikbaar. De productie-omgeving is 1 juni wel beschikbaar. Op zaterdag 26 juni is de productie-omgeving de hele dag niet beschikbaar.

Visualisatie van alle soorten bouwwerken in gevolgklasse 1

Voor de VNG en de VBWTN heeft Anco Ankersmit (de zoon van..) een aantal visualisaties met toelichting ontwikkeld waarop duidelijk is weergegeven welke bouwwerken straks onder gevolgklasse 1 vallen.

KPCV lanceert online tools constructieve veiligheid

Op haar website biedt KPCV twee gratis tools aan voor het borgen van de constructieve veiligheid in de bouwpraktijk.

Mailing Omgevingsloket online 12 mei 2021

Inhoud: Oefenomgeving Omgevingsloket is 1 juni niet beschikbaar Van het kastje naar de muur

Wegwijzer woonwagen- en standplaatsenbeleid gereed

De VNG heeft samen met onder meer gemeenten, woningcorporaties, woonwagenbewoners en het ministerie van BZK de ‘Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ opgesteld. De Wegwijzer is een nadere invulling van het in 2018 door het ministerie van BZK uitgebracht landelijk beleidskader.

Kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving

In Nederland wordt veel kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie ontwikkeld. Die kennis wordt op diverse manieren vastgelegd en verspreid, waardoor versnippering van de kennis op de loer ligt. Het IFV heeft daarom in een viertal documenten kennis gebundeld. De eerste kennisbundel gaat over waterstof in de gebouwde omgeving. De komende weken volgen kennisbundels over geothermie, zonnepanelen en windturbines.

Zembla uitzending over belangen bij brandtesten

Op donderdag 6 mei om 20.25 uur is de uitzending ‘Brandende belangen’ te zien bij BNNVARA op NPO 2. In deze uitzending wordt ingegaan op normen voor de brandveiligheid van isolatiemateriaal. Tijdens de uitzending worden diverse deskundigen aan het woord gelaten, die ingaan op de tekortkomingen in de huidige testen, en ook de verschillende belangen die hierbij spelen

Aan de slag met de omgevingswet 4 mei 2021

Inhoud: Save the date: Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet 20 mei 2021 Oefenen in het Omgevingsloket Nieuwe versie bruidschat: update 30 april Gepland onderhoud aan het DSO in mei en juni Verwachte updates Omgevingsloket en DSO Bekijk de bevindingen van de werkplaats DSO-keten Kwartslag 15: 'zelf de regie over aanvraagproces' Voortgangsbrief Omgevingswet april 2021 naar beide Kamers Praktijkhulp voor bodem in het omgevingsplan Agenda online bijeenkomten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Samen pakken we de loden leidingen aan

In Nederland zijn nog steeds loden leidingen in gebruik voor drinkwater. Dat is onwenselijk, want door de loden leidingen kunnen er giftige deeltjes in het drinkwater komen. Daarom wordt al decennia lang ingezet op vervanging van loden leidingen. Het lastige hierbij is dat niet exact bekend is waar loden leidingen nog in gebruik zijn. Met een brief aan alle gemeentes wil minister Ollongren aanzetten tot een grootscheepse tracering van loden leidingen. Want de problematiek moeten we gezamenlijk aanpakken.

Uitgebreide regelgeving voor rookwerendheid in Bbl

In de wereld van brandveilig bouwen en installeren weten we allang dat rook een grote bedreiging is bij brand in gebouwen. Het is de grootste bedreiging voor de gezondheid van de aanwezige mensen, maar ook een veroorzaker van enorm veel schade. Met de komst van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de nieuwe bouwregelgeving die onderdeel is van de Omgevingswet, krijgen we een nieuwe visie op rookwerendheid.

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Hierdoor zijn het DSO en het Omgevingsloket mogelijk niet beschikbaar. Aansluiten is dan ook niet mogelijk.