NTA periodieke keuring constructieve veiligheid op komst

Het NEN is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor het periodiek keuren van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen zoals theaters, bioscopen en (voetbal)stadions. De startbijeenkomst van de samenstellende werkgroep staat voor eind deze maand op de rol.

Het NEN begint het normalisatietraject op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat de ‘APK’ voor grote publieksgebouwen verplicht wil stellen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (de aanstaande opvolger van het huidige Bouwbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling. Vandaaruit wordt dan de nieuwe NTA aangestuurd. De NTA moet een eenduidige methode gaan bieden voor het periodiek keuren en duidelijk maken op welke aspecten de constructieve veiligheid aan de tand moeten worden gevoeld.

De idee voor een APK en NTA volgen uit de adviezen die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) eind vorig jaar heeft uitbracht aan het ministerie naar aanleiding van haar onderzoek naar de instorting van een deel van het tribunedak van het AZ-stadion, 10 augustus 2019. Bij dit onderzoek heeft de OVV vooral gekeken naar de borging van de constructieve veiligheid in de gebruiksfase van het voetbalstadion. De raad concludeert dat ’t ook in deze fase heeft ontbroken aan toezicht en controle op de constructieve veiligheid en mogelijke constructieve tekortkomingen. Hierdoor zijn de scheuren in de lasverbindingen van de tribunespanten, kort na oplevering van het stadion ontstaan, te laat aan het licht gekomen.

Wat geldt voor het AZ-stadion, geldt voor meer publieksgebouwen die de OVV aan onderzoek heeft onderworpen: tijdens gebruik blijft constructieve controle uit en zijn veiligheidsrisico’s voor gebruikers niet of onvoldoende bekend en beheersbaar. Stel daarom voor grote publieksgebouwen waar veel mensen samenkomen een APK van de constructieve veiligheid verplicht, luidde een van de aanbevelingen aan Binnenlandse Zaken. Het ministerie heeft dit advies overgenomen.

De wettelijke verplichting wordt van toepassing op publieksgebouwen met constructies in gevolgklasse 3 (CC 3). Voor naleving van de verplichting is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk. Daarmee is de wettelijk verplichte APK een meer concrete invulling van de zorgplicht die de gebouweigenaar nu ook al heeft. De gemeente dient erop toe te zien dat de eigenaar de verantwoordelijkheid nakomt. Voor uitvoering van de keuring moet een onafhankelijk expert worden ingeschakeld.

Voor samenstelling van de NTA zoekt het normalisatie-instituut op dit moment nog naar mogelijke deelnemers. Tot de beoogde participanten behoren als vanzelfsprekend constructeurs en medewerkers van gemeentelijk bouwtoezicht, maar ook eigenaren en facility managers van grote publieke gebouwen worden genodigd om aan te haken. Belangstellenden kunnen zich nog tot 18 juni a.s. aanmelden via femke.loning@nen.nl.

Noot van de redactie:Ook  VBWTN en het COBc maken deel uit van de werkgroep om deze NTA te ontwikkelen​ 

 

Bron: Brand veilig met staal 20-05-2021