Nieuws juni 2021

Kamerbrief diverse onderwerpen energielabel

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen rond het energielabel. De minister gaat onder meer in op prijs en kwaliteit van het energielabel en op de publicatie van de isolatiestandaard voor woningen op het energielabel.

Nieuwsbrief 28 juni 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Bouw- en sloopveiligheid in nieuwe Omgevingswet

Met de voorbereiding op de Omgevingswet is discussie ontstaan aan welke kant van ‘de knip’ het onderdeel bouw- en sloopveiligheid in de nieuwe regelgeving moet landen. De VNG vindt dat deze toets deel uitmaakt van de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit.

PV in de gevel: kan dat wel na Grenfell?

In de zomer van 2017 werd de wereld opgeschrikt door de fatale gevelbrand in Grenfell. Deze gebeurtenis leidde in Nederland tot een breder gedragen inzicht dat in ons land de regelgeving over brandvoortplanting in gevels vrij summier is. De testen over brandvoortplanting vormen slechts een magere afspiegeling van de werkelijke scenario’s die bij een gevelbrand kunnen optreden. In dezelfde periode was er toenemende aandacht voor PV-branden, waardoor PV (fotovoltaïsche)-installaties steeds vaker ter discussie staan. Tot slot bevinden we ons aan de vooravond van de introductie van de BENG-regelgeving en wordt de roep om (her)introductie van PV in de gevel steeds groter. Als we deze drie trends combineren, dringt zich de vraag op of er met PV-panelen een brandveilige gevel kan worden gerealiseerd en zo ja, hoe?

Kamerbrief bij beantwoording vragen over eindrapport adviescommissie VTH over Omgevingsdiensten

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het eindrapport 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daasrbij gaat zij in op de voorbereiding van de kabinetsreactie op het rapport.

Beantwoorden vragen Eerste Kamer: mogelijk gefaseerde inwerkingtreding

Naar aanleiding van het op 22 februari 2021 aan de Eerste Kamer toegezonden ontwerpbesluit kwaliteitsborging zijn door de Eerste Kamer op 15 april aanvullende vragen gesteld. In een brief van 22 juni geeft minister Ollongren antwoord op deze vragen.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 22 juni 2021

Inhoud: Inkijkje bij 5 werkplaatsen Implementatie Aansluiten op de productieomgeving Gratis hulplijn bij oefenenGratis hulplijn bij oefenen Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet gepubliceerd Ik ga op Omgevingsreis en ik neem mee Invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot raadsverkiezing Landelijke bijeenkomst projectbesluit Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Aankondiging consultatie verzamel AMvB Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een technische onderhouds-AMvB. Uitstel van de Omgevingswet met een half jaar geeft de mogelijkheid om een aantal technische (juridische) verbeteringen in het stelsel door te voeren.

Stand van zaken Omgevingswet – juni 2021

In de VNG-ledenbrief over de Omgevingswet wordt beschreven wat de beweegredenen zijn geweest om te komen tot een nieuwe beoogde datum voor de inwerkingtredingsdatum van de wet: 1 juli 2022.

Aansluiten op productie

Als overheid gebruikt u het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om informatie te versturen en te ontvangen. U bent verplicht om eerst aan te sluiten op de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Daarna kunt u aansluiten op de productieomgeving. Het aansluitteam start eind juni 2021 met aansluiten op productie. Hoe dit in zijn werk gaat, leggen we hier uit.

De Omgevingswet invoeren op 1 juli is dat wel zo slim?

Opnieuw is besloten om de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die opgaat in de Omgevingswet, uit te stellen. Nu is als invoeringsdatum gekozen voor 1 juli 2022. De vraag is echter of dit wel een handige datum is. Bij de Wabo is er in 2010 voor gekozen deze in te voeren op 1 oktober. Reden hiervoor was toen onder andere dat het ongewenst was om gemeenten midden in de zomervakantie te confronteren met nieuwe processen, en een toen geheel nieuw Omgevingsloket met veel vragen van initiatiefnemers over deze nieuwe regels en processen. Ten opzichte van de Wabo is de Omgevingswet wellicht nog complexer, zeker als ook op dat moment de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treedt en daarmee heel veel bouwaanvragen onder de kwaliteitsborging gaan vallen.

Beantwoording Kamervragen over brandveiligheid

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) over brandveiligheid.

Een gezonde voedselomgeving in het omgevingsplan

Gemeenten willen aanbieders van ongezond voedsel kunnen weren, bijvoorbeeld in de omgeving van scholen. De juridische basis daarvoor ontbreekt echter. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekijkt daarom of dat een gezonde voedselomgeving in de Omgevingswet of op een andere manier kan worden vastgelegd.

Rapportage Woningbouw in hout: 'Prima concurrerend bouwen met hout'

Veel woningcorporaties willen gaan bouwen in hout, maar hebben ook vragen. De ‘Rapportage Woningbouw in hout’ gaat in op houtbouwsystemen voor sociale woningbouw, bouwkosten, bouwkundige en bouwfysische aspecten, milieu-impact, bosbeheer en beschikbaarheid, en geeft tips voor een goede uitvraag.

Omgevingswet: geen extra uitstel en meer geld voor gemeenten

Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 juni 2021 hebben de leden van de VNG zich uitgesproken over de beoogde nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en over de stijgende kosten die de wet met zich meebrengt. De motie is met grote meerderheid aangenomen.

Demo-omgeving DSO bijgewerkt

De nieuwste versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) staat op de demo-omgeving. Dit betekent dat in het Omgevingsloket de nieuwste functionaliteiten beschikbaar zijn. Op de demo-omgeving kunnen overheden zelf ervaren hoe het Omgevingsloket werkt, zonder dat zij daarvoor aangesloten moeten zijn op het DSO

Expertlunch Wkb 24 juni: Oefenen met proefprojecten

Donderdag 24 juni is de laatste expertlunch voor de zomer. Met als thema dit keer: oefenen met proefprojecten.

Onderzoek sprinklerinstallatie parkeergarage

Bij parkeergarages onder hoge gebouwen waarin wordt geslapen wordt bij nieuwbouw een automatische blusinstallatie verplicht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de verplichting vanaf 2022 opnemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het IFV is gevraagd om hiervoor een inhoudelijke onderbouwing op te stellen.

Beantwoording Kamervragen over voortgang implementatie Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over de voorgang van de implementatie van de Omgevingswet. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks heeft deze vragen gesteld

Aanbieding maandrapportage aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet mei 2021

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de maandrapportage aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet over mei 2021

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 26 juni 2021

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 26 juni 2021 Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.1).

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie juni 2021

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de samenleving