Nieuws juni 2021

Kamerbrief diverse onderwerpen energielabel

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen rond het energielabel. De minister gaat onder meer in op prijs en kwaliteit van het energielabel en op de publicatie van de isolatiestandaard voor woningen op het energielabel.

Nieuwsbrief 28 juni 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Bouw- en sloopveiligheid in nieuwe Omgevingswet

Met de voorbereiding op de Omgevingswet is discussie ontstaan aan welke kant van ‘de knip’ het onderdeel bouw- en sloopveiligheid in de nieuwe regelgeving moet landen. De VNG vindt dat deze toets deel uitmaakt van de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit.

PV in de gevel: kan dat wel na Grenfell?

In de zomer van 2017 werd de wereld opgeschrikt door de fatale gevelbrand in Grenfell. Deze gebeurtenis leidde in Nederland tot een breder gedragen inzicht dat in ons land de regelgeving over brandvoortplanting in gevels vrij summier is. De testen over brandvoortplanting vormen slechts een magere afspiegeling van de werkelijke scenario’s die bij een gevelbrand kunnen optreden. In dezelfde periode was er toenemende aandacht voor PV-branden, waardoor PV (fotovoltaïsche)-installaties steeds vaker ter discussie staan. Tot slot bevinden we ons aan de vooravond van de introductie van de BENG-regelgeving en wordt de roep om (her)introductie van PV in de gevel steeds groter. Als we deze drie trends combineren, dringt zich de vraag op of er met PV-panelen een brandveilige gevel kan worden gerealiseerd en zo ja, hoe?

Kamerbrief bij beantwoording vragen over eindrapport adviescommissie VTH over Omgevingsdiensten

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het eindrapport 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daasrbij gaat zij in op de voorbereiding van de kabinetsreactie op het rapport.

Beantwoorden vragen Eerste Kamer: mogelijk gefaseerde inwerkingtreding

Naar aanleiding van het op 22 februari 2021 aan de Eerste Kamer toegezonden ontwerpbesluit kwaliteitsborging zijn door de Eerste Kamer op 15 april aanvullende vragen gesteld. In een brief van 22 juni geeft minister Ollongren antwoord op deze vragen.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 22 juni 2021

Inhoud: Inkijkje bij 5 werkplaatsen Implementatie Aansluiten op de productieomgeving Gratis hulplijn bij oefenenGratis hulplijn bij oefenen Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet gepubliceerd Ik ga op Omgevingsreis en ik neem mee Invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot raadsverkiezing Landelijke bijeenkomst projectbesluit Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Aankondiging consultatie verzamel AMvB Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een technische onderhouds-AMvB. Uitstel van de Omgevingswet met een half jaar geeft de mogelijkheid om een aantal technische (juridische) verbeteringen in het stelsel door te voeren.

Stand van zaken Omgevingswet – juni 2021

In de VNG-ledenbrief over de Omgevingswet wordt beschreven wat de beweegredenen zijn geweest om te komen tot een nieuwe beoogde datum voor de inwerkingtredingsdatum van de wet: 1 juli 2022.

Aansluiten op productie

Als overheid gebruikt u het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om informatie te versturen en te ontvangen. U bent verplicht om eerst aan te sluiten op de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Daarna kunt u aansluiten op de productieomgeving. Het aansluitteam start eind juni 2021 met aansluiten op productie. Hoe dit in zijn werk gaat, leggen we hier uit.

De Omgevingswet invoeren op 1 juli is dat wel zo slim?

Opnieuw is besloten om de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die opgaat in de Omgevingswet, uit te stellen. Nu is als invoeringsdatum gekozen voor 1 juli 2022. De vraag is echter of dit wel een handige datum is. Bij de Wabo is er in 2010 voor gekozen deze in te voeren op 1 oktober. Reden hiervoor was toen onder andere dat het ongewenst was om gemeenten midden in de zomervakantie te confronteren met nieuwe processen, en een toen geheel nieuw Omgevingsloket met veel vragen van initiatiefnemers over deze nieuwe regels en processen. Ten opzichte van de Wabo is de Omgevingswet wellicht nog complexer, zeker als ook op dat moment de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treedt en daarmee heel veel bouwaanvragen onder de kwaliteitsborging gaan vallen.

Beantwoording Kamervragen over brandveiligheid

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) over brandveiligheid.

Een gezonde voedselomgeving in het omgevingsplan

Gemeenten willen aanbieders van ongezond voedsel kunnen weren, bijvoorbeeld in de omgeving van scholen. De juridische basis daarvoor ontbreekt echter. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekijkt daarom of dat een gezonde voedselomgeving in de Omgevingswet of op een andere manier kan worden vastgelegd.

Rapportage Woningbouw in hout: 'Prima concurrerend bouwen met hout'

Veel woningcorporaties willen gaan bouwen in hout, maar hebben ook vragen. De ‘Rapportage Woningbouw in hout’ gaat in op houtbouwsystemen voor sociale woningbouw, bouwkosten, bouwkundige en bouwfysische aspecten, milieu-impact, bosbeheer en beschikbaarheid, en geeft tips voor een goede uitvraag.

Omgevingswet: geen extra uitstel en meer geld voor gemeenten

Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 juni 2021 hebben de leden van de VNG zich uitgesproken over de beoogde nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en over de stijgende kosten die de wet met zich meebrengt. De motie is met grote meerderheid aangenomen.

Demo-omgeving DSO bijgewerkt

De nieuwste versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) staat op de demo-omgeving. Dit betekent dat in het Omgevingsloket de nieuwste functionaliteiten beschikbaar zijn. Op de demo-omgeving kunnen overheden zelf ervaren hoe het Omgevingsloket werkt, zonder dat zij daarvoor aangesloten moeten zijn op het DSO

Expertlunch Wkb 24 juni: Oefenen met proefprojecten

Donderdag 24 juni is de laatste expertlunch voor de zomer. Met als thema dit keer: oefenen met proefprojecten.

Onderzoek sprinklerinstallatie parkeergarage

Bij parkeergarages onder hoge gebouwen waarin wordt geslapen wordt bij nieuwbouw een automatische blusinstallatie verplicht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de verplichting vanaf 2022 opnemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het IFV is gevraagd om hiervoor een inhoudelijke onderbouwing op te stellen.

Beantwoording Kamervragen over voortgang implementatie Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over de voorgang van de implementatie van de Omgevingswet. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks heeft deze vragen gesteld

Aanbieding maandrapportage aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet mei 2021

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de maandrapportage aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet over mei 2021

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 26 juni 2021

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 26 juni 2021 Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.1).

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie juni 2021

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de samenleving

Nieuw kennisdossier over veilige energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Hierdoor is er bij veiligheidsregio's, omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en ministeries steeds meer behoefte aan kennis over de veiligheid van de energietransitie. Deze kennis is vanaf nu te vinden in het online kennisdossier Veilige energietransitie, kennis gebundeld.

Kamerbrief met reactie op brief 'bewoning van recreatiewoningen'

Minister Ollongren (BZK) geeft haar reactie op de VNG-brief 'bewoning van recreatiewoningen' van 30 maart 2021, in het kader van de voorhangprocedure inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Nieuwe wegwijzer minimale acties Omgevingswet beschikbaar

Er is een nieuwe wegwijzer bij de minimale actie Toezicht en Handhaving ingericht toegevoegd. Deze helpt u om aan de slag te gaan met de minimale actie, om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. In de wegwijzer staat omschreven wat de urgentie is en aandachtspunten zijn van deze minimale actie.

Waarom houdt brand zich niet aan het Bouwbesluit?

In de afgelopen twee decennia is bij nieuwbouw en renovatie van utiliteits- en bedrijfsgebouwen steeds verder de grens van het absolute minimum opgezocht. Daardoor nam de omvang van brandschades toe en blijken verzekeraars steeds minder bereid deze risico’s te dragen. Volgens Hans Sevenstern wordt het daarom tijd dat we gaan ontwerpen en bouwen op basis van risico’s.

Kamerbrief over voortgang Nationale Omgevingsvisie

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer met deze eerste jaarlijkse voortgangsbrief over de voortgang die is geboekt in het leefomgevingsbeleid sinds de publicatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Nieuwsbrief 7 juni 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Noodzaak fundamentele herziening astbeststelsel

Aedes vereniging van woningcorporaties, LTO Nederland en Vereniging Eigen Huis (VEH) hebben een oproep gedaan aan informateur Hamer voor een fundamenteel herontwerp van het asbeststelsel en een meer risico gestuurd, innovatief asbestbeleid.

Micro-organismen in de bodem kunnen asbestvezels afbreken

Asbestvezels in de bodem kunnen worden afgebroken door micro-organismen en andere invloeden. Ook wijzigt de chemische samenstelling van de vezels.

5e lunchsessie ‘Praat mee met de Wkb’: de instrumenten voor #kwaliteitsborging

Op donderdag 10 juni van 12 tot 13 uur staat de alweer 5e lunchsessie van de Wkb geheel in het teken van de te gebruiken instrumenten. De verschillende instrumentaanbieders zitten dit keer virtueel aan tafel en vertellen over hun instrument en geven hun visie op de Wkb.

Norm rook- en warmteafvoerinstallaties herzien

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben samengewerkt aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’. Binnen deze herziening is tevens NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen – Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages’ geïntegreerd.

Verplicht energielabel kantoren: 1,5 miljoen werkplekken op de tocht

Over goed anderhalf jaar (op 1 januari 2023) moeten kantoren verplicht energielabel C of beter hebben. Kantoren zonder minimaal een label C mogen dan niet meer gebruikt worden. Dit is afgesproken in het Energieakkoord van 2013 en ligt vast in het Bouwbesluit. Of we dat gaan halen is zeer de vraag. De achterstanden zijn enorm. Als het zo door gaat, mogen straks 1,5 miljoen werkplekken niet meer gebruikt worden, waarschuwt Taskforce Label A.

Het omgevingsplan: juridische en digitale opgave

Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving. Deze worden in het Omgevingsloket gepubliceerd, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Maar het digitale omgevingsplan is meer dan een opsomming van regels. Lees hier wat u nodig heeft voor het opstellen en publiceren van uw omgevingsplan.

Kennisbundel Windturbines

De energietransitie is in volle gang. Windenergie speelt hierbij een belangrijke rol. Welke wet- en regelgeving geldt voor windturbines? Wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? En aan welke veiligheidsaspecten moet je denken? In de nieuwe kennisbundel Windturbines vindt u antwoord op deze en andere vragen.

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet gepubliceerd in Staatscourant

De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor bodem gereed. Dit spoor vult het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht aan met regels en instrumenten over bodembescherming.