Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie juni 2021

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

Eerste voortgangsbrief NOVI naar de Kamer

In deze brief wordt de Kamer jaarlijks geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering die is geboekt sinds de publicatie van de NOVI. In de brief wordt de voortgang van de vele beleidsontwikkelingen en gebiedsgerichte uitwerking in de leefomgeving in samenhang beschreven. Een mooi overzicht van actualiteit. Per prioriteit worden de belangrijkste stappen die zijn gezet beschreven, maar ook de stappen die nog gezet moeten worden. Ook worden de uitkomsten beschreven van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BOL) van vorige maand.

De hele brief vindt u hier.

Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BOL)

De besluitvorming in de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BOL’en) is het concrete resultaat van een half jaar gezamenlijk werken met de NOVI en het nieuwe NOVI-instrumentarium. In de periode van 21 april tot en met 26 mei 2021 vonden de bestuurlijke overleggen plaats. In zes overleggen (vijf landsdelen en Goederenvervoercorridor) spraken de minister van BZK en de bewindspersonen van IenW met bestuurders uit de regio’s over onder andere de woningbouwopgave, verstedelijkingsstrategieën, Omgevingsagenda en de aanpak en vaststelling van NOVI-gebieden. De belangrijkste afspraken en besluiten worden toegelicht per BO Leefomgeving in de NOVI voortgangsbrief, vanaf pagina 17.

Definitieve status voor 8 NOVI-gebieden

In een aantal gebieden zijn de opgaven en transities zo omvangrijk, complex en van regionaal en nationaal belang, dat het essentieel is om die met verschillende overheden aan te pakken. Dit zijn de zgn. NOVI-gebieden. Afgelopen weken hebben Rijk en regio hun gezamenlijke plan van aanpak voor voor de NOVI-gebieden Regio Zwolle, Amsterdam en Noordzeekanaalgebied, Rotterdam (transitie van de Rotterdamse haven), North Sea Port District en Groningen gepresenteerd tijdens de Bestuurlijke Overleggen leefomgeving (BOL). De plannen van aanpak zijn nu bestuurlijk vastgesteld. Eerder werden de plannen van aanpak voor de gebieden Het Groene Hart, De Peel en Zuid-Limburg al vastgesteld. Daarmee zijn 8 gebieden definitief aangewezen als NOVI-gebieden. Partijen gaan een langjarig partnerschap aan om belangrijke gestapelde fysieke opgaven in deze gebieden gezamenlijk aan te pakken. De aanwijzing tot NOVI-gebied is tevens het startsein voor verdere uitwerking van de plannen van aanpak. Het gaat om de volgende gebieden:

Data- en distributiecentra

Nederlanders maken zich zorgen over de ‘loodsen in het landschap’ of wel de grootschalige realisatie van grote distributiecentra en datacenters. In de NOVI en via meerdere Kamermoties is aangegeven dat Rijk en provincies zullen toewerken naar een gezamenlijke aanpak. Het College van Rijksadviseurs adviseerde ten aanzien van de grote complexen om in te zetten op ’minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler’. De aanpak is gestart met feitenonderzoek ten aanzien van vraag en aanbod, het provinciale ruimtelijk beleid en instrumentarium en best practices; wat kunnen overheden van elkaar leren?

De resultaten van dit onderzoek zijn op 2 juni besproken met de directeuren van 12 provincies, IenW en EZK. Afgesproken is de factfinding als vertrekpunt te gebruiken bij de gezamenlijke beleidsanalyse. Het gaat om corridors en knooppunten, inpassing bedrijventerreinen en brownfields.

De beleidsanalyse en de vervolgstappen van datacenters en bedrijventerreinen worden in de bestuurlijke overleggen dit najaar besproken en in de bestuurlijke overleggen in het voorjaar 2022 worden deze contouren van beleid vastgelegd.

Open Oproep Prachtige productielandschappen gelanceerd

Tijdens de NOVI-conferentie lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Prachtige productielandschappen, eerste in een reeks van zes open oproepen die tezamen een vierjarige stimuleringsregeling bieden om de inzet van ruimtelijk ontwerp bij urgente maatschappelijke opgaven te versterken.

Coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties, erfgoedspecialisten en (collectieven van) bewoners worden uitgenodigd om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap.

U kunt uw voorstel tot en met 20 september 2021 indienen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Meer informatie vindt u hier.

De stimuleringsregeling is onderdeel van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) 2021-2024, een stimuleringsprogramma om de inzet van ruimtelijk ontwerp bij maatschappelijke opgaven te versterken. Het ARO is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Programma Energiehoofdstructuur

Nederland wil helemaal stoppen met fossiele energie en overstappen op duurzame bronnen zoals energie van zon en wind. Het Programma Energiehoofdstructuur heeft als taak tijdig te zorgen voor voldoende ruimte voor de nationale energiehoofdstructuur. Een goede leefomgevingskwaliteit is daarbij randvoorwaarde en dus is een Milieueffectrapportage verplicht. Deze rapportage brengt de milieu en ruimtelijke omgevingseffecten in kaart en beoordeelt de systeemefficiëntie, maatschappelijke kosten en baten, uitvoerbaarheid en het doelbereik. In deze beoordeling wordt ook expliciet de koppeling gelegd met de principes uit de Nationale Omgevingsvisie.

De aanpak voor deze effectenanalyse en het participatieplan – genaamd Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) - liggen in concept nu ter inzage tot en met 10 juni 2021 op www.rvo.nl/programma-energiehoofdstructuur

Events en webinars

Tweedaags Online event – 100 Climate Neutral Cities in Europe by 2030  (14 en 21 juni 2021)

De transitie naar klimaatneutrale steden kan als een vliegwiel werken voor het mobiliseren van zowel publieke als private investeringen in een duurzame gebouwde omgeving met slimme infrastructuren. Tijdens het event worden kansen in kaart gebracht voor bedrijfsleven en steden op ten aanzien van duurzame verstedelijking/ smart cities.

Er wordt nadruk gelegd op circulariteit (energie - water - voedsel - afval), leiderschap, duurzame bouw en energie, groene en slimme mobiliteit.

Meer informatie, aanmelden en inschrijven: 100 Climate Neutral Cities in Europe by 2030 - Home (b2match.io). Voertaal van het evenement is Engels. Doelgroep: MKB, startups, scale-ups, steden.

Bijeenkomsten Aan de Slag met de Omgevingswet

Het programma Aan de Slag met de Omgevingswet (AdS) organiseert wekelijks live webinars over diverse onderwerpen die belangrijk zijn voor het invoeren van de Omgevingswet in uw organisatie. Hier vindt u de geplande webinars en hoe u zich kunt aanmelden.

Terugkijken

Sessies NOVI-conferentie

De NOVI-conferentie was een daverend succes. Kon u er niet bijzijn of heeft u sessies gemist? Dan kunt u ze hier terugkijken.

Documentaire: Hoe architect Winy Maas bouwt aan de stad van de toekomst

Architect en stedenbouwkundige Winy Maas ziet het als zijn missie om oplossingen te bedenken voor de stad van de toekomst. In de Close Up-documentaire ‘Winy Maas - Under tomorrow's sky’ is te zien hoe hij in Nederland en Azië vernieuwende ontwerpen lanceert en met zijn denktank ‘The Why Factory’ nadenkt over hoe we steden compact en leefbaar kunnen houden.

Webinar Omgevingsvisie en energietransitie

In dit webinar over de omgevingsvisie en de energietransitie vertellen de gemeenten Breda, Amsterdam en Meierijstad hoe zij deze ruimtelijke opgave in de omgevingsvisie hebben verwerkt. Mike van Duijn (EUR) en Gerrie Fenten (ministerie van BZK) delen inzichten over het belang van de omgevingsvisie bij de Regionale Energiestrategie (RES).

Webinar Omgevingsvisie en woningbouwopgave

In dit webinar over de omgevingsvisie en de woningbouwopgave nemen de gemeenten Eindhoven en Nijmegen u mee in de manier waarop zij de woningbouwopgave hebben verwerkt in de omgevingsvisie. Michelle van Dijk en Bas Böhm vertellen over interbestuurlijke samenwerking en de Woondeal. Suzanne Lansbergen gaat in op woningbouw in gemeentelijke omgevingsvisies. En Mark Groen reflecteert op verstedelijking en verdichting.

Volg ons op Twitter en LinkedIn

Het NOVI team is ook actief op Twitter en LinkedIn. Wilt u altijd op de hoogte zijn van wat er speelt rondom de uitvoering van de NOVI en laatste ontwikkelingen ten aanzien van de inrichting van Nederland? En geïnspireerd worden door goede (en minder goede) voorbeelden uit de praktijk? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.

Via www.denationaleomgevingsvisie.nl blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.

 

Bron: Nationale Omgevingsvisie 14-06-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie