PV in de gevel: kan dat wel na Grenfell?

In de zomer van 2017 werd de wereld opgeschrikt door de fatale gevelbrand in Grenfell. Deze gebeurtenis leidde in Nederland tot een breder gedragen inzicht dat in ons land de regelgeving over brandvoortplanting in gevels vrij summier is. De testen over brandvoortplanting vormen slechts een magere afspiegeling van de werkelijke scenario’s die bij een gevelbrand kunnen optreden. In dezelfde periode was er toenemende aandacht voor PV-branden, waardoor PV (fotovoltaïsche)-installaties steeds vaker ter discussie staan. Tot slot bevinden we ons aan de vooravond van de introductie van de BENG-regelgeving en wordt de roep om (her)introductie van PV in de gevel steeds groter. Als we deze drie trends combineren, dringt zich de vraag op of er met PV-panelen een brandveilige gevel kan worden gerealiseerd en zo ja, hoe?

PV in de gevel is niet nieuw. Eind jaren ‘90 werden gebouwgeïntegreerde PV-panelen  geïntroduceerd en toegepast als gevelbekleding, zonneluifels, lichtdaken en in semi-transparante geveldelen. Architectonische expressie was vaak een drijfveer achter de toepassing. PV in de gevel is immers zichtbaar en vertelt daarmee een boodschap over het duurzame gebouw achter de gevel. PV-gevels zijn niet op grote schaal toegepast, in tegenstelling tot PV-installaties op daken. De laatste zijn vele malen efficiënter en hebben de concurrentieslag daarom ruimschoots gewonnen. PV-gevels zijn nog altijd een niche.

Met de introductie van de BENG-regelgeving (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) per 1 januari 2021, is er hernieuwde belangstelling voor PV-gevels. Eén van de BENG-indicatoren – de BENG-3 – eist dat een deel van de totale energie uit duurzame bronnen afkomstig is. Dit is bijvoorbeeld 50 procent voor woningbouw en 30 procent voor kantoren. De NTA 8800 ziet zonne-energie, geothermische energie, bodemenergie, seizoensopslag (bijv. WKO), windenergie, energie uit de buitenlucht en (deels) vaste biomassa als hernieuwbare bronnen. Daarnaast wordt (industriële) restwarmte gewaardeerd. Niet alle genoemde bronnen zijn op alle kavels mogelijk. In combinatie met bijvoorbeeld een buitenlucht-warmtepomp zijn vaak PV-panelen nodig. Bij hoge, slanke gebouwen is er een klein dakoppervlak in verhouding tot het vloeroppervlak en zal PV in de gevel noodzakelijk worden om alle panelen een plek te geven en aan het BENG-3 criterium te voldoen

Lees hier het hele artikel

Bron: Brandveilig.com

Bron: Brandveilig.com 24-06-2021