Adviezen VTH-stelsel bieden geen verbetering

De VNG erkent een aantal knelpunten uit het rapport over het VTH-stelsel, maar we zijn het grotendeels niet eens met de analyse en zien de genoemde oplossingen niet als uitweg om het stelsel te verbeteren. Dat schrijft de VNG aan de vaste Kamercommissie IenW, die het rapport op 7 september bespreekt.

De VNG onderstreept nadrukkelijk het belang van een gezonde en veilige leefomgeving. De inwoner staat daarbij centraal. Een stevig VTH-stelsel (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en een goede uitvoering zijn cruciaal.

De vorming van de omgevingsdiensten heeft geleid tot bundeling van kennis en kunde en verbetering van samenwerking in de regio. De Omgevingswet geeft deze doorontwikkeling een extra impuls. Het rapport ‘Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’ van de commissie-Van Aartsen uit maart 2021 en de vele maatschappelijke opgaven en transities in het fysieke domein tonen de noodzaak hiervan.

Knelpunten niet opgelost

In een position paper geeft de VNG de Kamercommissie het gemeentelijk standpunt mee. Wij zijn positief over de adviezen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van uitvoering, zoals de kennis- en ICT-infrastructuur, en op extra inzet op milieucriminaliteit. Wij zien echter dat de adviezen gericht op de vorm de knelpunten niet oplossen, maar vergroten:

  • de democratische legitimatie en de positie van raadsleden wordt verzwakt door de omgevingsdiensten verder op afstand te plaatsen
  • die afstand staat ook een integrale lokale afweging op de ruimtelijke ordening en leefomgeving in de weg
  • de samenwerking in de regio komt onder druk te staan

VTH is 1 van de instrumenten om invulling te geven aan een gezonde en veilige leefomgeving. Onder de Omgevingswet is het des te belangrijker om het VTH-stelsel vanuit een breder, integraal perspectief en nabijheid in te zetten. De aanbevelingen zijn dan ook strijdig met deze principes van de Omgevingswet.

VNG-verzoek

De adviezen raken gemeenten rechtstreeks. Wij verzoeken daarom de staatssecretaris onze punten mee te nemen bij de uitwerking van het rapport en de VNG aan de voorkant te betrekken. Veel regio’s zijn bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Pak dat momentum om het stelsel door te ontwikkelen en te verbeteren. 

De VNG wil zich met gemeenten inzetten voor een gezamenlijk systematische verbetertraject, gericht op de komst van de Omgevingswet. Belangrijke speerpunten zijn het op orde krijgen van de kennis en informatievoorziening en een verstevigde samenwerking in de regio en tussen de landelijke en decentrale overheden.

Meer informatie

Bron: VNG 06-09-2021